Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation, arbetsmiljö och ledarskap

Här finns bland annat publikationer med utgångspunkt från StratSAM, strategisk samverkan i offentlig sektor samt CHEFiOS-projektet, vilket belyser sambanden mellan chefers organisatoriska förutsättningar och verksamhetens hälsa, arbetsmiljö och prestationer i kommunala förvaltningar. Men också om läkares engagemang i utvecklingsarbete och viktiga organisatoriska förutsättningar.

StratSAM

Forskningsprojektet StratSAM syftar till att bidra med kunskap som leder till ett mer effektivt och ändamålsenligt arbetsmiljöarbete som i sin tur kan leda till en förbättrad arbetsmiljö och sänkt sjukfrånvaro inom arbetslivet. Ett särskilt stort fokus i projektet riktas mot hur andelen organisatoriska åtgärder, dvs åtgärder som syftar till att förbättra förhållanden på arbetsplatsen snarare än stärka enskilda individer, kan ökas och hur effekterna av dessa kan utvärderas.

Publicerat

Arbetsmiljöinsatser designade av första linjens chefer, 2021, svensk sammanfattning för följande två artiklar

Can Working Conditions and Employees’ Mental Health Be Improved via Job Stress Interventions Designed and Implemented by Line Managers and Human Resources on an Operational Level?
 
Process Evaluation of an Operational-Level Job Stress Intervention Aimed at Decreasing Sickness Absence among Public Sector Employees in Sweden.
 

Methodological approach for measuring the effects of organisational-level interventions on employee withdrawal behaviour

CHEFiOS

ISM har sedan länge samarbetat i forskningsprojekt om chefer och deras förutsättningar att utöva ledarskap inom offentlig sektor. CHEFiOS-projektet, som pågick 2008-2014, är ett exempel på detta. Två av ISMs forskare, Lisa Björk och Linda Corin,  har disputerat inom CHEFiOS projektet.

Publicerat

Chef i offentlig sektor: att lämna eller stanna kvar, 2019

Arbetsinnehållsanalys (ARIA), 2017

Chefers hållbarhet, avhandling, 2016

Chefers organisatoriska förutsättningar, 2016

Chefers rörlighet, 2016

Jobbkrav och jobbresurser, 2016

Chefers organisatoriska förutsättningar, avhandling, 2014

Organisatorisk kapacitet, 2014

Illegitima uppgifter, 2013

Kontrollspann, 2013

Så skapas goda jobb, CHEFiOS 2013

Typiska situationer, 2012

Det kontrollerade chefskapet (NPM), 2011

Övriga publikationer


Arbetsmiljön inom vården i covid-19-pandemin, 2021

Arbetsförhållanden och utvecklingstrender i Sverige, 2021

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna, Corin & Björk, SNS 2017

ISM-rapporter om CHEFiOS

Verktyg som bygger på forskning

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett digitalt verktyg för att synliggöra och analysera skillnader i kvinnor och mäns arbetsvillkor. Verktyget bygger bland annat på CHEFiOS forskning.

Organisera för en jämnställd arbetsmiljö

Chefoskopet är ett verktyg  för att kartlägga chefers förutsättningar. Även det bygger på CHEFiOS.

Chefoskopet

Andra ISM-studier om chefers förutsättningar

Chefer är viktiga tillgångar för den offentliga sektorn för att skapa effektiva och hälsosamma organisationer. Det finns dock tecken på en hög nivå av frivillig chefsomsättning som kan minska organisationseffektiviteten, öka kostnaderna och leda till en mindre gynnsam uppfattning av den offentliga sektorn. Men vad vet egentligen om orsakerna till denna omsättning?

Publicerat

Chef i offentlig sektor: att lämna eller stanna kvar, 2019

Chefsomsättning i offentlig sektor, 2017

Chefers omsättning, 2011

Övriga länkar

Stöd uppifrån får chefer att stanna, suntarbetsliv.se 2020

ISM i Tillitsdelegationens vetenskapliga råd, 2018

ISM-rapport 21 - En kunskapssammanställning om Hälsa på arbetsplatsen

Kap 9 Chefs- och ledarskap och medarbetarskap

Kontakt

Fil.dr. Lisa Björk,Utvecklingsledare organisation och ledarskap lisa.m.bjork@vgregion.se

Fil.dr Linda Corin,Utvecklingsledare organisatorisk och social arbetsmiljö linda.corin@vgregion.se

Läkares engagemang

Fredrik Bååthes forskningsområde har rört läkares engagemang i utvecklings- och förbättringsarbete av vårdens patientnära processer. En del av hans forskning har skett inom det interaktiva forskningsprojektet, TvärKraft, mellan ett Svenskt sjukhus och en tvärvetenskaplig forskargrupp. Forskarna har utbildningsbakgrund inom medicin och omvårdnad (läkare och sjuksköterska), psykologi, industriell ekonomi med ledarskap, samt företagsekonomi. Praktiska erfarenheter från vård, akademi och chefskap (såväl vård som industri) kombineras med vetenskaplig metodik och aktuell teori.

Publicerat

Balansera paradoxer, 2016

Läkares engagemang, avhandling, 2015

Patientcentrerad och teambaserad rond, 2014

Läkares engagemang, 2013

Professionellt självförverkligande, 2012

Läs och lyssna 

Film om teambaserade och personcentrerade ronder, 2019

Hyllad artikel om värdebaserad vård, 2018

Forskning om läkares arbetssituation - Ett internationellt samarbete, 2017

Patientinflytande och arbetsglädje - positiva effekter av modernt rondarbete, 2017

ISM-rapport 18, Patientcentrerat och teambaserat sätt att ronda inom sjukvården, 2016

Fredrik Bååthe på nätverksträff den 8 mars 2016
Läkarens erfarenheter av eget engagemang i organisatoriskt utvecklingsarbete samt läkares erfarenheter av att arbeta i en patiencentrerad och teambaserad rond

Kontakt

PhD Fredrik Bååthe, fredrik.baathe@vgregion.se

Gjesteforsker LEFO  - Legeforskningsinstituttet - The Institute for Studies of the Medical Profession, Norge fredrik.baathe@legeforeningen.no www.legeforskning.org

Senast uppdaterad: 2021-09-15 15:10