Uppföljning av vårdavtal inom hälso- och sjukvård

Vårdavtal följs upp enligt en fastställd rutin på koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård. Syftet med uppföljningen är att säkerställa en god vård utifrån invånarnas behov, att säkerställa att vårdgivare levererar i enlighet med avtal, förordning och lag samt att vårdgivare ersätts på ett korrekt sätt.

Den löpande och fördjupade uppföljningen av vårdavtal sker enligt "Handbok för avtalsuppföljning inom hälso- och sjukvården". Handboken togs fram år 2018 som en del av ett utvecklingsarbete gällande förbättrad avtalsuppföljning och nya versioner av handboken fastställs av koncernstabsdirektören. 

Handbok för avtalsuppföljning inom hälso- och sjukvården.pdf

Vad är löpande uppföljning?

Löpande uppföljning omfattar den rutinmässiga uppföljning och kontroll som sker enligt lagar och förordningar, avtal, fastställda krav och riktlinjer. Uppföljningen är rutinmässig i bemärkelsen att den oftast sker utan några särskilda indikationer om avvikelser eller brister. Den löpande uppföljningen sker på årsbasis.

Utgångspunkten för uppföljning varierar mellan olika områden:

  • Uppföljningen av läkare och fysioterapeuter som verkar enligt den s k taxan sker enligt Lag om läkarvårdsersättning (LOL) respektive Lag om ersättning för fysioterapi (LOF), samt de förordningar som hör till dessa lagar.
  • I fråga om vård som upphandlats enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) regleras uppföljning av det avtal som tecknats mellan Västra Götalandsregionen och leverantören.
  • Uppföljningen av vårdvalen (Vårdval Rehab och Vårdval Vårdcentral) sker enligt den krav- och kvalitetsbok som reglerar respektive vårdval.
  • Uppföljning av Idéburna offentliga partnerskap (IOP) sker enligt de riktlinjer och den praxis som finns inom området.

Vad är fördjupad uppföjning?

Fördjupad uppföljning innebär en kompletterande kontroll som sker på förekommen anledning i de fall där indikationer på brister i fråga om patientsäkerhet, kvalitet, följsamhet till avtal eller korrekt ersättning uppfattats vid den löpande uppföljningen eller har kommit till Västra Götalandsregionens kännedom på annat sätt. I den fördjupade uppföljningen ingår vanligtvis journalgranskning. 

Till skillnad från den löpande uppföljningen genomförs den fördjupade uppföljningen endast på förekommen anledning. Den är alltså inte rutinmässig. De formella och juridiska förutsättningarna för fördjupad uppföljning är normalt desamma som för löpande uppföljning. I den fördjupade uppföljningen är möjligheterna dock större att gå på djupet i de aktuella frågeställningarna. Till skillnad från den löpande uppföljningen är den fördjupade uppföljningen inte heller knuten till en viss tidsperiod.