Dialog (avhandling)

Det huvudsakliga syftet med denna avhandling var att utforska förutsättningar för, och hantering av dialog på arbetsplatsen, samt att beskriva och öka kunskapen om hur det kan förbättras inom sjukvården

Titel

Dialogue or no dialouge?

Författare

Christina Grill, Institutet för stressmedicin

Bakgrund

Det huvudsakliga syftet med denna avhandling var att utforska förutsättningar för, och hantering av dialog på arbetsplatsen, samt att beskriva och öka kunskapen om hur det kan förbättras inom sjukvården. Ökad kunskap behövs om hur kommunikation, ledarskap och medarbetarskap inom arbetsorganisationer byggs upp och används, samt hur kommunikation bygger upp själva organisationen. Arbetsplatsdialog är grunden till en hälsosam och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Syfte

Dialog som en del av en mellanmänsklig verbal kommunikation, är ofta definierat som ömsesidig och förståelseinriktad kommunikation, med ingredienser som att lyssna, tala uppriktigt, och att invänta och reflektera över andras åsikter. Denna avhandling ämnade att utforska dialogens förutsättningar genom en intervention involverande både mellanchefer och medarbetare i sjukvården.

Metoder

Studie I har en utforskande design och baserades på Grounded Theory. Det gjordes intervjuer med 11 första linjens chefer på två sjukhus i västra Sverige, och med fyra av ledarna så gjordes även observationer.

Studie II, III och IV beskrev och analyserade, med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, dialoginterventionens design i förhållande till tidigare forskning. Data bestod av fokusgruppsintervjuer och dokument med de tre dialogtränarna, och semistrukturerade intervjuer med 26 strategiskt utvalda sjuksköterskor och undersköterskor i studie III. Studie IV analyserade även semistrukturerade intervjuer och dokument, från åtta mellanchefer som deltog i samma dialogintervention, genomförd av de tre dialogtränarna.

Resultat

Dialogtränarnas reflektioner om vilka element i dialogträningen som bidrog till kommunikativ förändring var: Användning av konkreta exempel, nyttjande av pedagogiska initiativ och att ha professionella kompetenser, som fick anställda att öva och chefer att vara aktiva i dialogiska metoder.

Dialog-lärande processer och dialog-främjande kompetenser och medarbetarnas uppfattning om arbetsplatsdialog visades under och efter dialogträningsdagarna. Dessa bestod av: risktagande, för att komma över motstånd mot och rädsla för dialog, att uttrycka öppet sina tankar och känslor angående konkreta problem och tabuämnen, att lyssna och reflektera över sitt eget och andras perspektiv och problematisera normer och värderingar. Andra teman var: att ge röst åt åsikter, även angående ens egna begränsningar; be om stöd och manöverutrymme; och hålla tillbaka negativa känslor och kommentarer till förmån för allas välbefinnande.

Cheferna värderade dialog positivt och under träningen förstod de kommunikationsförutsättningarna, genom att observera interaktionen mellan medarbetarna och egen tyst interaktion med medarbetarna och tränarna, genom att upptäcka kommunikativa handlingar för sitt ledarskap, ökade deras självkännedom och igenkännande av relationella ledarskapsmodeller hos tränarna - som att handla demokratiskt och pedagogiskt - och omvandlande deras egna nya teorier till praktik, när de övade dialogfrämjande samtalsbeteende med sina medarbetare, medchefer och överordnade chefer.

Slutsatser

Cheferna höll på att bli medvetna om och upptäcka karaktären av och förutsättninagrna för arbetsdialog, och medarbetarna insåg balanserandet, genom att uppleva lärprocesser och dialogkompetens, vilket tillsammans skapade mer plats för förbättring i arbetsdialog.

Publicerat

I) Grill C., Ahlborg G. Jr, Lindgren E.C., Valuating and handling of dialogue in leadership: A grounded theory study in Swedish hospitals

Chefers värdering av dialog, 2012

II) Grill C., Ahlborg G. Jr, Eklöf M., A dialogue intervention in health care -design and trainers´experiences. Submitted for publication

III) Grill C., Ahlborg G. Jr,Wikström E., Lindgren E.C., Multiple balances in workplace dialogue: healthcare workers´conceptions of an intervention.

Chefers dialog, 2015

IV) Grill C., Ahlborg G. Jr,Wikström E., Health care managers learning by listening to subordinates´dialogue traning.

Journal of Health Organization and Management, 2014