Chefers värdering av dialog

De intervjuade värderade dialog positivt, men värderingen kom inte alltid till uttryck i deras handlande. Cheferna hade strategier för att skapa dialog, men olika omständigheter kunde hindra att en sådan kom till stånd

Titel

Valuation and handling of dialogue in leadership. A grounded theory study in Swedish hospitals

Författare

Christina Grill och Gunnar Ahlborg JR, Institutet för stressmedicin Göteborg och Eva-Carin Lindgren, Göteborgs universitet.

Syfte

Studiens syfte var att få en djupare och en teoretisk förståelse för hur första linjens chefer på västsvenska sjukhus värderar och hanterar dialog i organisationen och utveckla en modell för detta.

Metod

Resultatet bygger dels på intervjuer med cheferna och dels på observationer av dem för att kunna se och jämföra om de kommunicerar som de beskriver i intervjuerna att de gör. Elva chefer på två västsvenska sjukhus valdes ut, varav fyra av dem även observerades.

Resultat

I analysen framkom en kärnkategori; Chefers kommunikationshandlingar. De kunde vara förståelse- eller strategiskt inriktade, samt upplevas som eller utövas jämlikt alternativt ojämlikt i en maktrelation. Fyra olika former av kommunikationshandlingar framträdde: samspelande, omhändertagande, kontrollerande och konfronterande. Cheferna använde sig av alla dessa men i olika utsträckning. Dialog förekom enbart i den samspelande, där inriktningen var ömsesidig förståelse och maktrelationen upplevdes som jämlik.

Slutsats

De intervjuade värderade dialog positivt, men värderingen kom inte alltid till uttryck i deras handlande. Cheferna hade strategier för att skapa dialog, men olika omständigheter kunde hindra att en sådan kom till stånd. En betydelsefull konsekvens när dialog inte används kan vara att viktig information, t.ex. av betydelse för verksamhetens effektivitet och ekonomi, inte förmedlas och förstås högre upp i organisationen.

Publicerat

J Health Organization and Management, 2011