Frågor och svar

Frågor runt erbjudandet

Vi som har både rehab och primärvård, vilket paket väljer vi?    
- Det kommer erbjudas ett och samma paket för både rehab och primärvård.

Hur gör vi med de patienter som vill ha faktura?      
- Faktura kan erhållas från AsynjaVisph, vidare fakturahantering är upp till respektive vårdvalsaktör att hantera.

Finns det en incheckningsmodul?    
- Nej, självincheckning ingår inte i erbjudandet.

Hur kan vi som privata vårdgivare vara med och påverka tjänsten för att göra det bästa för regionens patienter?   
- VGR har en organisation och ett arbetssätt som omhändertar användarönskemål där de privata vårdgivarna kommer att ingå. VGR strävar efter producentneutralitet även i detta sammanhang.

Om vi idag har licenser för komponenter som nu ingår i tjänsten, hur gör vi då? Får vi betala dubbelt?   
- VGR rekommenderar att privata vårdgivare tar kontakt med sina leverantörer i dessa frågor.

Kommer man att kunna hyra utrustning?     
- Nej, VGR har inte möjlighet att tillhandahålla denna tjänst.

När slutar supporten på ersättningsfilerna kopplat till Journal3?   
- Supporten upphör första november 2018 när is/it-tjänsten för privata vårdgivare går att beställa. Därefter upphör supporten på filerna.

Vi har olika driftleverantörer idag, hur kommer det att fungera om vi tar VGR:s erbjudande? 
- VGR blir leverantör av den erbjudna is/it-tjänst med dess komponenter. För övriga it-komponenter/tjänster har ni annan/andra leverantörer som tidigare.

Kommer det att erbjudas någon typ av rapportdatabasgenerator?   
- MedRave finns med i erbjudandet för att tillhandahålla lokal verksamhetsuppföljning.

Är Sjunet ett måste eller kan man nå tjänsten via internet?   
- Man måste ha Sjunet.

Vem anpassar is/it-tjänsten utefter nya krav i Krav och kvalitetsboken?    
- VGR förvaltar AsynjaVisph utefter nya krav och lagar.

Kan man använda Office-produkterna fritt?     
- Bara Word och Excel i dagsläget. Då det inte ingår någon lagringsyta så kan man inte spara skapade dokument över tid inne i VDIn. Primära användningsområdet för dessa program är funktioner i AsynjaVisph.

Hur kan vi ta med information från tidigare system in i det nya? Kan vi scanna in dessa eller kan vi spara ner dem i det nya?    
- Nej, tidigare information är i tidigare använt system. Den privata vårdgivaren ansvarar själv för att tidigare information är tillgänglig eller registreras i nytt system.

Finns det några kopplingar/funktioner för ekonomisystem?
- VGR kommer tillhandahålla dagliga kassainformationsfiler till en säker kommunikationsplats. Den privata vårdgivaren ansvarar själv för att hantera eller integrera informationen.


Frågor runt priset

Priset för tjänsten beräknas per användare, hur räknar man antalet användare?
- Vid avtalsstart och inför varje nytt år ska Beställaren meddela antalet användare för fastställande av kostnaden för kommande år. VGR begär in uppgifter om antalet användare årligen, man betalar alltså även för vikarier och licenser som eventuellt ska användas av företag som hjälper till vid journalföring, t ex Conscriptor.

Tillkommer moms på priset för att nyttja tjänsten? 
- Ja, det tillkommer moms på priset.

Behöver de privata vårdgivarna skaffa licenser hos CGM?
- Nej, den licensen ingår i is/it-tjänsten.

De som har ett annat journalsystem än TakeCare men vill ta del av TAPIRs erbjudande, går det då att välja bort vissa komponenter? 
- Det går inte att välja bort komponenter i erbjudandet och det går inte att ha ett annat journalsystem.

