Digitalt verktyg som kartlägger genusskillnader

”Hur många medarbetare har cheferna ansvar för?” och ”Är det tydligt och klart för alla hur de ska prioritera när tiden inte räcker till? ”Innebär arbetet att ständigt lösa nya eller oförutsedda problem?”. Det är några av de frågor som ska besvaras i det nya digitala verktyget som Arbetsmiljöverket utvecklat för att analysera och synliggöra skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer.

Ett digitalt verktyg baserad på forskning

Forskningen visar att arbetsplatser där kvinnor är i majoritet ofta har sämre arbetsmiljö än arbetsplatser i mansdominerade sektorer. I den arbetsmiljö där flest kvinnor jobbar har man inte samma förutsättningar vad gäller resurser, tillgång till hjälpmedel och utrustning som i mansdominerade verksamheter. Arbetsmiljöverkets digitala verktyg jämför olika arbetsplatser och synliggör genusskillnader och förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Forskare har tagit fram verktyget inom ramen för projektet Kvinnors arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket drivit i samarbete med Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap. Genom att kartlägga och jämföra arbetsmiljön i olika verksamheter är tanken att skillnader kan synliggöras mellan två arbetsplatser. Målet med detta digitala verktyg är att väcka diskussion ute i verksamheterna om jämställda arbetsvillkor!

Vilka kan använda verktyget?

Verktyget riktar sig främst till kommuner, men kan även användas av alla organisationer som är så pass stora att det går att jämföra två olika verksamheten hos en och samma arbetsgivare. Verktyget består av ett frågeunderlag om likheter och skillnader i bemanning, organisation, arbetsmiljö, kommunikation, ledning, styrning, krav och resurser.

Tanken är att chef och skyddsombud kan göra denna kartläggning tillsammans och kan med fördel användas som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet – för att arbeta med arbetsmiljö ur ett genusperspektiv! Efter att frågorna har besvarats kan arbetsgivare och/eller skyddsombud diskutera resultatet med personalen. Varför ser det ut såhär? Hur kan vi jobba annorlunda? Vad kan förbättras?

Verktyget kan även användas som stöd för arbetet med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Frågeformuläret bör besvaras av personer med övergripande ansvar för hur arbetsplatsen mår, är organiserad och som vet hur resurser och krav är fördelade.

Verktyg för att göra arbetsmiljön mer jämställd, Arbetsmiljöverket.se

Kopplingar mellan bemanning, organisation och arbetsmiljö

I dag förväntas både kvinnor och män arbeta heltid ett helt arbetsliv och kunna vara jämställda i ansvaret för hem och barn. Det innebär att organiseringen på arbetsplatsen måste göras för att skapa goda arbetsmiljöer i alla branscher, så att både kvinnor och män orkar arbeta heltid ett helt arbetsliv.

För 25 år sedan var välfärdsyrken som lärare och sjuksköterskor bland de mest hälsosamma för kvinnor i Sverige. I dag är det inte så. Det är inte arbetets innehåll det är fel på. Det handlar i stället om:

  • nya former av styrning
  • ökade krav som gör att arbetet blir för intensivt när det ska göras på heltid ett helt arbetsliv
  • jobben har blivit allt svårare att anpassa till individers varierande arbetsförmåga
  • allt mer administration och dokumentation som tar tid från det huvudsakliga arbetet med människor.

Där finns även en referenslista, där Lisa Björk och Linda Corin från ISM bidragit med följande artiklar, som du kan läsa i svensk översättning på ISM:s hemsida

Kontrollspann, om rimligt antal medarbetare per chef, Linda Wallin (numera Corin) 2014

Chefers organisatoriska förutsättningar, Lisa Björk 2016

Mer om CHEFiOS-studien

Andra länkar

Antal medarbetare per chef

Nytt verktyg gör genusskillnader synliga, suntarbetsliv.se

Kvinnor och mäns arbetsvillkor, Arbetsmiljöverket

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, Arbetsmiljöverket