Skattningsmetod - översiktsartikel (SGPALS)

Detta enkla skattningsinstrument för självrapporterad fysisk aktivitetsnivå ter sig vara både användbar och giltig för att uppskatta aktivitetsnivå hos arbetsföra och patienter och att skattningen har en relation.

Titel

The "Saltin-Grimby Physical Activity Level Scale" and its application to health research

Författare

G Grimby, Mats Börjesson, Göteborgs universitet, Ingibjörg H Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, P Schnohr, DS Thelle  och Bengt Saltin.

Bakgrund

Att skatta hur fysisk aktiv man är har visat vara lättare sagt än gjort då människor ofta överskattar sin aktivitet. Objektiva mätningar såsom aktivitetsmätare eller cykeltest är oftast att föredra om man ska undersöka hur aktiv en person är eller hur bra kondition man har. Det finns dock ett stort behov att kunna skatta graden av fysisk aktivitet på ett enklare sätt och även då kunna lita på att skattningen är någorlunda sann. Detta gäller både inom forskningen och i klinisk vardag.

En översikt

Här på ISM har vi i flera studier använd en mycket enkel skattningsskala som togs fram redan 1968 av Bengt Saltin och Gunnar Grimby. Formuläret har nu används för att skatta fysisk aktivitet hos mer än 600 000 individer, särskilt i olika befolkningsstudier i Norden men även i andra länder. Några anpassningar har gjorts under åren även om formuläret är sig likt. Nu har en översikt om användningen av formuläret publicerats där samtliga valideringar och användningsområden sammanfattas.

Slutsats

Lars Rödjer använde formuläret i samtliga delarbeten i sin avhandling. Slutsatsen både från översiktsartikel och från Rödjers avhandlingsarbete är att detta enkla skattningsinstrument för självrapporterad fysisk aktivitetsnivå ter sig vara både användbar och giltig för att uppskatta aktivitetsnivå hos arbetsföra och patienter och att skattningen har en relation. Möjligen kan instrumentet användas vid uppföljning av dem som erhållit Fysisk aktivitet på recept samt som kan formuläret vara användbart för större befolkningsstudier och kohortstudier.

Publicerat

Scand J Med Sci Sports, 2015

Fysisk aktivitetsnivå, avhandling, 2015