Utmattningssyndrom - UMS

Utbrända tändstickor på bild

Utmattningssyndrom uppkommer efter en långvarig stressbelastning utan tillräcklig återhämtning. Det karaktäriseras av påtaglig brist på energi. Sömnstörning, koncentrations- och minnessvårigheter är vanligt.

Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är en medicinsk diagnos som accepterades av Socialstyrelsen 2005. I engelskspråkig litteratur motsvaras utmattningssyndrom ”exhaustion disorder” och i stor utsträckning av begreppet ”clinical burnout”. Utbrändhet är en term som ursprungligen betecknar en psykologisk reaktion på negativa händelser i arbetslivet, det är ingen medicinsk diagnos.

Utmattningssyndrom är en sjukdom

Den har ett diagnosnummer (F43.8A) och är en så kallad stressrelaterad psykisk symtomdiagnos som bygger på ett antal, av Socialstyrelsen fastställda, kriterier. Tydliga symtom är energilöshet, sömnstörningar och kognitiva störningar. Bristen på energi är uttalad. Man är trött när man vaknar och större delen av dagen och det räcker inte med några dagars vila för att man ska känna sig pigg igen.

Man har levt länge under press

Orsaken till utmattningen är att man levt länge (minst 6 mån) under ökad stressbelastning där man ofta känt vanmakt över situationen. Man har själv delvis kunnat se och förstå orsakerna till belastningen som funnits antingen på arbetsplatsen och/eller i privatlivet men haft svårt att göra något åt dem. I de fall stressbelastningen inte funnits mer än ett par månader och symtomen inte är lika uttalade kan man istället använda diagnosen Anpassningsstörning, vilket är en förlängd reaktion på en oönskad eller traumatisk livshändelse.

Vilka fler symtom kan man ha?

Energilösheten är ett tydligt symtom men förutom det lider de allra flesta av sömnstörningar sedan en längre tid, minnes/koncentrationsstörningar (kognitiv påverkan) och en oförmåga att hantera tidspress. Det är mycket vanligt med olika kroppsliga besvär som huvudvärk och tryck i bröstet men även psykiska besvär som depressions- och ångestsymtom. Besvären förekommer ofta vid all typ av stressbelastning men har vid UMS blivit allt svårare och mer konstanta ju längre tid som gått. Tröttheten blir allt mer överskuggande. Till slut når man en gräns där man inte fungerar längre, först då uppfyller man kriterier för utmattningssyndrom. 

Symptom på stress vid UMS

En varningssignal utan att vara sjuk

Man kan naturligtvis lida av trötthet till följd av en hög stressbelastning, utan att ha så svåra och konstanta symtom, som vid utmattningssyndrom. I de fallen förekommer inte symtomen dagligen, stressbelastningen har inte varat så länge och man har haft chans till återhämtning i perioder.  Lider man av långvarig sömnstörning och ökad trötthet är det viktigt att se över sin stressbelastning. Det är viktigt att fundera över om man klarar att omprioritera själv eller behöver söka hjälp hos sin arbetsgivare, anhöriga eller vården.

Allmänna symtom på stress

ISM:s forskning om stressrelaterad ohälsa

ISM bedriver forskning inom stressområdet - utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa samt biologiska mekanismer till dessa.

ISM:s forskning om stressrelaterad ohälsa

ISM-häfte 5, Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland, 2013


Söker du vård? Kontakta din vårdcentral

ISM bedriver inte längre någon patientverksamhet. I första hand rekommenderar vi att man vänder sig till sin vårdcentral vid symptom på utmattningssyndrom.

Du kan enkelt komma i kontakt med vården och de flesta mottagningar genom  att logga in i Vårdguidens e-tjänster.

Ring 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp av en sjuksköterska att bedöma symptom eller hjälp med var du kan söka vård.

Sök hjälp i tid. Ju tidigare du får stöd desto snabbare brukar det gå att bli bra igen.