Chefsomsättning i offentlig sektor - Vad vet vi egentligen om orsakerna?

Chefer är viktiga tillgångar för den offentliga sektorn för att skapa effektiva och hälsosamma organisationer. Det finns dock tecken på en hög nivå av frivillig chefsomsättning som kan minska organisationseffektiviteten, öka kostnaderna och leda till en mindre gynnsam uppfattning av den offentliga sektorn. Men vad vet egentligen om orsakerna till denna omsättning?

Titel

Voluntary Turnover Among Public Sector Managers: A Review

Författare

Anna Cregård, Högskolan i Halmstad, Linda Corin, Institutet för stressmedicin och Katrin Skagert, Högskolan i Borås.

Syfte

Vi har granskat den internationella och nationella forskningslitteraturen kring frivillig chefsomsättning i den offentliga sektorn i syfte att sammanställa den nuvarande kunskapsbasen och finna vägar framåt för forskningsfältet.

Tre huvudsakliga frågeställningar undersöktes:

  1. Hur omfattande är den frivilliga omsättningen av chefer i offentlig sektor och hur mäts den i forskningslitteraturen?
  2. Vilka är orsakerna till frivillig omsättning av chefer i offentlig sektor?
  3. Vilka är vägarna framåt för forskningen när det gäller frivillig omsättning av chefer i offentlig sektor?

Metod

I den här artikeln granskar vi internationell och nationell forskningen om frivillig chefsomsättning i den offentliga sektorn publicerad mellan 1992 och 2014.

För att inkluderas i vår översikt behövde artiklarna uppfylla följande fem kriterier:

  1. Publicerad i en peer-reviewed journal mellan januari 1992 och 2014
  2.  Skriven på engelska
  3. Ett urval bestående av chefer inom den offentliga sektorn
  4. Baserad på empirisk data som mäter omsättning som faktisk chefsomsättning (till skillnad från intentioner om att sluta
  5.  Med fokus på frivillig chefsomsättning.

Litteratursökningen omfattade tre stora databaser (PsycINFO, PubMed och Scopus).

Resultat

Genom vår litteratursökning fann vi 12 empiriska artiklar om frivillig chefsomsättning i den offentliga sektorn som matchade våra sökkriterier. Sex av studierna var genomförda i USA, två i Storbritannien, två i Sverige, en i Australien och en i Österrike. De 12 artiklarna beskriver chefer inom sjukvården, myndigheter, statligt ägda företag, universitet, kommuner och landsting. Chefer på högsta nivå är fokus i merparten av artiklarna. Nio artiklar undersöka denna chefsnivå, en artikel undersökte den lägre förvaltningsnivå och två artiklar anger inte chefsnivå.

Årliga chefsomsättningstal på mellan 5 % till 42 % rapporterades i studierna, en skillnad som delvis kan förklaras av vilket mått och vilka metoder som använts. Våra resultat ger inte en sammanhängande orsak till dessa omsättningstal. Vår översikt visar till exempel att omsättningen leder till mer omsättning, att arbetsmiljön påverkar omsättningen - åtminstone högst upp chefsnivå - att både push- och pull-faktorer påverkar omsättningen på lägre chefsnivå, och att utbildning och rekrytering är relevanta faktorer på högsta nivå.

För att summera så är forskningen kring frivillig chefsomsättning knapp, med enbart ett dussin empiriska studier publicerade under drygt 20 års tid. Forskningen är särskilt frånvarande när det gäller chefer på operativ nivå, och därmed också kunskapen som finns för HR att tillgå i deras arbete med att stödja dessa chefer i att skapa hälsosamma och meningsfulla chefsarbeten. Vi argumenterar för att mer forskning behövs för att förstå i vilken utsträckning och varför chefer i den offentliga sektorn lämnar sina uppdrag, och vilka de faktiska omsättningseffekterna är.

Publicerat

Scandinavian Journal of Public administration 2017