Expertens tips: så tar vi bäst hand om den biologiska mångfalden

Olle Kvarnbäck som driver företaget Naturvisaren har de senaste åren följt upp hur arbetet för biologisk mångfald gått på Naturbruksskolorna.

Så blommor, plantera buskar eller bygga insektshotell – det finns mycket vi kan göra för att hjälpa de viktiga insekterna att överleva, men hur vet vi egentligen vad som fungerar och vilka insatser vi ska satsa på? Det har Olle Kvarnbäck, som är agronom och biolog och driver företaget Naturvisaren, jobbat för att ta reda på de under senaste åren.

På Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga har man de senaste åren gjort många insatser för att gynna den biologiska mångfalden. Men förutom att plantera blommor, buskar och anlägga miljöer som ska gynna djur och natur har man också gått ett steg längre och följt upp insatserna för att se vad som fungerat och inte. Vid flera tillfällen under säsongen har Olle besökt naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga för att inventera hur det står till med den biologiska mångfalden. 

-        Genom att göra insatser för den biologiska mångfalden så gör man också en insats för att lösa samhällets miljöutmaningar. Man blir en del av lösningen istället för en del av problemet, berättar Olle. 

En inventering går till så att man undersöker utvalda områden där man noggrant går igenom vilka insekter och fåglar som finns vid just den tidpunkten. Inventeringarna görs i anslutning till där man planterat häckar eller blomsterremsor för att kunna se hur de på olika sätt påverkat den biologiska mångfalden i området.  

Olle berättar att den största bristen i landskapet är att vi har för lite blommor och framför allt blommor som finns under hela säsongen. För att gynna insekterna behöver vi ha en mångfald av olika blommor, dels som blommar vid olika tidpunkter så att det alltid finns mat, men också för att olika insekter gynnas av olika blommor. Men det viktigaste är enligt honom att vi försöker bidra till mer blomning överlag. 

-        Förra året var ett extremt torrt år och därför ett tufft år för insekterna. Då kunde man hitta många arter vid de anlagda blomsterremsorna, vilket visar att de har betydelse, säger Olle.  

Utifrån resultaten från Olles undersökningar har han i samråd med skolorna tagit fram skötselplaner som på detaljnivå beskriver hur skolornas miljöer ska skötas för att på bästa sätt gynna den biologiska mångfalden. Planerna är dels till för skolornas verksamhet och för att ge eleverna en inblick i hur man kan jobba för att gynna biologisk mångfald, men ska också kunna fungera som inspiration för andra yrkesverksamma inom lantbruk och trädgård. Skötselplanerna blir publika i början av nästa år i samband med att projektet slutredovisas.  

Det finns många sätt att stötta den biologiska mångfalden, men Olle tipsar om tre åtgärder som han har sett varit mest effektiva:  

Blommande buskar 
Buskar som blommar är bra för ekosystemet på flera sätt: dels blommar de ofta länge och ger mat till våra pollinatörer, men de ger också bra skydd mot väder och vind. Brist på mat är nämligen inte det enda hotet mot våra insekter. I våra öppna åkerlandskap har de också svårt att stå emot väder och vind – speciellt på ställen där naturliga buskar och träd tagits bort till fördel för stora åkrar och fält. Genom att plantera fler blommande buskar löser vi därför två problem i ett! 

Satsa på vårblommor 
Våren är den tid då det är svårast för insekter att hitta mat. Vi kan hjälpa till genom att plantera mer utomhusblommor som blommar tidigt på våren, exempelvis lungört, gullvivor eller backsippor. Vi kan också bidra genom att undvika att ta bort sådant som naturligt blommar tidigt, som sälj eller vide.  

Spara hörn och kanter 
Hörnen på åkerfält är ofta svåra att bruka och kanten på gräsmattan kan vara trasslig att klippa. Strunta i det och låt dem blomma fritt istället! Så gärna in blommor om det finns möjlighet, så hjälper du naturen på traven lite extra.  

 

Om projektet 
Projektet för att gynna biologisk mångfald har pågått sedan 2017 och är ett samarbete mellan Naturbruksförvaltningen, Jordbruksverket, Forskningsinstitutet RISE, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Naturvisaren. Målet med projektet är att ta fram modeller för att gynna biologisk mångfald i jord- och skogsbrukslandskapet och mäta verksamhetens klimatavtryck. För att nå dit testas olika insatser på Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga som sedan mäts och utvärderas. Läs mer om projektet här.