Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

Solstrålar som fångas i två händer

I denna kunskapsöversikt lyfts de viktigaste friskfaktorerna upp utifrån fem nyckelområden.

Friskfaktorer

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap har av regeringen fått i uppdrag att ta fram denna kunskapssammanställning om friskfaktorer på organisatorisk nivå.

Friskfaktorer definieras som förhållanden som påverkar arbetsmiljön på så sätt att de främjar hälsa och bidrar till att arbetstagare vidmakthåller sin hälsa och kan arbeta och uppfylla sina och arbetets mål över tid.

Organisatorisk nivå

Organisatorisk nivå definieras som de förutsättningar som genereras genom strategier, styrning och ledning på en central nivå, oftast genom den högsta verksamhetsansvariga ledningen.

Fem nyckelområden

De viktigaste friskfaktorerna på organisatorisk nivå kategoriseras i följande teman:

 • Goda förutsättningar för ledarskap;
  Tillgängliga chefer, närvarande chefer vid prioriteringar, rimligt antal arbetstagare per chef och generellt och genomgående ledarskap.
 • Goda förutsättningar för utvecklingsmöjligheter och lärande;
  Att individuella önskemål om utbildning tillgodoses, liksom möjligheter till byte av arbetsuppgifter, att det finns tydliga utvecklingsmöjligheter och system för lärande, både på individ- och organisatorisk nivå.
 • Goda förutsättningar för delaktighet och kommunikation:
  Möjligheter för medarbetare att framföra idéer och kritik, att kommunikation når alla, att dialog uppmuntras och att det finns forum för meningsutbyte.
 • Goda förutsättningar för arbete med mål och värdegrund;
  Omorganisationer är välmotiverade, mål och visioner kända, målen tydliga, att det finns en tydlig ansvarsfördelning med tydliga roller samt organisatorisk rättvisa.
 • Goda förutsättningar för strategiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med hälsoläge och sjukfrånvaro;
  Det systematiska arbetsmiljöarbetet är tydligt strukturerat i verksamheten. Det finns en god kännedom om arbetstagares hälsa och sjukfrånvaro, tillgång till välbemannade stödfunktioner som HR och FHV samt strategier för att främja anställdas hälsa.

Konsten att mäta friskfaktorer

Uppdraget var egentligen att redovisa ”friskfaktorer på en organisatorisknivå som går att mäta och följa över tid”. Utifrån definitionen av friskfaktorer och organisatorisk nivå ovan konstaterade man att det idag saknas mått som fungerar att mäta över tid.
 

Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid, Mynak och AV 2021