Alkohol

Patientbroschyr - Alkohol och din hälsa

Broschyrer/material på svenska kan beställas via Marknadsplatsen. Alla översatta broschyrer ska laddas ner och skrivas ut.


Patientbroschyr - Rökfri och alkoholfri inför och efter operation

Broschyrer/material på svenska kan beställas via Marknadsplatsen. Alla översatta broschyrer ska laddas ner och skrivas ut.


Hänvisa patienter vidare

Tips på vart du kan hänvisa patienter vidare för stöd kring alkoholvanor:


Vuxna med ett riskbruk av alkohol har kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. I Sverige uppskattas 19 procent av männen och 12 procent av kvinnorna ha ett riskbruk av alkohol. 5,5 procent av männen och 3 procent av kvinnorna har ett beroende.

Alkohol påverkar alla vävnader i kroppen och hög alkoholkonsumtion är epidemiologiskt förknippat med cirka 200 olika sjukdomstillstånd. Känsligheten för alkoholens effekter varierar mellan olika personer men kan också variera för en person över tid och beroende på omständigheter.

Definition av riskbruk

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer (september 2023) bör hälso- och sjukvården erbjuda stöd till personer som har ett riskbruk av alkohol.

Riskbruk av alkohol definieras som att dricka något av följande:

10 standardglas eller mer per vecka, eller 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle en gång i månaden eller oftare. Gränserna är samma för både män och kvinnor.

Det finns dock tillfällen då alkohol bör undvikas helt, till exempel före 18 års ålder, vid graviditet och inför en operation.

Det går inte att ange en gräns för när alkoholkonsumtion är riskfri. Ju mindre alkohol desto mindre risk för skada, sjukdom eller att man dör i förtid.

Ett standardglas alkohol innehåller 12 gram ren alkohol. Det motsvarar till exempel 50 cl folköl, 33 cl starköl, ett litet glas vin eller 4 cl sprit. En individuell bedömning behöver alltid göras. Risken varierar mellan individer och beror till exempel på hur gammal man är, dryckesmönster och hur man mår i övrigt.

Högriskgrupper och särskilda tillstånd

För vissa grupper är riskbruk av alkohol mer riskfyllt och för dem är det särskilt angeläget med stöd för att minska alkoholkonsumtionen. Det gäller unga vuxna (18-29 år) och personer med kronisk smärta och/eller sjukdomar som depression/ångest, schizofreni, högt blodtryck, blodfettsrubbningar, övervikt/fetma, hjärt-kärlsjukdom, leverpåverkan, hudsjukdom och cancer.

För gravida är allt bruk av alkohol ett riskbruk, även kvinnor som försöker bli gravida ska få information om att avstå från alkohol. Riskbruk hos föräldrar eller vårdnadshavare till spädbarn- och småbarn innebär utöver samma risk som för andra vuxna dessutom en risk för försämrad tillsyn och omvårdnad av barnet.

Personer som ska genomgå en operation

Personer som ska genomgå en operation och har ett riskbruk av alkohol har en ökad risk att drabbas av komplikationer i samband med operationen och i efterförloppet jämfört med de som dricker måttligt eller avstår helt. Om man avstår helt från alkohol 4-8 veckor före och efter operation har man i stort sett eliminerat den ökade risken för komplikationer.

Utredning/identifiering

Samtalet om alkoholvanor ska ske utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt för att öka individens möjlighet att öka kontrollen över sin egen hälsa och förbättra den. Frågan om alkohol tas upp med alla patienter där det är relevant för besöksorsak

Alkoholvanor och behov av rådgivning kan identifieras med olika verktyg som AUDIT eller AUDIT-C. För att undvika stigmatisering är det en fördel att använda AUDIT i kombination med andra livsstilsfrågor om exempelvis matvanor och fysisk aktivitet. Bedömning om ett riskbruk föreligger görs alltid i samtalet med patienten utifrån resultatet på frågeformuläret eller annat verktyg.

Samtala med patienten om motivation till förändring, använd gärna värderingsfrågor och skalor som mått på patientens förändringsbenägenhet (länk till motivation och skalor). Journalför patientens alkoholvanor. Erbjud stöd enligt rekommenderad insats. För vissa grupper är bruk av alkohol mer riskfyllt än för andra och det är särskilt angeläget att ge dessa grupper stöd och hjälp att minska alkoholkonsumtionen.

AUDIT är ett frågeformulär för identifiering av problematiska alkoholvanor; inte ett diagnostiskt instrument för alkoholberoende. Frågeformuläret är särskilt avsett för tidig identifiering av riskabel alkoholkonsumtion, frågorna avser alkoholvanor under den senaste tolvmånadersperioden.

AUDIT-C utgörs av de tre första frågorna i AUDIT och är ett screeninginstrument för att identifiera riskbruk av alkohol. Vid poäng som tolkas som riskbruk rekommenderas personen att fylla i hela AUDIT-formuläret.

Behandling/rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol

Rekommenderad insats: Rådgivande samtal

Den allmänna rekommendationen är att vuxna med riskbruk av alkohol bör erbjudas rådgivande samtal. För vuxna och unga vuxna (18-29 år) rekommenderas också webb- eller datorbaserad rådgivning. Enkla råd kan utgöra det första steget som leder vidare till ett rådgivande samtal. Patienten ska erbjudas råd och stöd utifrån sin situation och sitt individuella behov. All rådgivning bör göras med ett hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt.

Vårdprocess och vårdnivå

Rådgivande samtal om alkohol bör kunna ges av samtliga vårdgivare. För patienter i behov av särskilt eller ytterligare stöd är primärvården första instans vid riskbruk av alkohol. Om problematiska alkoholvanor uppmärksammas kan patienten remitteras till primärvården eller hänvisas till kommunens alkoholrådgivning. Vid mycket problematiska alkoholvanor kan patienten remitteras till eller få hjälp att kontakta specialistvård för beroende.

Malena Lau

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Telefonnummer