Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Diagnos och behandling

Här presenteras samtliga projekt inom området diagnos och behandling.

Diagnosgrupperna anpassningsstörning och reaktion på svår stress står för den största ökningen av sjukfrånvaro enligt Försäkringskassans siffror. I dagsläget saknas fullvärdig vetenskaplig evidens för den vård och behandling som erbjuds till dess grupper i primärvården. I TED-projektet gör vi en kartläggning av vilken vård patienter med utmattningssyndrom får i primärvården. TED-projektet ska också utvärdera behandlingar som idag erbjuds dessa patienter i primärvården. 

Behandling UMS i primärvården (TED)

Vi har genomfört en randomiserad kontrollerad studie inom ramen för Försäkringskassans REHSAM program, där vi systematiskt utvärderade en rehabilitering strategi som tillägg till specialistbehandling.

Behandling och återgång till arbete (REHSAM)

Data samlades in åren 2005 till 2008. Syftet var att undersöka om patienter som fått antingen doserad fysisk aktivitet eller genomgått ett gediget psykologiskt behandlingsprogram (Fyrklövern-KBT) förbättrats mer avseende symptom på utmattning än gruppen som fått den standardbehandling som utvecklats av oss på ISM. P.g.a. svårigheter att rekrytera patienter delvis beroende den utdragna och komplicerade randomiseringsprocessen och delvis svårigheten med följsamhet med både fysisk aktivitet och KBT-behandlingen kunde vi inte jämföra grupperna på samma sätt som var tänkt. Dock kunde vi i en longitudinell studie redovisa resultat av effekter av objektivt registrerad kondition på symptom på utmattning för hela den inkluderade gruppen (88 kvinnor).

Fysisk aktivitet och stressrelaterad utmattning, 2020

Forskningen inom fysisk aktivitet och stress på ISM har främst inriktas på att utveckla metoder, att undersöka betydelse av fysisk aktivitet som prevention samt att undersöka betydelse av fysisk aktivitet som behandling vid stressrelaterad ohälsa.

Fysisk aktivitet och stress

Psykisk ohälsa, inklusive stressrelaterad utmattning, har blivit en av de största utmaningarna för både arbetsgivare och i vården. Med detta projekt vill vi skapa en heltäckande bild av stressrelaterad utmattning (UMS) genom att systematiskt identifiera orsaksfaktorer och biologiska mekanismer samt faktorer som påverkar tillfrisknandet och återgång till arbete hos patienter med UMS.

Förklaringsmodeller för stressrelaterad utmattning 

 

Grön rehabilitering, grön rehab, vandringsträdgård, hälsoträdgård, sinnesträdgård, trädgårdsterapi – det finns många benämningar på rehabilitering där inslag av natur och trädgård används för att främja människors hälsa och välbefinnande.

Grön Rehabilitering

Primärvård för arbetsåtergång - PRIMA syftade till att utveckla och utvärdera införandet av ett arbetssätt som stimulerar återgång i arbete bland patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. Projektet pågick 2016-2018, finansierat av FORTE. Just nu pågår analys av insamlade data såsom intervjuer.

Primärvård för arbetsåtergång - PRIMA

Bakgrunden till våra studier inom stress och smärta är att tidigare forskning har visat att patienter med stressrelaterad ohälsa ofta har ett betydande inslag av olika smärttillstånd i sin symtombild. Många av studierna har haft en tvärsnittsdesign som gör att det inte går att säga någonting om kausalitet d.v.s. om "vad som är hönan och vad som är ägget". Ur ett kliniskt perspektiv är det dock viktigast att känna till att smärta och stress ofta följs åt och komplicerar behandlingen av denna patientkategori.

I våra egna studier har vi kunna se att ca 60-70% av patienter som söker för stressrelaterad också rapporterar värk/smärta från olika delar av kroppen. I denna patientkategori är smärta ett av de symtom som kvarstår längst. Vi tittar för närvarande på om kvarstående smärta också fördröjer tillfrisknandet från stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Resultaten från de studier vi hittills genomfört visar att smärta i kombination med stress minskar den självskattade arbetsförmåga och den självskattade prestationsförmågan markant över tid.

Ergonomiska och pykosociala faktorer i arbetet, 2020

Arbetsförmåga vid stress och smärta, 2014

Ansträngning, värk och smärta, 2011

Mobiltelefon, 2011

Myofeedback och styrketräning, 2011

An increased response to experimental muscle pain, 2011

Telemedicinsk behandling, 2010

Kontakt

Docent Agneta Lindegård Andersson agneta.lindegard@vgregion.se 

Det övergripande syftet var att öka kunskapen om förekomsten av olika typer av stressrelaterad psykisk ohälsa bland personer i förvärvsarbetande åldrar som söker primärvård i Västra Götaland.

Stressrelaterad ohälsa i Primärvården (STRIP)

Senast uppdaterad: 2022-06-09 08:41