Publikationer A-Ö

Uppdaterad:
Publicerad:

Här nedan listas ISM:s publikationer i bokstavsordning.

A

Aktivitetshåndboken - fysisk aktivitet i forebygging og behandling.
Jonsdottir, I.H. och Ursin H. Stress. Helsedirektoratet, Norge (2009)

Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen Delrapport 4: Fördjupad analys avseende ålder och kön samt yrkesgrupper 2008. KART-studien.
Hultberg A, Hadzibajramovic E, Pettersson S, Ahlborg jr G. ISM-rapport 8 (2010)

Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen. Delrapport 5: uppföljning utifrån organisations-, yrkesgrupps- och individperspektiv
2008-2010. KART-studien.
Hultberg A, Hadzibajramovic E, Pettersson S, Skagert K, Ahlborg G jr. ISM-rapport 10 (2011)

Att leda i en komplex organisation.
Cregård A, Berntson E, Tengblad S (red) Bejerot E, Björk L, Bååthe F, Cäker M, Dellve L, Eriksson N, Forsberg Kankkunen T, Grafström M, Härenstam A, Oudhuis M, Siverbo S, Stengård J, Thelander S, Wikström, E och Åkesson J.
Natur & Kultur (2018).

B

Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning.
Broschyr (2017)

C

Chefskapets förutsättningar och konsekvenser - Metoder och resultat från CHEFiOS projektet
Annika Härenstam och Anders Östebo (red) (2014)

Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor
Teknisk rapport från CHEFiOS, Göteborgs universitet
Stengård J, Härenstam A, Ahlborg jr G, Allard K, Bejerot E m fl. (2013)

Chefers rörlighet i offentlig sektor Rapport från en studie inom CHEFiOS, Göteborgs universitet
Stengård J, Berntson E, Dellve L, Härenstam A, Skagert K, Pousette A, Wallin L. (2013)

D

Defence and Defeat Reaction: Central Control and Peripheral effects.
Jonsdottir, I.H. and Folkow.B. In, New Insights to Neuroimmune Biology. Ed; Berczi, I. Elsevier, London, UK, 2010.

Det vi får är inte det vi behöver. Processutvärdering av ett projekt med hälsofrämjande insatser riktade till tre yrkesgrupper i vården.
Hultberg A. ISM-häfte nr 8 (2015)

Dialogträning på vårdarbetsplatser - En studie av interventionseffekter och processer med användning av kvantitativ och kvalitativ metodik
Eklöf M, Ahlborg jr G, Grill C, Grimby-Ekman A, Lindgren E-C, Wikström E. ISM-rapport 11 (2011)

E

Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd.
Svantesson U, Cider Å, Jonsdottir I.H, Stener-Victorin E, Wilén C. SISU idrottsböcker, Stockholm, 2007.

F

Fysisk aktivitet bra mot stressrelaterad psykisk sjuklighet
Glise K, Lindegård A och Jonsdottir I, ISM, Läkartidningen 2011:36:1692-1694

FYSS 2017. Stress och fysisk aktivitet
Jonsdottir, I.H. och Lindegård Andersson A. Läkartidningens förlag (2016)

Förändringsprocesser och utvärderingar av interventioner i kommunala förvaltningar.
Metoder och resultat från CHEFiOS-projektet - slutrapport del 2
Annika Härenstam och Anders Östebo (red) (2014)

G

Gröna Rehab – Göteborgs botaniska trädgård. Kapitel: Stress och Hälsa.
Ahlborg Gunnar. Larsson E-L (red.) (2010)

Gothenburg Management Stress Inventory (GMSI). Utveckling av ett variations- och förändringskänsligt frågeinstrument för mätning av stressorexponering, copingbeteende och copingresurser bland 1:a och 2:a linjens chefer inom offentlig vård och omsorg. Slutrapport.
Eklöf M, Pousette A, Dellve L, Skagert K, Ahlborg jr G. ISM-rapport 7 (2010)

H

Hälsofrämjande arbetsplatsträffar - Rekommendationer och reflektioner utifrån en forskningsstudie
Bergman C, Hultberg A, Skagert K. ISM-häfte nr 7 (2015)

Hälsofrämjande i praktiken. Lättare sagt än gjort!
Skagert K, Ahlborg jr G, Bergman C, Dellve L, Hultberg A. ISM-rapport 16 (2015)

I

Instrument för att mäta den psykosociala arbetsmiljön - En beskrivning av ett urval av de instrument som används inom företagshälsovård och forskning
Hultberg A, Ahlborg jr G. ISM-häfte nr 1 (2008)

K

KART-studien. Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid VGR och FK i Västra Götalands län. Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004.
Ahlborg jr G, Ljung T, Swan G, Glise K, Jonsdottir I, Hadzibajramovic E, Währborg P. ISM-rapport 2 (2006)

