COPSOQ III

COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) är ett verktyg för undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatser, samt inom forskning. Det har utvecklats i samverkan mellan praktik och forskning, och lämpar sig för användning på alla arbetsplatser oavsett bransch.  COPSOQ III har även svenska referensvärden att jämföra den egna undersökning med.

Verktyget är utvecklat för att bidra till förbättrad kommunikation mellan arbetsplatser, de som arbetar med arbetsmiljöfrågor och forskare. Den har fått ett stort internationellt genomslag sedan 1990-talet, har översatts till mer än 25 språk och används idag över hela världen. COPSOQ III har uppdaterats utifrån den utveckling som skett på arbetsmarknaden. Nu finns även svenska referensvärden. I en vetenskaplig artikel från 2020 presenteras den validerings-process som genomförts.

COPSOQ som instrument

Det är ett omfattande och generellt instrument, som inkluderar dimensioner baserade på olika teorier om psykosociala faktorer i arbetet samt på empirisk forskning, snarare än att vara kopplat till en specifik teori. 

Instrumentet omfattar följande områden:

  • krav i arbetet
  • arbetets organisering och innehåll
  • relationer och ledarskap
  • balans mellan arbete och privatliv
  • samspel mellan individ och arbete
  • socialt kapital
  • hälsa och välbefinnande
  • kränkande beteenden

COPSOQ är avsett att fungera som en slags meny från vilken det är möjligt att kostnadsfritt välja skalor och antal frågor utifrån det aktuella behovet. Den har även referensvärden att jämföra den egna undersökning med.

Lansering av COPSOQ III i Sverige

COPSOQ Sverige