Regionfullmäktige 9 april 2024

Plats: Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid: Klockan 09:30

Handlingar till sammanträdet

Följ mötet direkt via webb-TV, webbradio och närradion

Åhörare och journalister som vill följa mötet på plats är välkomna till åhörarläktaren.

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan om nyvalda i regionfullmäktige (klockan 09:32)

Länsstyrelsen har utsett följande nya ledamöter och ersätter i regionfullmäktige:

Ledamöter: Eva-Lena Fransson (S) Göteborg.

Ersättare: Katarina Bredberg (S) Göteborg, Martin Sörbom (SD) Borgstena, Kristina Norén Lallo (KD) Torslanda, Nils Olof Jakobsson (KD) Styrsö.

Avsägelser: Axel Andersson (S) Göteborg, har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

John Alexandersson (SD) Ljungskile, Nils-Olof Jakobsson (KD) Styrsö, Kristina Norén Lallo (KD) Torslanda, Anna Österström (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär en ny sammanräkning av Länsstyrelsen.

2. Frågestund (klockan 09:32)

Det har kommit in 6 frågor till dagens frågestund.

 1. Mats Abrahamsson (M) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om att större delen av regionens möten om möjligt bör genomföras digitalt?
 2. Johan Lepp (L) frågar operativa hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande My Alnebratt (S) om BUP-avdelningen NÄL kommer att öppnas igen?
 3. Monika Beiring (M) frågar ordföranden i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Janette Olsson (S) om RödGrön ledning kommer vidta några konkreta åtgärder i närtid, för att tillse att den nära vården blir mer tillgänglig för invånarna?
 4. Mikael Clarke (SD) frågar ordföranden för Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse Cecilia Dalman Eek (S) om avser den rödgröna ledningen att stänga akutmottagningen i Mölndal och gynakuten på Sahlgrenska nattetid?
 5. Johan Sösaeter Johansson (SD) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om det rödgröna styret kommer vidta någon åtgärd med anledning av det Region Skåne har uppdagat rörande Bravida Sverige AB?
 6. Matz Dovstrand (SD) frågar operativa hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande My Alnebratt (S) om operativa hälso- och sjukvårdsnämnden har kontroll över processen av ordnad överföring av sjukvård?

3. Interpellation av Monika Beiring (M) om förlossningsvården i VGR (klockan 10:16)

Monika Beiring (M) frågar Janette Olsson (S), ordförande för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, följande:

 1. Hur ser Rödgrön ledning på balansen mellan att upprätthålla ett system inom vården och att möjliggöra patientens autonomi och valfrihet?
 2. Har den rödgröna ledningen övervägt införandet av fler vårdnivåer för att tillgodose behoven hos patientgruppen som önskar en hemlik förlossningsmiljö?

Interpellationssvar från Janette Olsson (S)

4. Interpellation av Lars Holmin (M) om hur ökar vi takten och genomförandekraften i omställningen (klockan 11:19, återupptas klockan 16:20)

Lars Holmin (M) frågar Helén Eliasson (S), ordförande för regionstyrelsen, följande:

 1. Hur säkerställer vi att takten och genomförandekraften ökar i omställningen av hälso- och sjukvården enligt regionfullmäktiges beslut?

Interpellationssvar från Helén Eliasson (S)

Lunchpaus (klockan 12.00)

Information: Utdelning av Hållbarhetspriset och Jämställdhetspriset (klockan 13.00)

Hållbarhetspriset 2024 delades ut till Folktandvården Mellerud för deras initiativ till att äldre från ett boende färdas till kliniken gemensamt i stället för enskilt vilket möjliggör en effektivare tandvård.

Jämställdhetspriset på temat våld i nära relationer tilldelades Karin Svensson Malchau och Mikael Sundfeldt, verksamhetsområde ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anke Samulowitz, vid Kunskapscentrum för jämlik vård på Regionhälsan tilldelas jämställdhetspriset för sitt verksamhetsnära utvecklingsarbete, strategiska insatser och framgångsrika forskningsstudier för mer jämställd smärtvård för kvinnor och män.

