Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso-och sjukvård ingår i samarbetsorganisationen och beredningsstrukturen under Ledningsrådet för hjälpmedel (ledningsrådet). Beredningsgruppen arbetar på uppdrag av och får strategisk vägledning från ledningsrådet. Beredningsgruppen ska bereda frågor och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till ledningsrådet.

Mötestider

Beredningsgruppens representanter

Uppdrag för beredningsgruppen

Ärendeprocess beredningsgrupp

Mötesplan 2023

Digitalt möte alternativt centralt i Göteborg med start klockan 09:00.
31 januari 2023
28 februari 2023
4 april 2023
25 maj 2023
6 september
10 oktober
14 november
14 december

Beredningsgruppens representanter

Ordförande och sekreterare
Samverkansfunktionen: 
Linda Augustsson linda.m.augustsson@vgregion.se 
Anette Alfredsson anette.alfredsson@vgregion.se
Fredrik Ahlvik fredrik.ahlvik@vgregion.se

Kommunernas representanter

Maria Setterberg
maria.setterberg@uddevalla.se 
Fyrbodals kommunalförbund

Iren Stenseke
iren.stenseke@lidkoping.se
Skaraborgs kommunalförbund

Jessica Engkvist
jessica.engkvist@boras.se 
Sjuhärads kommunalförbund

Maria Hilding
maria.hilding@lerum.se
Göteborgsregionens kommunalförbund

Anna Ström
anna.strom@aldrevardomsorg.goteborg.se 
Göteborgs stad

Västra Götalandsregionens representanter

Ann-Louise Karsson
ann-louise.m.karlsson@vgregion.se 
Habilitering & Hälsa

Vakant
Primärvård

Carina Helgesson
carina.helgesson@vgregion.se
Primärvård (Primärvårdens hjälpmedelsenhet)

Carina Göransson
carina.goransson@vgregion.se
Sjukhus

Lisbeth Jensen
lisbeth.jensen@vgregion.se 
Sjukhus

Hjälpmedelscentralens representant

Christina Hammar
christina.hammar@vgregion.se   
Hjälpmedelscentralen

Uppdrag

 • Beredning, uppföljning och revidering av Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
 • Beredning och uppföljning gällande sortimentsfrågor samt revidering av processer inom det sortimentsarbete som sker i samverkan med Hjälpmedelscentralen/distributören.

Ansvar

Ansvaret omfattar produkter som erbjuds enligt hälso- och sjukvårdslagen:

 • Tolka, förklara och förtydliga handboken inklusive produktanvisningar samt vid behov föreslå åtgärder för utredning och förankring.
 • Hantera förslag till förändringar i riktlinjer och produktanvisningar.
 • Sammanställa patienternas och vårdens behov inför produktupphandlingar.
 • Säkra väl fungerande processer för in- och utfasning av produkter.
 • Hantera förslag till förändringar i sortiment och till utvärdering av produkter.
 • Beakta ekonomiska konsekvenser inför förslag till förändringar av regelverk och sortiment.
 • Omvärldsbevakning inom ramen för uppdraget.

Representanterna i beredningsgruppen ansvarar för att inhämta synpunkter från och informera den vårdnivå (sjukhus, Habilitering & Hälsa, primärvård) eller kommunalförbundsområde man representerar.

Mandat

 • Fatta beslut om redaktionella ändringar i handboken.

 • Fatta beslut i sortimentsfrågor under pågående avtalsperiod.

 • I samband med upphandling fatta beslut i sortimentsfrågor som inte förväntas innebära betydande kostnadsökningar, kostnadsförskjutning eller sortimentsförändringar.
 • För övriga frågor inom beredningsgruppens område: Bereda frågor och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till ledningsrådet.

Arbetsorganisation

Beredningsgruppen ska bestå av representanter från kommunerna i Västra Götaland och från Västra Götalandsregionens förvaltningar samt representant från privat utförare och en representant från Hjälpmedelscentralen. Representant aviserar till samverkansfunktionen och sin uppdragsgivare om hen avser att avsluta sitt uppdrag.

Representanter Antal Utses av
Kommun 5 Respektive kommunalförbundsområde och Göteborgs Stad via VästKom.
Västra Götalandsregionen (VGR) 5 Representanter från VGR nomineras av respektive förvaltning samt privata vårdgivares branschorganisation och utses av läkemedels- och hjälpmedelschef, Koncernkontoret (sjukhus, Habilitering och Hälsa, offentlig och privat primärvård bör vara representerade).
Hjälpmedelscentralen 1 Försörjningsfövaltningen
Ordförande och sekreterare N/A Samverkansfunktionen

Kompetenskriterier

Kompetens hos alla representanter:

 • Kunskap om hälso- och sjukvårdsprocessen, vårdsamverkan och aktuella regelverk.
 • Kännedom om överenskomna sortimentsprocesser.
 • Förmåga att balansera perspektiven ekonomi, verksamhet, patientbehov och patientsäkerhet.
 • Tillgång till nätverk i den egna organisationen för att kunna inhämta och värdera information gällande de produktgrupper som omfattas.

Utöver ovan; Kompetens hos en eller flera representanter:

 • Strategisk förmåga
 • Kunskap om förskrivning av hjälpmedel, på övergripande nivå
 • Förskrivarkompetens för ett eller flera produktområden.

Adjungerad kompetens

Vid behov adjungeras kompetens, såsom digitaliseringskompetens inom hälso- och sjukvård, digitaliseringskompetens inom socialtjänst, medicinsk expertkompetens.

Arbetsformer

 • Beredningsgruppen sammanträder cirka sex till åtta gånger per år.

 • Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer, beslut samt beslutsunderlag ska dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samverkansfunktionen.
 • Vid behov tillsätts arbetsgrupper med expertkompetens för specifika frågor.

 • Vid behov sker samverkan med andra beredningsgrupper.

 • Vid behov involveras forum för information, dialog och förankring för att få förankring och perspektiv i frågor.

 • Samverkansfunktionen är sammankallande samt ordförande och sekreterare på mötena. 
 • Samverkansfunktionen rapporterar till ledningsrådet.