Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsmiljösatsningen

Sedan 2017 har Västra Götalandsregionen årligen avsatt 15 miljoner för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron bland regionens anställda. Detta arbete fortsätter även under 2023.

Hur man gått till väga för att arbeta i den här riktningen inom en omfattande verksamhet som Västra Götalandsregionen har ändrat sig under tiden arbetet pågått. Från början organiserades satsningarna utifrån två olika spår, uppsökande verksamhet och direktansökningar, där ISM hade huvudansvaret för det uppsökande arbetet. Den interna företagshälsovården (FHV) har hela tiden varit en aktiv part i arbetet.

Direktansökningar

Från första början har det funnits möjlighet för chefer i samarbete med HR att söka medel för hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöinsatser utöver det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Uppsökande verksamhet

När satsningen startade 2017 var en av utgångspunkterna att de som är i allra störst behov av hjälp har minst utrymme att arbeta med frågan. Om det finns stora problem att hinna med det dagliga arbetet i verksamheten kan det kännas oöverstigligt att genomföra analyser och formulera ansökningar. 

Av detta skäl genomförde ISM våren 2017 systematiska analyser av personalstatistik på samtliga förvaltningar inom VGR i syfte att identifiera förvaltningar och verksamheter med stort behov av stöd. Detta för att ingen skulle hamna under radarn och för att säkerställa att vi nådde ut till de som bäst behövde stöd.

Utifrån dessa analyser sökte ISM upp aktuella förvaltningar och verksamheter, förde en dialog och tillsammans med förvaltningarna och FHV försökte ringa in vilka orsaker som ligger bakom de höga sjukskrivningstalen och i nästa steg vilka åtgärder som kunde behövas för att komma till rätta med det som var grundorsakerna till problemen.

Med detta arbetssätt byggde vi vidare på viktiga erfarenheter från tidigare forskningsprojekt där ISM varit involverad. Det innebar bland annat att vi utgick från tidigare kunskap och forskning, exempelvis Chefios och FHV Nysam: ett arbetssätt där vi i dialog med chefer, HR och FHV lagt ett pussel av den aktuella arbetsplatsen och dess villkor, för att hitta orsaker på en mer organisatorisk nivå snarare än hos den enskilde medarbetaren. Arbetet med denna del fortsatte under 2018 och 2019.

Satsningens utveckling från 2019

Under 2019 utvecklades arbetet med Arbetsmiljösatsningen, genom en möjlighet för verksamheter att välja ett tillägg i form av workshop samt stöd i processen, detta med inspiration från arbetssättet i den uppsökande delen som beskrivs ovan. 

Från 2020 tog den interna företagshälsovården (FHV) över ansvaret för satsningen. Som så mycket annat påverkas även denna satsning kraftigt av pandemin och en del av de planerade insatserna kunde inte genomföras under våren 2020.

Planering utifrån nya förutsättningar och omställning till ett digitalt arbetssätt krävdes, vilket gjorde att en del av insatserna fick planeras om till hösten. Alla verksamheter har inte varit lika drabbade/påverkade av pandemin och därför kunde en del insatser fortgå som planerat. Under hösten lades stort fokus på att utveckla det digitala arbetssättet. Man hittade former för att kunna genomföra insatser digitalt med stora framsteg och från verksamheters sida skedde en stor utveckling i att delta digitalt. En del insatser som inte kunde genomföras 2020 flyttades till 2021, men det var oklart hur många av dessa insatser som kunde genomföras då många verksamheter fortfarande var hårt belastade pga. pandemin.

Under 2021 och 2022 fanns ett önskemål från personalutskottet och Koncernstab HR, att delar av Arbetsmiljösatsningen ska gå till prioriterade verksamheter som har det särskilt ansträngt på grund av pandemin och som är i behov av omedelbar hjälp. Det har gjorts en inledande kartläggning gällande vilka verksamheter detta gäller. Exempel på dessa är IVA, ambulans- och akutverksamheter, men även andra ansträngda verksamheter eller yrkeskategorier har varit och är aktuella för insatser. I samråd med verksamheterna är det främst insatser kring etisk stress, återhämtning och chefsstöd/krisstöd som kommer att erbjudas.  

I filmen nedan berättar några personer från deltagande verksamheter om sina upplevelser av att delta i den uppsökande verksamheten.

Från praktik till forskning

Delar av arbetsmiljösatsningen har utvärderas i forskningsprojektet StratSAM. Läs gärna mer om resultatet här StratSAM.

Senast uppdaterad: 2022-12-13 13:12