Covid-19-pandemins påverkan på vårdens arbetsmiljö

Det finns ett flertal studier som beskriver de ansträngda arbetsförhållanden som många medarbetare inom hälso- och sjukvården har upplevt under pandemin. Men för att säkrare kunna säga hur pandemin har påverkat deras arbetsmiljö, behövs en jämförelse med hur den såg ut tidigare. En sådan jämförelse gjordes i den här studien. Dessutom undersöktes vilka faktorer som kan kopplas till en försämrad arbetsmiljö.

Detta är en sammanfattning av en artikel som har publicerats i tidskriften Journal of Public Health Research (2021). 

Titel: A pre/post analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on the psychosocial work environment and recovery among healthcare workers in a large university hospital in Sweden 

Författare: Jonsdottir IH, Degl’ Innocenti A, Ahlstrom L, Finizia C, Wijk H, Akerstrom M. 

Bakgrund 

Mycket uppmärksamhet har riktats mot covid-19-pandemins inverkan på arbetsbelastningen, den psykiska och fysiska hälsan och välmående bland medarbetare inom hälso- och sjukvården. Av förklarliga skäl har man i många studier fokuserat på arbetsmiljön hos vårdpersonal som arbetar inom frontlinjen när det gäller covid-19 patienter. 

Men frågan om pandemins följder är komplex. Även medarbetare på andra avdelningar skulle kunna påverkas av den förändrade situationen och vara i behov av stöd från sin arbetsgivare. I den här studien undersöktes därför arbetsmiljön bland samtliga medarbetare inom hälso- och sjukvården.  

Syfte 

Syftet med studien var att jämföra den psykosociala arbetsmiljön för medarbetare på Sahlgrenska universitetssjukhuset före och efter den första vågen av covid-19-pandemin. Bland annat undersöktes medarbetarnas upplevelse av arbetsbelastningen, tillgången till stöd och möjligheten till återhämtning. 

Utifrån uppgifterna om arbetsmiljön identifierades vilka verksamheter som påverkades negativt av pandemin. Dessutom undersöktes om det fanns ett samband mellan arbetsmiljön och faktorer som ålder, kön, att omplaceras till en annan verksamhet och oro för att smittas. 

Metod 

I september 2020 fick samtliga medarbetare på Sahlgrenska universitetssjukhuset möjligheten att svara på en enkät med frågor om hur de upplevde sin arbetsmiljö. Detta inträffade mellan den första och andra pandemivågen. Resultatet jämfördes sedan mellan olika verksamheter, och med resultatet från en tidigare genomförd medarbetarundersökning från oktober 2019, innan pandemin bröt ut. 

Resultat 

Pandemins inverkan på hur vårdpersonalen uppfattade sin arbetsmiljö varierade mellan de olika verksamheterna. Till exempel upplevde medarbetare inom vissa verksamheter att möjligheten till återhämtning hade försämrats under pandemin, medan personalen inom andra verksamheter upplevde att den inte hade förändrats alls eller att den till och med hade förbättrats. Vårdpersonal som jobbade med covid-19-patienter rapporterade sämre arbetsmiljö än andra. 

Det fanns ett samband mellan upplevelsen av arbetsmiljö och samtliga faktorer som undersöktes i studien. Att som medarbetare omplaceras till en annan verksamhet för att stärka upp på grund av pandemin, oro för att smittas och brist på personlig skyddsutrustning kunde kopplas till en försämrad upplevelse av arbetsmiljön. Män rapporterade bättre arbetsförhållanden än vad kvinnor gjorde, och äldre personer rapporterade bättre arbetsförhållanden än yngre. 

Slutsatser 

Resultatet visar att pandemin påverkar medarbetarna och verksamheterna på olika sätt, något som bekräftar att frågan är komplicerad. 

Många faktorer som bidrar till en försämrad arbetsmiljö skulle kunna uppmärksammas och hanteras även i tider med hög arbetsbelastning, såsom under pandemin. Det innefattar bland annat att 

  • ge lämpligt stöd till chefer 
  • se till att det finns möjlighet till återhämtning under arbetstid 
  • att vara medveten om och diskutera personalens oro för att smittas 

Särskild uppmärksamhet bör riktas mot yngre medarbetare samt de som har omplacerats till annan arbetsplats för att stärka upp på grund av pandemin.

ISMs forskning om Covid-19

Här kan du läsa mer om en omfattande studie avseende hur pandemin har påverkat arbetsmiljön inom sjukvården, där ISM medverkar.

Arbetsmiljön inom vården under covid-19-pandemin