5. Interpellation av Jacob Brendelius (SD) om vilken roll har spårbunden kollektivtrafik i händelse av kris och krig (klockan 16:36)

Jacob Brendelius (SD) frågar Helén Eliasson (S), ordförande i regionstyrelsen, följande:

 1. Vad är Västtrafiks ansvar i händelse av krig eller konflikt?
 2. Vem ansvarar för prioriteringen av vad som ska transporteras på regionens järnvägar i händelse av krig eller konflikt?

Interpellationssvar från Bijan Zainali (S), styrelseordförande i Västtrafik.

6. Interpellation av Pernilla Börjesson (SD) om arbetsmiljöproblem och framtidens förlossningsvård vid Östra Sjukhuset (klockan 17:06)

Pernilla Börjesson (SD) frågar Cecilia Dalman-Eek (S), ordförande för

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, följande:

 1. När besökte någon från det rödgröna styret förlossningsvården på Östra Sjukhuset senast?
 2. Vad är er plan för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna på förlossningsvården på Östra Sjukhuset?
 3. Vad är planen för den äldre byggnaden som är i stort renoveringsbehov nu när den inte ska ersättas i framtiden? 

Interpellationssvar från Cecilia Dalman-Eek (S)

7. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om patientavgifter inom vårdval rehab (klockan 17:26)

Håkan Lösnitz (SD) frågar Janette Olsson (S), ordförande för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, följande:

 1. Anser du att det är rätt att våra rehab-mottagningar ska betala regionen när de haft ett asynkront möte med en patient?
 2. Anser du att det är tydligt för våra patienter vad som är en asynkron chatt och när beläggs med en patientavgift? 

Interpellationssvar från Janette Olsson (S)

8. Bokslutsdispositioner för 2023 (klockan 13:12)

I bokslutet för 2023 redovisar samtliga sjukhushusstyrelser negativa resultat och negativa egna kapital. Enligt Västra Götalandsregionens (VGR:s) regelverk måste negativa egna kapital återställas inom tre år.

VGR åberopar nu på koncernnivå synnerliga skäl för att inte återställa koncernens negativa balanskravsresultat för 2023. Skälen som anges är att delar av underskottet orsakas av inflationen som gett en ökad kostnad för att värdesäkra VGR:s pensionsavsättningar. Delar av denna kostnadsökning har förvaltningarna fått bära genom ett högre personalomkostnadspålägg. För att minska kraven på sjukhusstyrelserna reduceras därför återställningskravet. Därigenom ställs inte högre krav på sjukhusstyrelserna än på VGR som helhet. 

Beslutet att reducera delar av underskottet gäller främst styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (277,5 miljoner kronor), NU-sjukvården (76,4 miljoner kronor), Skaraborgs Sjukhus (68,6 miljoner kronor), Södra Älvsborgs Sjukhus (58,1 miljoner kronor) och Sjukhusen i väster (47,2 miljoner kronor).

De reducerade kraven på återbetalning gäller även styrelsen för Göteborgs Botaniska trädgård (1,7 miljoner kronor) och styrelsen för Logistik (64,4 miljoner kronor).

Även styrelsen för Habilitering & Hälsa redovisar ett negativt resultat för 2023, men styrelsen har ett positivt eget kapital att använda. De omfattas därför inte av beslutet.

