Shirom-Melamed Burnout Questionnaire

I studien undersöks de psykometriska egenskaperna av SMBQ för att validera dess potentiella användbarhet i kliniskt vardag och forskning.

Titel

Internal construct validity of the Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ).

Författare

Åsa Lundgren-Nilsson, Göteborgs universitet, Ingibjörg Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, Göteborg, Julie Pallant, University of Melbourne, Australien, och  Gunnar Ahlborg Jr, Institutet för stressmedicin, Göteborg.

Bakgrund

Begreppet utbrändhet används mycket både i Sverige samt internationellt och kan definierats som ett tillstånd av trötthet och utmattning till följd av långvarig stressexponering. Utbrändhet är dock ingen klinisk diagnos och definitionen varierar beroende på vilken skattningsskala som används. Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ) är det frågeformulär som vi på ISM och andra i Sverige har använt för att skatta utmattning hos patienter som uppfyller kriterierna för Utmattningssyndrom.

Syfte

Denna studie syftar till att undersöka de psykometriska egenskaperna av SMBQ och således validera dess potentiella användbarhet i kliniskt vardag och forskning.

Metod

Data från både en klinisk patientpopulation, där samtliga patienter uppfyller diagnostiska kriterier för Utmattningssyndrom (n=319) samt en arbetande population (n=319) användes i denna studie. Data analyserades med hjälp av både klassisk och modern testteori Factor Analysis (CFA) och Rasch analys.

Resultat

När samtliga fyra delskalor (Känslomässig/fysisk trötthet, håglöshet, spändhet och mental trötthet) var inkluderade i modellen, uppfyllde SMBQ skalan inte Rasch modellens förväntningar. Delskalan spändhet svarade för stora delar av problemen och en ny analys, utan denna delskala, visade att en reviderad SMBQ skala uppfyller väl de krav som modern testteori har på denna typ av frågeformulär. Medelvärdet på skalan som föreslås kunna användas som relevant gräns för klinisk utbrändhet/utmattning ligger på 4.4. I många av våra tidigare studier har 4.0 används som gräns som ligger nära den punkt som har tagits fram i denna studie.

Slutsats

En reviderad version av SMBQ som inkluderar 18 frågor istället för 22 uppfyller väl kraven för modern testteori. Vi föreslår också ett värde som kan användas för att identifiera potentiella fall av klinisk utbrändhet/utmattning.

Publicerat

BMC Public Health, 2012