För arbetsgivare

Som chef behöver du vara lyhörd för signaler på hög stressbelastning och uppmuntra till återhämtning. Du kan behöva se över de organisatoriska förutsättningarna för arbetet liksom den sociala arbetsmiljön. Det finns även anledning att planera arbetsåtergången väl för medarbetare som varit sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa. Här finns tips på vad du kan behöva tänka på.

Råd till arbetsgivaren vid stressrelaterad ohälsa

Ett viktigt råd till chefer är att i praktisk handling visa sitt intresse för varje medarbetare, att vara lyhörd för signaler på hög stressbelastning och att uppmuntra till återhämtning. Stöd för fysisk träning liksom att erbjuda sömnskola är utmärkta sätt att främja hälsosamma levnadsvanor hos medarbetarna. Stresshanteringskurser kan ha en positiv men övergående effekt. Det är därför viktigt att följa upp kontinuerligt och inte minst ge stöd i prioriteringar och gränssättning.  Det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och organisatorisk och/eller social arbetsmiljö. Därför behöver man både stödja de enskilda medarbetarna, men också se över de organisatoriska förutsättningarna för arbetet. 

ISM:s forskning om orsaksfaktorer

Psykisk hälsa och ohälsa i arbetslivet

Återhämtning, stresshantering och sömn

Arbetsliv

Lathund för arbetsåtergång

Lathunden har tagits fram inom ramen för PRIMA-projektet, som bedrevs inom primärvården med syfte att inkludera arbetsgivaren i rehabiliteringen av stressrelaterad ohälsa. Lathunden finns även som pdf och får spridas fritt där källorna anges. Exempel på råd är

 • Börja med enkla definierade arbetsuppgifter, väl avgränsade i tid och omfattning.
 • En sak i sänder utan tidspress
 • Lugn miljö, gärna avskild arbetsplats
 • Långsamt ökande aktivitet på alla plan

Lathund för arbetsåtergång, PRIMA-projektet

Arbete och sjukfrånvaro

Här kan du på ett kortfattat sätt ta del av varningssignaler att ge akt på och vilka insatser du kan behöva vidta som arbetsgivare, vare sig det gäller att tidigt märka tecken på ohälsa hos dina medarbetare i allmänhet, de som är i risk eller de redan sjukskrivna. Det är Uppdrag psykisk ohälsa, SKL, som gjort denna forskningsöversikt, som nu är uppdaterad 2021. 

Arbete och sjukfrånvaro

Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg

Kompetenscentret för företagshälsa har tagit fram ett analysverktyg för beräkning av ekonomiska konsekvenser av investering i arbetshälsa, varav ett inriktar sig på psykisk ohälsa och bygger på riktlinjerna framtagna för samma område. Verktyget finns tillgängligt via Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg, psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro

Det finns ett samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. De viktigaste riskfaktorerna är

 • Spänt arbete (höga krav OCH låg kontroll)
 • Höga krav
 • Låg kontroll
 • Bristande stöd

Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro, en kunskapsöversikt, Vingård, FORTE uppdaterad 2020

Långtidssjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete

I studien Hälsa och framtid fann man att de friska företagen hade bättre koll på olika typer av sjukfrånvaro, hur det ändrat sig över tid och vilka orsakerna var bakom. Det fanns även en större medvetenhet om kopplingarna mellan sjukfrånvaro och arbetsförhållanden. Man hade strategier och policies för att hantera dessa frågor och fler stöttande funktioner. Motsvarande fann man i studien i kommuner och landsting. En annan framgångsfaktor var att man anlitade företagshälsovården. Man visade också prov på en större flexibilitet och kreativitet för tillfällig anpassning av arbetsuppgifter vid nedsatt arbetsförmåga.

Tidigare forskning kan sammanfattas så här

 • Tidiga åtgärder som stärker individens egna resurser och motivation är av värde
 • Snabbt insatta åtgärder med en tydlig struktur och god samordning mellan olika aktörer bör eftersträvas
 • Åtgärder på arbetsplatsen, främst av förebyggande men även underlättande karaktär, ökar möjligheten att inte hamna i en långtidssjukskrivning och lättare återgå till arbete efter en sjukperiod

Hälsa och framtid