Under 2024 gäller fortsatt strikta krav på budgetdisciplin och att beslutade åtgärdsplaner ska verkställas.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdispositioner i enlighet med bilaga, innebärande att moderförvaltningen tillförs 1 193,2 miljoner kronor i eget kapital.
 2. Regionfullmäktige beslutar att göra avsteg från regelverket om eget kapital och minskar kravet på återställande av eget kapital för styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (277,5 miljoner kronor), NU-sjukvården (76,4 miljoner kronor), Skaraborgs Sjukhus (68,6 miljoner kronor, Södra Älvsborgs Sjukhus (58,1 miljoner kronor) och Sjukhusen i väster (47,2 miljoner kronor). Synnerliga skäl åberopas som motivering till avsteg.
 3. Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Göteborgs Botaniska trädgård får sitt krav på återställande av eget kapital minskat motsvarande kostnaderna för miljösanering med 1,7 miljoner kronor.
 4. Regionfullmäktige beslutar att minska kravet på återställande av eget kapital för styrelsen för Logistik motsvarande 2023 års underskott på 64,4 miljoner kronor.
 5. Regionfullmäktige beslutar att statsbidraget för ökad tillgänglighet används för att reducera underskottet i eget kapital för operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (13,1 miljoner kronor) och för styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (36,6 miljoner kronor), NU-sjukvården (13,4 miljoner kronor), Skaraborgs Sjukhus (14,8 miljoner kronor), Södra Älvsborgs Sjukhus (3,5 miljoner kronor) och Sjukhusen i väster (2,1 miljoner kronor).
 6. Regionfullmäktige beslutar att statsbidraget för ökat antal vårdplatser används för att reducera underskottet i eget kapital för styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (81,6 miljoner kronor), NU-sjukvården (30,4 miljoner kronor), Skaraborgs Sjukhus (25,6 miljoner kronor), Södra Älvsborgs Sjukhus (22,4 miljoner kronor), Sjukhusen i väster (16 miljoner kronor, Närhälsan (8 miljoner kronor) samt till regionstyrelsen (16 miljoner kronor).   
 7. Regionfullmäktige fastställer eget kapital för nämnder och styrelser enligt bilaga Bokslutsdispositioner 2023.

9. Årsredovisning 2023 för Västra Götalandsregionen (klockan 13:20)

Regionfullmäktige godkände Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2023. Årsredovisningen visar att året blev betydligt tuffare ekonomiskt än 2022, framför allt för sjukhusen. Tillgängligheten till den specialiserade vården har försämrats jämfört med föregående år. Tillgängligheten till primärvården är dock relativt god. Även den medicinska kvaliteten är generellt god i Västra Götalandsregionen (VGR) och den kliniska forskningen ligger i framkant.

Kollektivtrafikresandet fortsätter att öka och uppgick 2023 till 323 miljoner delresor. Detta utgör drygt 90 procent av resandet innan pandemin. VGR:s kulturverksamheter har haft ett bra besöksår.

VGR redovisar ett negativt resultat på -918 miljoner kronor. Resultatet exklusive värdeförändringen av de finansiella placeringarna är negativt med -2 529 miljoner kronor. Underskottet återspeglar verksamheternas stora ekonomiska utmaningar under året.

Regionfullmäktige uppmanar styrelserna för sjukhusen, Närhälsan, Habilitering & Hälsa samt Logistik att beskriva hur de ska säkerställa en ekonomi och verksamhet i balans vid ingången av 2025. Regionfullmäktige åberopar också synnerliga skäl för att inte återställa det negativa balanskravsresultatet för 2023.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2023.
 2. Regionfullmäktige noterar att styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus, Skaraborgs Sjukhus, Sjukhusen i väster, Närhälsan, Habilitering & Hälsa, Logistik, GöteborgsOperan AB och Göteborgs botaniska trädgård redovisar negativa budgetavvikelser för 2023 och uppmanar dessa styrelser att vidta verkningsfulla åtgärder för en ekonomi i balans.
 3. Regionfullmäktige uppmanar styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus, Skaraborgs Sjukhus, Sjukhusen i väster, Närhälsan, Habilitering & Hälsa och Logistik i delårsrapporten för första tertialet 2024 tydligt beskriva hur de ska säkerställa en ekonomi och verksamhet i balans vid ingången av 2025. I planen ska framgå när ekonomin beräknas vara i balans på månadsbasis och hur de upparbetade underskotten ska omhändertas.
 4. Regionfullmäktige åberopar synnerliga skäl för att inte återställa det negativa balanskravsresultatet för 2023.

10. Revisionsberättelser och ansvarsprövning för 2023 års verksamhet (klockan 13:47)

Revisorskollegiet har lämnat revisionsberättelser över Västra Götalandsregionens verksamhet under 2023. Årets granskning visar att regionens nämnder, styrelser och bolag har åtgärdat en del av de brister som revisorskollegiet identifierade förra året, men granskningen visar även att brister kvarstår och att nya brister har identifierats.