Kommer priset för tjänsten variera mellan år?
- Varje år görs en ny beräkning av priset enligt gällande prismodell och meddelas senast i november månad året innan. Beräknat pris gäller ett kalenderår i taget. Priset påverkas inte av eventuella förändringar som sker i is/it-tjänsten under pågående kalenderår.

 


Frågor relaterade till visning av TakeCare (en komponent i AsynjaVisph-tjänsten)

Ersättning Utdata

Vad kommer att hända med ersättningsfilerna, vem ansvarar?
- VGR ansvarar för hanteringen av ersättningsfilerna.

Patientadministration Tidbok och kassa

Hur är det brev- och kallelsemallarna, är texten samma för alla? 
-
Ja det finns en standard framtagen. VGR lägger in respektive privat aktörs logotype. Texten kan,  i vissa fall, kan revideras utifrån specifikt behov.

Kommer vi att kunna se patientens vårdval? 
- Patientens vårdval (Vårdcentral samt Jourcentral) syns vid sökning av patient.

Går det att scanna av ex. körkort för att få upp patienter? 
- Nej

Är kassan kopplad till listningen? 
- Ja. Avgifterna styrs bland annat av listning.

Är kassan kopplad till efrikort? 
- Ja.

Kan jag se flera vårdpersonals tidböcker samtidigt? 
- Ja det går att se flera tidböcker samtidigt. 

Finns det e-brevsintegration för kallelse? 
- Nej, kallelse sker via papper och sms.

Sammanhållen journal

Behövs det samtycke av patienten? 
-
Ja samtycke krävs över vårdgivargränser. Patienten samtycker till att vårdgivaren får ta del av journaler från andra vårdgivaren. Patienten kan spärra sin egen journal så att andra vårdenheter inte kan se den. Det är patienten som begär spärrar, inte vårdpersonal.

Har man både rehab och vårdcentral blir det två journaler? 
-En patient har en journal där behörigheterna styrs av vårdgivare, vårdenhet, spärr, aktiva val och samtycken. Rehab och vårdcentral är olika vårdenheter och ibland även olika vårdgivare. Vårdpersonal som arbetar på två vårdenheter eller fler väljer vilken vårdenhet som patientinformationen ska registreras på.

Kan läkaren ta del av information om patient från en annan vårdgivare? 
- Ja, med patientens samtycke. En patient har en journal, där behörigheterna styrs av vårdgivare, vårdenhet, spärr, aktiva val och samtycken.

Remiss

Varför finns inte elektroniska remisser till samtliga privata röntgenleverantörer? 
- VGR kan enbart tillhandahålla elektroniskt flöde till de leverantörer där avtal finns med VGR.

Kan vi fortsätta skicka remisser mot Unilab? 
- Ja elektroniskt flöde finns för lab och röntgen.

Går det att göra egna grupprovskategorier? 
- Nej de är förutbestämda.

Skickas alla konsultationsremisser elektroniskt? 
- Det finns ingen elektronisk konsultremisshantering till de enheter som ligger utanför databasen. Dit får det skickas pappersremiss.

Finns det någon remissbevakningsfunktion? 
- Bevakning hanteras under "att bevaka" under "vårt arbete". Bevakningen sätts när remissen skapas.

Var syns alla inkommande svar? 
- Under "Mitt arbete" kan den enskilde användaren se vad som den har skickat och mottagit. Under "vårt arbete" går det att se allt som är skickat och mottagit från och till enheten. Exempelvis röntgensvar kommer in under "att vidimera" som ligger under "mitt arbete".

Journaladministration

Ska vi skapa alla blanketter?
- Nej alla har åtkomst till samtliga blanketter som VGR nyttjar.

Kan man bygga sina egna journalmallar? 
- Nej. Mallarna är skapade utifrån ersättning.

Övrigt

Är dikteringsverktyget MedSpeech? 
- Dikteringen sker genom ett inbyggt dikteringssystem.

Finns det någon testmiljö för att gå in och titta i nu? 
- Nej. Övningsmiljö tillhandahålls efter utbildning.