Att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

Modellen, som togs fram av Örebro läns landsting, kan vara ett stöd i arbetet med att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser om den används utifrån den enskilda arbetsplatsens behov och förutsättningar.

I Örebro läns landsting har bedrivets ett utvecklingsarbete för att ta fram en modell för hur man kan utveckla hälsofrämjande arbetsplatser. På tre pilotarbetsplatser genomfördes en rad aktiviteter utifrån nivåerna organisation, grupp och individ. Projektet utvärderades med en enkät WEMS, utifrån de olika aktiviteterna samt genom fokusgruppsintervjuer.

Resultat

Resultatet varierade mellan de olika enheterna och i diskussionen kring detta finns intressanta erfarenheter att reflektera över för andra som står mitt i liknande processer. En sammanfattande slutsats man drar är ändå att modellen kan vara ett stöd i arbetet med att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser om den används utifrån den enskilda arbetsplatsens behov och förutsättningar och med utgångspunkt i den kunskap/tidigare forskning som finns inom området hälsofrämjande arbetsplats.

Aktiviteter

Exempel på aktiviteter var
Organisation: Olika utbildningar i hälsofrämjande ledarskap.

Grupp: Hälsofrämjande teori, inventerade friskfaktorer, medarbetarutbildning, dialogverktyg FAS arbetsliv, grundutbildning för hälsoinspiratörer.

Individ:Samtal om hälsa och levnadsvanor utifrån tre olika metoder, hälsovecka med seminarium

Slutsatser/kommentarer från projektet

  • De aktiviteter som deltagarna i projektet värderade högst är hälsofrämjande ledarskap (framförallt den praktiska tillämpningen), medarbetarutbildningen samt de individuella samtalen.
  • Att vara noggrann i initieringsfasen och lägga tid på problemanalys och att diskutera upplägg och genomförande är ett arbete som är viktigt för hela projektets genomförande och resultat.
  • Engagemanget på den enskilda arbetsplatsen är av stor betydelse för hur framgångsrikt projektet blir.
  • Det finns ett behov av att utveckla mått på hälsa. WEMS är en metod som projektet använt och som har en salutogen utgångspunkt.

Att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser, Koskala 2013