I övrigt har revisorskollegiet bedömt att regionens nämnder och styrelser i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Beslut: Regionfullmäktige beviljar med hänsyn till revisionsberättelserna samtliga ledamöter i regionens nämnder och styrelser ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

11. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2024-2026 (klockan 14:06)

Detaljbudgeten 2024-2026 visar att Västra Götalandsregionens ekonomiska läge är mycket ansträngt och att sjukhusens ekonomiska situation är sämre än på många år.

Regionfullmäktige beslutar hur de 990 miljoner kronor som regeringen aviserat ska fördelas. Regionfullmäktige beslutar även att sjukhusförvaltningarna tillåts att gå med underskott på sammanlagt en miljard kronor för 2024. Åtgärden är tillfällig för 2024 och föreslås för att sjukhusförvaltningarna ska kunna hantera ökade pensionskostnader och utgifter på grund av inflation och svag kronkurs.

Regionfullmäktige poängterar att det arbete som pågår med att bryta kostnadsutvecklingen och ansträngningarna för att få en ekonomi och verksamhet i balans inte får avstanna.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att fördela det förstärkta sektorsbidraget på 990 miljoner kronor till Västra Götalandsregionen enligt följande: 840 miljoner kronor fördelas i enlighet med tidigare fördelningsnyckel och 150 miljoner kronor omfördelas till Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för ytterligare insatser för att öka tillgängligheten till vård, under förutsättning att regeringen beslutar i enlighet med regeringens förhandsbesked från kommande vårändringsbudget.
 2. Regionfullmäktige avslår styrelsen för Regionhälsans ansökan om att använda 9 miljoner kronor av eget kapital.
 3. Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Göteborgs Symfoniker AB:s ansökan om att lösa upp 5,2 miljoner kronor av obeskattade reserver.
 4. Regionfullmäktige beslutar att tillåta sjukhusförvaltningarna att kunna gå med sammanlagt 1 000 miljoner kronor i underskott för 2024. Detta är en tillfällig åtgärd under 2024 för att hantera ökade utgifter beroende på ökade pensionskostnader, inflation och svag kronkurs. Underskotten fördelas enligt följande: 
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset 476,6 miljoner kronor
  • NU-sjukvården 163,7 miljoner kronor
  • Södra Älvsborgs Sjukhus 123,5 miljoner kronor
  • Skaraborgs Sjukhus 142,5 miljoner kronor
  • Sjukhusen i väster 93,7 miljoner kronor
 5. Arbetet med att bryta kostnadsutvecklingen, som intensifierats under 2023 och fortsätter under 2024 för att i övrigt nå en ekonomi och verksamhet i balans, får inte och ska inte avstanna.

Socialdemokraterna reserverar sig mot punkt 1 till förmån för eget yrkande.

Kristdemokraterna reserverar sig mot punkt 4 till förmån för eget avslagsyrkande.

Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot punkt 4 till förmån för eget yrkande.

Moderaterna deltar inte i beslutet om punkt 4.

Ärendet avgjordes genom flera voteringar.

12. Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2025-01-01 – 2028-12-31 mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner (klockan 15:04)

Regionfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal om naturbruksutbildning 2025-2028 mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.

Samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner om att regionen bedriver naturbruksutbildning på kommunernas uppdrag har funnits sedan 1999. I avtalet ingår en skatteväxling som innebär att kommunen skatteväxlat över 50 procent av kostnaden för gymnasieelever till regionen. Avtalet har regelbundet setts över, uppdaterats och skrivits på för en ny period.

Under 2023 pågick en politisk dialog mellan kommunerna och VGR om utformningen av ett nytt avtal. Dialogen har baserats på underlag om avtalets bakgrund, syfte, hur det har fungerat och vilka ekonomiska effekter det haft på den kommunala ekonomin.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal om naturbruksutbildning 2025-2028 mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.
 2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i uppdrag att underteckna avtalet.

13. Införande av avgift för vaccination mot covid-19 för de som inte ingår i Folkhälsomyndighetens rekommendationer (klockan 15:07)

Regionfullmäktige beslutar att en avgift på 170 kronor införs vid vaccination mot covid-19 för de som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, från och med den 10 maj 2024.

Regionfullmäktige har tidigare beslutat att vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfritt till och med den 29 februari 2024.

