Hälsoundersökning av samhällsplacerade barn och unga

Varje barn och ung person (0-20 år) som vårdas utanför det egna hemmet har rätt till en hälsoundersökning inför en placering i samhällsvård eller i ett skyddat boende. Det gäller både fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa. Västra Götalandsregionens avtalade vårdcentraler ska erbjuda undersökningen inom fyra veckor från Socialtjänstens förfrågan.

Det är vårdansvarig socialsekreterare som beställer hälsoundersökningen i samband med en utredning enligt socialtjänstlagen. Undersökningen bör kunna erbjudas inom fyra veckor från förfrågan.

Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Syftet med hälsoundersökningen enligt ovan nämnda lag är att ge underlag för en medicinsk bedömning av barnets eller den unges behov av hälso- och sjukvård samt tandvård. Den medicinska bedömningen kan användas både för socialnämndens planering av vården och hälso- och sjukvårdens fortsatta kontakt med barnet eller den unge.

Regional medicinsk riktlinje

En läkare på en vårdcentral undersöker barnets/ungdomens somatiska och psykiska hälsa. En tandläkare på en tandvårdsenhet undersöker barnets/ungdomens orala hälsa. Undersökningen är en planerad hälsofrämjande undersökning. Undersökningen ska utformas så att barnet/ungdomen kan vara delaktig och få komma till tals om sin hälsa.

Regional medicinsk riktlinje (Fysisk och psykisk)

Anna Simonsson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Har du frågor kring innehållet eller synpunkter på sidan vänligen kontakta mig.

Samverkan för barns och ungas hälsa

För att tydliggöra struktur och ansvar för samverkan kring barn och ungas hälsa finns en överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.

Samverkan för barns och ungas hälsa (Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen)

På Vårdsamverkan.se hittar du mer om överenskommelsen och samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Där finns också kontaktpersoner för implementeringen av överenskommelsen "Samverkan för barns och ungas hälsa".

Vårdsamverkan.se


HälsoSAMS – Samverkan socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård

Barn och unga i samhällsvård har betydligt fler hälsoproblem än sina jämnåriga. För att placerade barn och unga ska få en god och jämlik hälsa behöver socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården samverka. HälsoSAMS är ett konkret och praktiskt stöd för att underlätta samverkan utifrån gällande lagar och regler. Stödet finns i tre versioner; en för socialtjänsten, en för hälso- och sjukvården och en för tandvården.

HälsoSAMS Samverkan för placerade barn och unga (För hälso- och sjukvården)

HälsoSAMS Samverkan för placerade barn och unga (För tandvården)

HälsoSAMS Samverkan för placerade barn och unga (För socialtjänsten)