KART-studien. Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid VGR och FK i Västra Götalands län. Delrapport 2: Tvåårsuppföljning maj-juni 2006
Ahlborg jr G, Hadzibajramovic E, Hultberg A. ISM-rapport 4 (2008)

KART-studien. Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Delrapport 3: Fyraårsuppföljning maj-juni 2008
(2009). Hultberg A, Hadzibajramovic E, Pettersson S, Ahlborg jr G. ISM-rapport 5 (2009)

KART-studien. Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen Delrapport 4: Fördjupad analys avseende ålder och kön samt yrkesgrupper 2008
Hultberg A, Hadzibajramovic E, Pettersson S, Ahlborg jr G. ISM-rapport 8 (2010)

KART-studien. Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen. Delrapport 5: uppföljning utifrån organisations-, yrkesgrupps- och individperspektiv 2008-2010.
Hultberg A, Hadzibajramovic E, Pettersson S, Skagert K, Ahlborg G jr. ISM-rapport 10 (2011)

KART-studien. Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i KART-rapporterna 2004-2010, vetenskapliga publikationer, samt vissa kompletterande analyser.
Ahlborg G jr., Hultberg A, Hadzibajramovic E, Pettersson S, Ottosson E, Björk L, Lindegård Andersson A, Jonsdottir I, ISM-rapport 17 (2016)

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser
Hultberg A, Skagert K, Ekbom Johansson P, Ahlborg jr G. ISM-rapport 9 (2010)

L

Ledarskap och stress i politiskt styrd verksamhet. Balanserade förhållningssätt och strategier
Skagert K, Dellve L, Eklöf M, Ljung T, Pousette A, Ahlborg jr G. ISM-rapport 1 (2004)

N

New Public Management i kommunal praktik. En studie om chefers möjlighet att hantera styrning inom verksamheterna Vatten, Gymnasium och Äldreomsorg
Tina Forsberg Kankkunen, Eva Bejerot, Lisa Björk, Annika Härenstam

O

Ordination Motion - vägen till bättre hälsa. Kapitel 24: Stress
Jonsdottir I och Ursin H. Brombergs bokförlag AB, 2009. Populärversion av FYSS.

P

Patientcentrerat och teambaserat sätt att ronda inom sjukvården. Att utmana en tvåhundraårig medicinsk praktik
Bååthe F, Ahlborg jr A, Lindgren Å, Norbäck L E. ISM-rapport 18 (2010) .

S

Sambandet mellan psykosociala faktorer, upplevd stress och muskulära smärttillstånd - Praktisk handledning för kartläggning och interventioner i arbetslivet
Lindegård Andersson A. ISM-rapport 6 (2010)

STRESS. Individen - samhället - organisationen - molekylerna
Ekman R, Arnetz. (Red) 2:a upplagan. Stockholm. Liber; 2005. Kapitlen: Stress och fysisk aktivitet s. 240-243. Jonsdottir I H, Börjesson M. Stress och påverkan på immunförsvaret s 367-371. Jonsdottir I.

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid VGR och FK i Västra Götalands län. Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004. KART-studien
Ahlborg jr G, Ljung T, Swan G, Glise K, Jonsdottir I, Hadzibajramovic E, Währborg P. ISM-rapport 2 (2006)

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid VGR och FK i Västra Götalands län. Delrapport 2: Tvåårsuppföljning maj-juni 2006. KART-studien
Ahlborg jr G, Hadzibajramovic E, Hultberg A. ISM-rapport 4 (2008)

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Delrapport 3: Fyraårsuppföljning maj-juni 2008. KART-studien.
Hultberg A, Hadzibajramovic E, Pettersson S, Ahlborg jr G. ISM-rapport 5 (2009)

U

Upplevelser av behandling med sensomotorisk träning hos patienter med utmattningssyndrom. En kvalitativ pilotstudie
Lindegård Andersson A, Schön-Ohlsson C, Johansson A. ISM-häfte nr 2 (2008)

Utmattningssyndrom
Glise K. ISM-häfte nr 5 (2013)

Utvärdering av projektet Gröna Rehab
Sahlin E, Ahlborg jr G. ISM-häfte nr 3 (2010)

V

Vad händer med chefer inom hälso- och sjukvården som blivit personligt fokuserade i media? Resultat från en förstudie
Wramsten Wilmar M, Dellve L, Jacobsson C, Ahlborg jr G. ISM-häfte nr 4 (2011)

Vägledning för att skapa goda psykosociala arbetsförhållanden i arbeten med klienter och patienter
Hultberg A, Dellve L, Ahlborg g. ISM-rapport 3 (2006)

Vårdprogram, regionalt - Utmattningssyndrom, Finns även i kortversion
Arbetsgruppen där Kristina Glise har ingått, 2011