Arbetsmiljön inom psykiatrin under covid-19-pandemin

Denna studie ligger inom ramen för projektet ”Arbetsmiljön inom vården under Covid-19-pandemin” som har det övergripande syftet att studera hur covid-19-pandemin påverkat arbetsmiljön inom sjukvården. Denna sammanfattning avser den del som har gjorts inom psykiatrin.

Titel: A Survey of Psychiatric Healthcare Workers’ Perception of Working Environment and Possibility to Recover Before and After the First Wave of COVID-19 in Sweden

Författare: Alexiou E, Steingrimsson S, Akerstrom M, Jonsdottir IH, Ahlstrom L, Finizia C, Wijk H and Degl’Innocenti A

Bakgrund

Mycket uppmärksamhet har riktats mot covid-19-pandemins inverkan på medarbetare inom sjukvården, främst vårdpersonal som arbetar i frontlinjen när det gäller covid-19-patienter. Men frågan om pandemins följder är komplex. Även medarbetare inom andra verksamheter skulle kunna påverkas av den förändrade situationen och vara i behov av stöd från sin arbetsgivare. I denna studie undersöktes därför hur arbetsmiljön inom psykiatrin har påverkats av pandemin.  

Syfte

Syftet med studien var att jämföra den psykosociala arbetsmiljön för medarbetare inom psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset före och efter den första vågen av covid-19-pandemin. Bland annat undersöktes medarbetarnas upplevelse av arbetsbelastning, tillgången till stöd och möjligheten till återhämtning.

Metod

I september 2020 fick samtliga medarbetare på Sahlgrenska universitetssjukhuset möjligheten att svara på en enkät med frågor om hur de upplevde sin arbetsmiljö och denna studie avser medarbetare inom psykiatrin. Undersökningen gjordes mellan den första och andra pandemivågen och respondenterna ombads tänka tillbaka hur de upplevde arbetssituationen under pandemins första våg. Resultatet jämfördes sedan med resultatet från en tidigare genomförd medarbetarundersökning från oktober 2019, innan pandemin bröt ut.

Resultat

Fler medarbetare inom psykiatrin rapporterade sämre arbetsmiljö och sämre möjligheter till återhämtning under pandemin jämfört med före pandemin.  Sjuksköterskor rapporterade generellt en större försämring av arbetsmiljö än andra professioner. Medarbetare generellt inom psykiatrin som var i kontakt med covid-19-patienter och rapporterade oro för smitta upplevde också sämre arbetsmiljön jämfört med de som inte var i kontakt med covid-19-patienter eller upplevde oro för smitta.  

Slutsatser

Resultatet visar att pandemin påverkar medarbetarna även inom psykiatrisk verksamhet och inte enbart de verksamheter som mer tydligare har arbetat med covid-19-patienter. Flera medarbetare inom psykiatrin har kommit i kontakt med covid-19-patienter och just inom psykiatrin kan det finnas särskilda utmaningar med patienter som har svårt att följa riktlinjer när det gäller hantering av smitta. Även inom dessa verksamheter behöver organisationen rustas för att hantera framtida pandemier och andra potentiella krissituationer. För att åstadkomma detta behöver arbetsgivaren se till att finns möjligheter till återhämtning under arbetstid och att organisationen har en medvetenhet när det gäller medarbetarnas oro för att smittas.

ISMs forskning om Covid-19

Här kan du läsa mer om en omfattande studie avseende hur pandemin har påverkat arbetsmiljön inom sjukvården, där ISM medverkar.

Arbetsmiljön inom vården under covid-19-pandemin