Chef i offentlig sektor: att lämna eller stanna kvar

Den offentliga sektorn står inför stora svårigheter med chefsförsörjningen, som ett naturligt resultat av en växande och åldrande befolkning. Fler chefer behövs samtidigt som allt fler går i pension. Dessutom väljer många chefer att sluta av olika skäl. Trots att man inget hellre vill än att attrahera och behålla chefer, är forskning kring varför chefer väljer att sluta knapp. Detta gäller särskilt operativa chefer. Så frågan kvarstår, varför väljer första linjens chefer inom den offentliga sektorn att lämna eller stanna kvar i ett jobb?

Titel

Public sector managers: the decision to leave or remain in a job

Författare

Anna Cregård, Högskolan i Halmstad & Linda Corin, Institutet för stressmedicin, VGR

Syfte

Syftet med studien är att göra en fördjupad kvalitativ undersökning av organisations- och arbetsmiljöfaktorers påverkan på offentliga chefers beslut att lämna eller stanna kvar i ett jobb samt ta reda på hur beslutsprocessen ser ut.

Metod

Eftersom forskare i flera års tid varnat för att forskningen om chefers omsättning mestadels varit kvantitativ och fastnat i ett analytiskt tankesätt, har vi valt att studera frågan med kvalitativ forskningsmetod.  Med hjälp av berättelser har vi velat förstå de motiv som ligger bakom chefernas uttalanden och handlingar. Berättelser som gör det möjligt att fånga komplexiteten i beslutet om att lämna eller stanna kvar i chefsjobbet.

Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med fjorton första linjens chefer inom skola, vård och teknisk verksamhet i tre västsvenska kommuner av varierande karaktär, för att säkerställa ett rikt empiriska material. I urvalet fanns både chefer som valt att stanna i respektive lämna sina jobb representerade.

Resultat

Studien har identifierarat ett antal organisations- och arbetsmiljöfaktorer som påverkar beslutet att lämna eller stanna kvar i chefsjobbet. Det handlar om positiva och negativa egenskaper i det nuvarande arbetet men på motsvarande sätt också om hur den nya arbetssituationen skulle kunna bli.

Resultat visar att många av chefernas berättelser är anmärkningsvärt lika när det gäller deras skäl att lämna eller stanna. Några av de faktorer som tydligast återkommer och påverkade besluten handlade om tillgången till administrativt stöd, stöd från sin egen chef och ledning liksom upplevelsen av mängden onödiga eller oskäliga arbetsuppgifter som tar tid från kärnarbetet. Det handlade även om en rimlig mängd mål och möjligheter att vara chef över ett rimligt antal medarbetare och enheter.

Ur vårt perspektiv är chefernas berättelser användbara för att förstå den frivilliga chefsomsättningen både i sin helhet och i sina väsentliga delar. I chefernas berättelser avslöjas både de viktiga beståndsdelarna, dvs de olika faktorerna som påverkar chefernas beslut att lämna eller stanna kvar i sitt jobb, men berättelserna innehåller också mer. Berättelserna avslöjar helheten och komplexiteten i den ofta utdragna beslutsprocessen, som innehåller en blandning av organisations- och arbetsmiljöfaktorer (både hos det nuvarande och potentiella jobbet), negativa känslor, ouppfyllda förväntningar och extraordinära händelser som kan utlösa det faktiska beslutet. Exempel på det senare kan vara omorganisationer, omlokalisering och konflikter.

Publicerat

Human Resource Development International 2019