Handbok - Lärande för hållbar verksamhetsutveckling

Vill man skapa bra förutsättningar för lärande på arbetsplatsen bör man använda dialog som verktyg och våga lita på att medarbetare växer med nya uppgifter och utökat ansvar. I denna handbok har man sammanställt lärdomar från arbetsplatser inom vården med råd om vad man kan behöva tänka på som medarbetare, i arbetsgruppen och organisationen.

Varför behövs en handbok som denna?

Många arbetsplatser vill ha stöd i hur man kan integrera hållbarhetsfrågor i sin verksamhetsutveckling. Andrea Eriksson, docent i ergonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har tillsammans med bland annat Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, studerat hur hur lärande på individnivå, arbetsgruppsnivå och organisationsnivå samspelar och bidrar till hållbarhet i form av hälsa, engagemang, förbättringar i arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet. Man har haft vård- och omsorgssektorn som utgångspunkt, men mycket av innehållet är även tillämpbart inom andra sektorer.

Ett stegvis lärande

Handboken utgår från ett utvecklingsarbete som sker stegvis och med metoder för att engagera enskilda medarbetare. Att det finns stöd och struktur för ett sådant lärande kan handla om att man skapar forum och avsätter tid för kontinuerligt lärande genom dialog och reflektion över pågående utvecklingsarbeten. Men det handlar också om att ha ett socialt klimat och en organisationskultur som ger stöd för lärande. 

Upplägg på handboken

Handboken är uppdelad i tre delar med nyckelaspekter utifrån perspektiven medarbetare, grupp och organisation, men som också innehåller exempel, råd, reflektionsövningar och/eller verktyg.

Prata har sin tid, lyssna har sin tid

Den här delen av handboken handlar om hur du som individ bidrar till att främja ditt och andras lärande, att ha en öppenhet för lärande. Med öppenhet menas att du ger dig tid och möjlighet att lära, lyssna på andra och att ta lärdom av de olika situationerna som uppstår under samarbetet. I avsnittet ges även exempel på strategier för att hantera sina känslor under utvecklingsarbetet, att ibland kunna backa och lyssna på andra, trots ett starkt engagemang. Prata har sin tid, lyssna har sin tid.  

Utgå ifrån att alla vill lära och växa

När arbetsgrupper får, kan och tar chansen att starta ett rejält utvecklingsarbete händer det grejer! I detta avsnitt går man igenom viktiga aspekter för att skapa ett lärande arbetsklimat, som man kan ha som utgångspunkt för att diskutera vilka delar som kan behöva stärkas i den egna arbetsgruppen och hur. Där finns även verktyg för gruppmöten som du som gruppledare aktivt kan arbeta utifrån samt förhållningssätt under gruppmöten som är aktuella både för dig som är gruppledare och för dig som är enskild medarbetare. Att hitta regler för gruppen, som man sedan kan relatera till är ett exempel.

Arbetsorganisationens lärande

Den här delen av handboken handlar om att skapa förutsättningar för lärande utifrån ett organisations- och ledningsperspektiv. Även ledningsgrupper behöver ha ett lärande arbetsätt, där återkoppling och reflektion är återkommande moment. Det handlar mycket om hur chefers förutsättningar ser ut och man ger exempel på vad som skulle kunna vara ett fungerande stöd för cheferna, för att främja en lärande organisation. I detta avsnitt ges även exempel på vad ett coachande ledarskap kan innebära i praktiken och hur man skapar en social arena för utbyte chefer emellan. Slutligen beskrivs olika sätt att åskådliggöra processer och resultat. 

Avslutande råd

Avslutningsvis knyter man ihop säcken med några "checkfrågor", för att stämma av att man har rätt fokus. Det kan t.ex. vara:

  • Vem har intresse av att ett utvecklingsarbete upprätthålls?
  • Är jag beredd att släppa mina egna intressen för det gemensammas
    bästa?
  • Hur kan vi genomföra förändringar stegvis så att vi orkar med och så
    att ingen riskerar bli överbelastad?

Handbok - Lärande för hållbar verksamhetsutveckling, 2021