Sjukdomsförloppet

Sjukdomsförloppet vid psykisk ohälsa hos patienter som söker specialistvård för stressrelaterad utmattning var inte relaterat till kön eller ålder. Lång tid med upplevda symtom innan konsultation medförde längre sjukdomsförlopp, vilket understryker vikten av tidig upptäckt av stressrelaterade symptom.

Titel

Course of mental illness in patients with stress-related exhaustion. Does gender and age make a difference?

Författare

Kristina Glise, Gunnar Ahlborg och Ingibjorg H Jonsdottir, Institutet för stressmedicin Göteborg

Bakgrund

Långvarig sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa, särskilt bland kvinnor, är ett betydande problem i många länder, och en stor anledning till detta tros vara psykosocial stress. Återhämtningsperioden för olika patientgrupper med stressrelaterad psykisk ohälsa kan skilja sig avsevärt. Vi har studerat symtomförloppet hos patienter med stressrelaterad utmattning under 18 månader som fått multimodal behandling (flera olika yrkeskategorier deltar i behandlingen).

Syfte

Huvudfrågeställningen var att undersöka om sjukdomsförloppet avseende mentala symtom är relaterat till kön och ålder.

Metod

Gruppen som har studerats utgörs av 232 patienter (68% kvinnor) som har remitterats till patientmottaningen vid ISM och som uppfyllde kriterierna för diagnosen utmattningssyndrom (UMS). Majoriteten uppfyllde också de diagnostiska kriterierna för depression och/ eller ångest, och det var ingen skillnad mellan kvinnor och män. Symtom på utbrändhet, depression och ångest skattades vid nybesöket, och därefter vid tre, sex, 12 och 18 månaders uppföljning. Skattningsskalorna Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ) som mäter utbrändhet och Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) som mäter ångest- och depression användes som mätinstrument. Genomsnittliga poäng på 4 eller mer på totalskalan för SMBQ användes vid uppföljningarna som mått på klinisk utbrändhet, och denna gräns har visat sig överensstämma väl med den kliniska diagnosen UMS.

Resultat

Resultatet visade att kvinnor och män inte skiljer sig avseende självrapporterade mentala symtom innan behandling påbörjas (baslinjeundersökningen). Det fanns heller ingen skillnad mellan yngre (18-39 år) och äldre (40-66 år) avseende självrapporterade symtom. Andelen patienter som rapporterade höga utbrändhetspoäng minskade över tid, men en tredjedel hade fortfarande symptom på klinisk utbrändhet efter 18 månader. Symtom tydande på sannolik depression eller ångest (fanns hos 34% respektive 65% av patienterna vid baslinjen) sjönk däremot i de flesta fall snabbare än symtom utbrändhet, de första tre månaderna, och var kvar endast hos en av 10 efter 18 månader. Sjukdomsförloppet var inte relaterat till kön eller ålder. Tiden som patienterna angav att de hade upplevt symtom innan de sökte sjukvård var den enda faktorn som signifikant påverkade utvecklingen av symtom, desto längre tid med symtom utan att söka hjälp desto längre återhämtning.

Slutsats

Sjukdomsförloppet vid psykisk ohälsa hos patienter som söker specialistvård för stressrelaterad utmattning var inte relaterat till kön eller ålder. Det förelåg en hög sjukdomsbörda avseende psykiska symptom som är lika för män och kvinnor, och vid 18 månaders uppföljning rapporterade en tredjedel av patienterna fortfarande symptom på klinisk utbrändhet. Lång tid med upplevda symtom innan konsultation medförde längre sjukdomsförlopp, vilket understryker vikten av tidig upptäckt av stressrelaterade symptom.

Publicerat

BMC Psychiatry, 2012