VGR följer de nationella rekommendationerna om vilka grupper som ska vaccineras. Vaccination minskar risken för svår sjukdom och dödsfall för individen och minskar risken för ytterligare våg av smitta med ökad belastning på samhället och hälso- och sjukvården som följd.

För de personer som ingår i Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska det fortsatt vara avgiftsfritt att vaccinera sig mot covid-19. För de grupper som inte omfattas av rekommendationen tas en avgift ut vid vaccination. Vaccinet är fortsatt finansierat av staten för 2024.

En tidigare utredning som Folkhälsomyndigheten genomfört på uppdrag av Regeringskansliet visar att endast Sveriges regioner kan tillhandahålla, beställa, det av staten finansierade vaccinet. Därtill fastställdes att vaccinet kan erbjudas individer utanför Folkhälsomyndighetens rekommendationer, till exempel barn och unga under 18 år och vuxna genom läkarordination. Detta är möjligt så länge en undanträngningseffekt inte sker av rekommenderade grupper samt att vaccintillgången är god.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

1. En avgift på 170 kronor införs vid vaccination mot covid-19 för de som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, från och med den 10 maj 2024.

14. Förslag till ändring av stadgar för Stiftelsen för västsvenska
fritidsområden (klockan 15:11)

Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen) har uppmärksammat ett formellt fel i stadgarna för verksamheten. Vid en tidigare justering av stadgarna 2003 prövades inte ändringen av Kammarkollegiet vilket gör att justeringen därmed inte är giltig. Stiftelsen önskar nu återgå till den skrivning som fanns före den ogiltiga ändringen. Det rör sig endast om en formaliaändring som inte i någon del förändrar stiftelsens inriktning utan endast säkerställer att stiftelsen har korrekta gällande stadgar.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner ändrade stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen).

15. Reviderad förbundsordning Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (klockan 15:12)

Förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) beslutade den 8 februari 2024 om en ny förbundsordning, inklusive en reviderad fördelningsmodell. Samtliga medlemsregioner ska ta ställning till ärendet i respektive regionfullmäktige.

För Västra Götalandsregionen kommer den nya modellen minska kostnaderna med cirka 3 miljoner kronor per år. Förslaget till reviderad förbundsordning innehåller också ett tillägg om förbundets ändamål och uppgift. Det handlar om att KSA ska ha möjlighet att ingå avtal om samverkan och samarbete med nationella myndigheter och parter i Sveriges närhet i frågor som rör beredskap. I dag kan KSA endast ingå avtal om att ta emot hjälp, inte att bistå på motsvarande sätt. Det skulle kräva ett godkännande från samtliga medlemmar, vilket i en akut krissituation skulle ta för lång tid. 

Den nya förbundsordningen vinner laga kraft när den antagits i samtliga regioners fullmäktige.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

16. Reviderad policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar (klockan 15:12)

Giltighetstiden för Policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar har löpt ut. Förslagen på förändringar i policyn är inom ramen för befintlig styrning, med fokus på en mer konsekvent ägarstyrning, enklare och tydligare former för beslut om investeringsutgifter, ökad tyngd på heltäckande underlag och framförhållning i beredning och beslut, samt skärpta krav på nyttor, effekter och nyttorealisering.

Policyn är av övergripande karaktär och förutsätter närmare förtydliganden i kommande beredningar och beslut om Västra Götalandsregionens investeringsplan, ”Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar” med tillhörande tillämpningsanvisningar.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner Policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar.

17. Förslag till en snabbare beslutsgång vid markköp av brukningsareal i anslutning till naturbruksförvaltningens skolenheter (klockan 15:13)

Styrelsen för naturbruk har kontaktat miljö- och regionutvecklingsnämnden angående behovet av snabba beslut vid markköp för skolenheter. Nämnden har överlämnat ärendet till regionstyrelsen för beslut eftersom det rör investeringsprocesser och rutiner inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Styrelsen för naturbruk behöver 3–4 hektar mark per elev, särskilt i Uddetorp där bristen är akut med endast 1 hektar per elev. Nuvarande markbrist är ett hinder i miljö- och regionutvecklingsnämndens uppdrag till styrelsen för naturbruk om att öka elevantalet med goda förutsättningar för praktiska utbildningsmoment.

