Hållbart och hälsofrämjande ledarskap

Detta är ett arbetsmaterial som kan användas för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden. Det bygger vidare på tidigare arbetsmaterialet "Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap" - och har utvecklats under lång tid i nära samarbete mellan forskare och praktiker.

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

Detta arbetsmaterial av Lotta Dellve och Andrea Eriksson kan användas för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden. Det finns en rapport med samma namn som har fördjupande teoretisk och empiriskt underlag. 

Arbetsmaterialet är tänkt att användas för att utveckla hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden, i det vardagliga arbetet eller under pågående verksamhetsutveckling. Materialet ger fördjupat kunskapsunderlag av hanteringen av organisatorisk och social arbetsmiljö. Materialet är indelat i olika teman som delvis överlappar varandra. Man kan arbeta med utvalda teman vid olika tillfällen och i den ordning som passar bäst. Varje tema innehåller:

  • Sammanfattning av teori och forskning
  • Bilder som stöd och inspiration för reflektion
  • Reflektions- och dialogfrågor.

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, ett arbetsmaterial 2016

Hållbart ledarskap i vardag och förändring, rapport 2016