Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Professionellt självförverkligande

Upplevelsen av "professionellt självförverkligande" är en central faktor för läkares engagemang i organisatoriskt utvecklingsarbete. Identifierade organisatoriska förutsättningar kan främja detta.

Titel

Why risk professional fulfilment: a grounded theory of physician engagement in healthcare development

Författare

Åsa Lindgren, Göteborgs universitet, Fredrik Bååthe, Institutet för stressmedicin Göteborg och Lotta Dellve, Göteborgs universitet.

Bakgrund

Forskare och kliniker betonar vikten av att utveckling av sjukvården sker genom tvärprofessionell samverkan. Lågt engagemang och utebliven delaktighet har konstaterats problematiskt i organisatoriskt utvecklingsarbete. Läkarnas inflytande inom sjukvården och dess processer är stort. Ett problem när läkare inte är delaktiga i sjukvårdens utvecklingsprocesser är att såväl tid som energi riskerar att läggas på att arbeta fram lösningar som inte till fullo fungerar för eller är accepterade av läkare. Artikeln fokuserar på att utifrån läkarnas eget perspektiv försöka förstå deras engagemang och delaktighet i organisatoriskt utvecklingsarbete och därmed skapa ökad förståelse för hur det kan understödjas.

Syfte

Kvalitativt undersöka hur läkarna själva uttrycker och uppfattar sitt engagemang för organisatoriskt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården

Metod

Med hjälp av en Grounded Theory ansats framarbetades en konceptuell modell utifrån analys av 25 intervjuer med läkare tjänstgörande på sjukhus.

Resultat

En ständig strävan efter utveckling och att vara till nytta, framkom som en central drivkraft för läkare i deras arbete. I den konceptuella modell som arbetades fram benämndes detta "professionellt självförverkligande". En upplevelse av professionellt självförverkligande vid deltagande i organisatoriskt utvecklingsarbete beskrevs av läkarna när de erfor att de uppnådde meningsfulla resultat, hade inflytande, förstod sin del i den större kontexten samt uppfyllde sina egna förväntningar kring läkarrollen. De intervjuade läkarna beskrev vidare organisatoriska förutsättningar som skapade ökade möjligheter för att dessa erfarenheter uppstod vid deltagande i organisatoriskt utvecklingsarbete. Dessa förutsättningar var; kontinuitet på arbetsplatsen, effektiva strategier och processer vid utvecklingsarbete, tydlighet avseende uppdraget att som läkare delta i organisatoriskt utvecklingsarbete, samt att få möjlighet att lära sig om sjukvårdsorganisationer och deras utvecklingsprocesser.

Två motsatta tendenser i hur läkarna förhöll sig till sin läkarroll växte fram under analysarbetet. Den ena innebar att läkaren vidmakthöll en '"traditionell doktorsroll" med stor autonomi i relation till organisation och ledning. I denna position utgjorde kliniskt arbete huvuddelen av det arbetsinnehåll som bidrog till läkarens upplevelse av professionellt självförverkligande. Det andra perspektivet innebar att läkaren mer såg sin läkarroll utifrån en medarbetarposition, där samarbete med andra professioner och delaktighet i organisatoriskt utvecklingsarbete också upplevdes bidra till professionellt självförverkligande.

Slutsats

Upplevelsen av "professionellt självförverkligande" är en central faktor för läkares engagemang i organisatoriskt utvecklingsarbete. Identifierade organisatoriska förutsättningar kan främja detta.

Publicerat

International Journal of Health Planning and Management, 2012

Senast uppdaterad: 2017-03-07 11:10