Goda exempel

Forskning- och utvecklingsarbeten, som via breda satsningar har velat genomföra en hälsofrämjande arbetsplats i praktiken, har visat på både hinder och möjligheter, som vi alla kan lära av. Använd gärna goda exempel när ni ska planera det egna förändringsarbetet, men hur det ska göras beror på förutsättningar och behov på din arbetsplats/organisation.

Arbetsmiljösatsningen i VGR - budgetförstärkning för att få ner sjukskrivningstalen

Arbetsmiljösatsningen är ett projekt till följd av en förstärkning med 15 miljoner som startade 2017, men sedan fortsatt som en satsning med utvecklade arbetsformer och som även utvärderats och varit föremål för forskning. 

Arbetsmiljösatsningen i VGR

Strategisk samverkan i offentlig sektor, StratSAM

Det vi får är inte det vi behöver

Här presenteras en processutvärdering av ett hälsoprojekt som vände sig till undersköterskor, medicinska sekreterare och barnmorskor. Projektet som ägde rum på ett av sjukhusen inom Västra Götalandsregionen mellan 2012-2015, visar på svårigheten att åstadkomma positiva förändringar avseende stress och hälsa enbart genom individinriktade hälsoinsatser.

Det vi får är inte det vi behöver

Försöksverksamhet kring förebyggande av sjukfrånvaro

Detta är ett delprojekt inom Mobiliseringsinitiativet, ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Försäkringskassan. Det handlar om att utveckla hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser. Därigenom ska sjukfrånvaro förebyggas och motverkas. ISM har gjort en processutvärdering av delprojektet.

Försöksverksamhet kring förebyggande av sjukfrånvaro

Förutsättningar för ett närvarande ledarskap

En chef med många underställda har svårare att vara en bra chef. Det var en av slutsatserna i CHEFiOS. Något som Västra Götalandsregionen tagit fasta på. I januari 2015 bestämde regiondirektören att ingen chef ska ha mindre än 10 eller fler än 35 medarbetare. Efter tre år gjorde man en utvärdering.

Förutsättningar för ett närvarande ledarskap

Hälsofrämjande i praktiken

ISM studerade i ett forskningsprojekt hur man på ett sjukhus försökte ta ett steg vidare i att utveckla organisationernas hälsofrämjande arbete. Där identifierades bland annat viktiga  framgångsfaktorer för en långsiktig integrering av hälsofrämjande i praktiken.

Hälsofrämjande i praktiken, lättare sagt än gjort

Insatser för att förebygga psykisk ohälsa

Vilka insatser på arbetsplatsen ger bäst effekt om man skall förebygga psykisk ohälsa? Rapporten från Folkhälsomyndigheten är en guldgruva att ösa ur, då den väl beskriver de olika insatserna i 44 olika studier, men också sammanfattar resultaten och ger generella råd.

Insatser för att förebygga psykisk ohälsa

Uppgiftsväxling som ger återhämtning

Under hösten 2021 har servicemedarbetare avlastat vården genom att ta över vårdnära serviceuppgifter i ett 90-tal verksamheter. En uppföljning av initiativet visar flera positiva resultat. Se filmintervju med Magnus Åkerström, utvecklingsledare och forskare på ISM, som varit ett stöd inom initiativet genom att bidra med perspektiv från forskningen.

Uppgiftsväxling som ger återhämtning

Läs mer i ISM-rapport 21

ISM-rapport 21 Hälsa på arbetsplatsen

Kontakt

Utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser Annemarie Hultberg

annemarie.hultberg@vgregion.se