Socialt stöd

Det är på arbetsplatsen, med våra arbetskamrater, som vi tillsammans skapar en social arbetsmiljö. Den kan se väldigt olika ut, men den gemensamma nämnaren är relationer som skapas genom det arbete man utför tillsammans. Socialt stöd är en viktig del i detta och kan komma både från chef och arbetskamrater.

Social arbetsmiljö handlar om hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss, socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. Till den räknas även digitala forum som mejl, sms, chatt och liknande.

Hur påverkar socialt stöd hälsan?

Bra socialt stöd fungerar inte bara som en buffert mot ogynnsamma stressreaktioner utan är också en viktig förutsättning för en fungerande kommunikation på arbetsplatsen och befrämjar därmed verksamhetsutveckling samt kan motverka onödiga konflikter.

KART-studien - Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen

Olika typer av social stöd

Socialt stöd kan både komma från kollegor, chefer och organisationen och bestå av:

  • Emotionellt stöd; Till exempel att ha någon att prata med om saker går fel eller att någon bryr sig om en och frågar hur man mår. Främjar välbefinnande.
  • Värderande stöd; Man får återkoppling på sina prestationer. Ökar motivation och yrkeskunnande.
  • Informativt stöd; Anvisningar och råd att genomföra en uppgift som är svår att klara på egen hand. Stärker kompetens och självkänsla.
  • Instrumentellt stöd; Man får konkret sätt får hjälp vid svårigheter i arbetet. Det kan till exempel vara avlastning vid hög arbetsbelastning.

Det sociala stödet kan stärkas genom att...

  • Det finns avsatt tid för medarbetare att gemensamt ta pauser från arbetet och mötas.
  • Det finns "inbyggda" möjligheter i verksamheten för medarbetare att få återkoppling, av såväl chefer som kollegor, på utförda arbetsuppgifter.
  • Det finns möjligheter för medarbetare att få handledning, hjälp och stöd i sitt arbete.
  • Det finns en öppen och god kommunikation på arbetsplatsen

Aktuella länkar

Kvinnor och mäns arbetsvillkor, Arbetsmiljöverket 2016

Hållbart ledarskap i vardag och förändring, Dellve 2016

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, Arbetsmiljöverket

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vägledning, Arbetsmiljöverket 2016