För att möta detta behov föreslås ett utökat mandat för styrelsen för fastighet, stöd och service att besluta om markköp för utbildningsändamål vid styrelsen för naturbruks skolbyggnader till dess att målet om 4 hektar per elev har uppnåtts. För att finansiera detta föreslås att 90 miljoner kronor avsätts från det oanvända utrymmet i regionfullmäktiges investeringsbudget för 2024. Diskussion om budgetramen för 2025 och framåt ska ske i samband med investeringsplanen för VGR 2025–2027.

Beslut: Regionfullmäktige bemyndigar styrelsen för fastighet, stöd och service att besluta om markköp för utbildningsändamål vid styrelsen för naturbruks skolbyggnader upp till det belopp som regionstyrelsen årligen avsätter som investeringsram för ändamålet till dess att ett måltal om 4 hektar per elev har uppnåtts.

18. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner (klockan 15:24)

Enligt kommunallagen ska motioner som inte är beredda inom ett år från när de anmäldes till regionfullmäktige anmälas. Enligt beslut i regionfullmäktige den 24 oktober 2023 ska motionsbalansen och bifallna motioner redovisas på regionfullmäktiges sammanträden.

Sedan förra redovisningen av motionsbalansen har tre motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 12 motioner. Totalt är 28 motioner under beredning och tre motioner har passerat ett år. Av dessa tre motioner som passerat ett år har en passerat regionstyrelsen och två är ute på en kompletterande remissrunda.

Beslut: Motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

19. Motion av Gustaf Josefson (M) om förändring av regelverk för internstafett (klockan 15:26)

Gustaf Josefson (M) har i en motion anmäld till regionfullmäktige den 23 maj föreslagit att utreda hur, och konsekvenserna av, att regionens regelverk justeras för att medge vårdpersonal möjlighet att arbeta under annan huvudman även inom den verksamhet där individen har sin ordinarie anställning.

Medarbetarnas möjlighet att arbeta under annan huvudman inom verksamheten för ordinarie anställning, så kallad bisyssla, är reglerad i lag och kollektivavtal. Regelverket begränsar i nuläget bisysslor som anses arbetshindrande, konkurrerande och förtroendeskadliga. Vid tjänstgöring under annan huvudman behöver bisysslan prövas och bedömas utifrån dessa kriterier.

Västra Götalandsregionen (VGR) har som mål att minska användandet av bemanningspersonal. Sveriges regioner har en nationell målsättning om att kostnad för bemanningspersonal maximalt ska uppgå till två procent av den egna personalkostnaden. Utifrån den nationella målsättningen förespråkar VGR de möjligheter som finns gällande extratjänstgöring inom ramen för ordinarie anställning framför arbete under annan huvudman. VGR har lokala kollektivavtal som reglerar extratjänstgöring.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

20. Motion av Conny Brännberg (KD) om tillgång till kollektivtrafik vid kongresser (klockan 15:30)

Beslut: Regionfullmäktige återremitterar ärendet.

21. Motion av Pär Lundqvist (L) med flera om pilotprojekt studenthälsa (kl 16:10)

Beslut: Regionfullmäktige återremitterar ärendet.

22. Anmälan av inkomna motioner (kl 16:13)

Följande motioner anmäls till regionfullmäktige:

 • Motion av Cecilia Andersson (C) om att utveckla samverkan mellan ambulans och mobila hälso- och sjukvårdsteam.
 • Motion av Cecilia Andersson (C ) om att utveckla arbetssätt liknande "samverkande sjukvård" i fler delar av Västra Götaland.
 • Motion av Johan Fält (M), Stefan Svensson (KD), Emina Music (C) och Karin Veres (L) om att utveckla Agnesmottagningen för en mer tillgänglig förlossningsvård. 
 • Motion av Johan Fält (M), Stefan Svensson (KD), Emina Music (C) och Karin Veres (L) om att utreda en etablering av patienthotell nära Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Beslut: Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för beredning.

23. Anmälningsärenden 9 april 2024

Följande ärenden anmäls till regionfullmäktige:

 • Uppföljning av internkontrollplan
   

Beslut: Regionfullmäktige noterar informationen.

24. Valärenden

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

 

Sammanträdet avslutas (klockan 17:44)