Sjukvårdsapotek VGR

Sjukvårdsapotek VGR ansvarar för läkemedelsförsörjningen till sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar. Verksamheten består av lokala sjukvårdsapotek på respektive sjukhusförvaltning och en regiongemensam enhet som organisatoriskt tillhör Regionhälsan.

Mer information om Sjukvårdsapotek VGR

Uppdrag 

Sjukvårdsapotek VGR är en regiongemensam verksamhet med uppdrag att säkra och vidareutveckla en enhetlig och kostnadseffektiv läkemedelsförsörjning för sjukvården i Västra Götalandsregionen. Detta skall uppnås genom standardiserade processer, styrning av läkemedelssortimentet samt genom att verka som ett kunskapsstöd i läkemedel- och läkemedelshanteringsfrågor. I uppdraget ligger också att samordna och driva Beredning Läkemedel och Slutenvårdsdos, ingå som representant i Läkemedelskommitté och terapigrupper, driva e-Pedredaktionen och Blandbarhetsdatabasen samt verka för att gällande regelverk följs genom kvalitetsrevisioner.

Organisation

Organisatoriskt består Sjukvårdsapotek VGR av en regional och fem lokala enheter från respektive sjukhusförvaltning. Sjukvårdsapotek VGR:s organisation är strukturerad som ett nätverk. Den inkluderar även ett antal specialistroller för regiongemensamt arbete vilka delvis bemannas med personer från lokala sjukvårdsapotek och delvis från regionala sjukvårdsapoteket.

Basen i Sjukvårdsapotek VGR:s organisation är de lokala sjukvårdsapoteken, produktionsenheterna för beredning och slutenvårdsdos samt ett antal förvaltnings- och samverkansgrupper med tydliga uppdrag. Regionområdeschef Sjukvårdsapotek och hjälpmedel har det övergripande ansvaret för att leda, styra, samordna, följa upp samt att driva utveckling av Sjukvårdsapotek VGR. Detta görs i samråd med Förvaltningsgrupp Sjukvårdsapotek VGR, samt Styrgrupp Sjukvårdsapotek VGR. 

Verksamhets- och kvalitetsberättelse Sjukvårdsapotek VGR 2023 (vgregion.se)


Beställning läkemedel

Information om beställning av läkemedel:

Lathund Skriv ut kvittenslistor (avsedd för internlogistik och regiontransporter)

För definitioner av begrepp se: OLLI Begreppstjänst. Saknas definition av otydligt begrepp kan önskemål om tillägg lämnas via begreppstjänsten.

Blandbarhetsdatabasen

Inom sjukhusvården ges ofta flera intravenösa läkemedel samtidigt i samma venkateter. Vissa läkemedel är inte kompatibla med varandra, för ökad patientsäkerhet har en databas med stöd i blandbarhetsfrågor utvecklats.

För mer information: Blandbarhetsdatabasen

Slutenvårdsdos

Sjukvårdsapotek VGR bedriver produktion av slutenvårdsdos. Slutenvårdsdosverksamheten innebär dosdispensering av läkemedel till inneliggande patienter på sjukhus i VGR.

Syftet är att öka patientsäkerheten och att minska sjuksköterskornas arbetsbelastning gällande läkemedelsdispensering. 

För mer information kontakta Operativ samordnare Slutenvårdsdos:
louise.borgenhard@vgregion.se

 

Extempore

Extemporeläkemedel är läkemedel som bereds för enskild enhet eller patient, till exempel smärtkassetter och cytostatikaberedningar.

Beredningsenheter för extempore (Beredning läkemedel) finns inom VGR på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Skaraborgs sjukhus Skövde och Uddevalla sjukhus.

För vårdpersonal på sjukhus inom VGR:
Information om extempore (före detta extemporehandboken)

För vårdpersonal inom Närhälsan och Folktandvården:
Beställning sker via RGL på: Beställningsblankett övrig extempore för Närhälsan och Folktandvården 

Kontakt Operativ samordnare beredning läkemedel:
sara.m.backstrom@vgregion.se

 

Kontakt Sjukvårdsapotek VGR

Sjukvårdsapotek regionalt: sjukvardsapotek.vgr@vgregion.se

Sammanställd kontaktlista till Regionala Sjukvårdsapotek, lokala Sjukvårdsapotek, Extemporetillverkning och Regiongemensamt lager (RGL) se kontaktlista

Alessio Degl'innocenti

Regionområdeschef Sjukvårdsapotek och hjälpmedel

Telefonnummer