Initiativ till IOP

För den som önskar inkomma med en idé om samverkan genom IOP med VGR finns en blankett (länk).

Västra Götalandsregionen utgår från Riktlinje för IOP vid handläggning av inkomna initiativ. 

VGR kan ingå överenskommelse om IOP i de fall följande
förutsättningar är uppfyllda:

 1. IOPt är förenligt med kommunallagen, och syftar till ett gemensamt mål
  som svarar mot prioriterade politiska mål och/eller bidrar till att
  förverkliga regionala styrdokument
 2. IOPt utgör ett komplement till det offentliga utbudet/uppdraget 
 3. IOPt är förenligt med EUs statsstödsregler
 4. IOPt uppfyller inte kriterierna för ett offentligt kontrakt
 5. IOPt tydliggörs i skrift som en samfinansierad samverkansrelation.
  Parternas respektive bidrag till samverkan ska framgå av den skriftliga
  överenskommelsen.
 6. IOPt erhåller inte annat långsiktigt eller kortsiktigt ekonomiskt stöd från
  VGR till det civila samhället