Regionfullmäktige 28 november 2023

Plats: Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid: Tisdag 28 november klockan 09:30

Handlingar till sammanträdet

Följ mötet direkt via webb-TV, webbradio och närradion.

Åhörare och journalister som vill följa mötet på plats är välkomna till åhörarläktaren.

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan om nyvalda till regionfullmäktige (kl 09:30)

Länsstyrelsen har utsett följande nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige:

Ersättare: Stefan Eliasson (SD) Uddevalla, Elias Fransson (KD) Göteborg

Avsägelser: Mahmod Bek (S) Göteborg, har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige

Beslut:

 1. Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär en ny sammanräkning av Länsstyrelsen.

2. Frågestund (kl 09:35)

Det har inkommit åtta frågor till dagens sammanträde:

 1. Lars Tysklind (L) frågar Västtrafik AB ordförande Bijan Zainali (S) om Västtrafik AB:s anpassning av bussarnas säkerhetsbälten till mindre barn.
 2. Patric Cerny (L) frågar styrelsen för Närhälsans ordförande Göran Larsson (MP) om stängningen av Hälsomottagningen i Borås.
 3. Mikael Clarke (SD) frågar ordföranden i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Anna-Karin Skatt (S) om hur måluppfyllnaden om akutambulans inom 20 minuter för prio 1-uppdrag påverkas av nedläggningen av akutavdelningen i Lidköping.
 4. Håkan Lösnitz (SD) frågar ordföranden i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Anna-Karin Skatt (S) om kompensatoriska åtgärder.
 5. Anders Strand (SD) frågar ordföranden i styrelsen för NU-sjukvården Anna Khan (V) om ambulansen i Vänersborg.
 6. Monika Beiring (M) frågar ordföranden i styrelsen för Regionhälsan Anette Holgersson (V) om ”Först till kvarn”-princip inom Mottagningen unga vuxna (MUX).
 7. Monika Beiring (M) frågar ordföranden i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Cecilia Dalman Eek (S) om ny ätstörningsavdelning i Göteborg.
 8. Lars Holmin (M) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om ställda ambulanser riskerar ge försämrade ambulansresponstider i Sjuhärad.

3. Interpellation av Stefan Svensson (KD): Kan den rödgröna ledningen tänka sig öka andelen upphandlad vård när det kan ske till en lägre kostnad än i egen regi? (kl 10:31)

Stefan Svensson (KD) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) följande:

 1. Vilka privata avtal har den rödgröna ledningen identifierat som kan göras i egen regi till en lägre kostnad?
 2. Kan den rödgröna ledningen tänka sig att öka andelen upphandlad vård av externa vårdgivare när det kan ske till en lägre kostnad?

Interpellationssvar från Helén Eliasson (S)

4. Interpellation av Richard Brodd (L) om avvecklandet av nytt närsjukhus på Wieselgrensplatsen (kl 10:59)

Richard Brodd (L) frågar strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Janette Olsson (S) följande:

 1. Hur ska vården som idag bedrivs på Lundby specialistsjukhus omhändertas?
 2. Hur kommer det att drabba patienternas behov av en tillgänglig och nära vård på Hisingen?
 3. Hur kommer beslutet att påverka Sahlgrenskas planer och möjligheter att minska antalet besökare?

Interpellationssvar från Janette Olsson (S)

5. Interpellation av Cecilia Andersson (C) om hårdare lönekrav för arbetskraftsinvandrare (kl 11:33 -12:00, ärendet återupptas kl 16:55)

Cecilia Andersson (C) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) följande:

 1. Finns det någon uppskattning om hur många personer som berörs i det privata näringslivet och de gröna näringarna i vårt län?
 2. Hur kommer de nya reglerna slå mot Västra Götalandsregionen?
 3. Hur många av VGR:s egna medarbetare berörs?
   

Interpellationssvar från Helén Eliasson (S)

Paus för lunch fram till 13:00

6. Interpellation av Cecilia Andersson (C): Vilken väsentlig roll spelar företagen och industrierna i Västra Götaland i vår nations ekonomi? (kl 17:08)

Cecilia Andersson (C) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson följande:

 1. Hur arbetar Rödgrön ledning för att få genomslag för västsvenska prioriteringar i den nationella politiken?
 2. I vilken utsträckning har Rödgrön lednings företrädare närvarat på de olika nationella forum som finns för att föra fram västsvenska prioriteringar?
   

Interpellationssvar från Helén Eliasson (S)

7. Interpellation av Angelica Lundgren Bielinski (M): Hur avser den rödgröna ledningen att hantera stängning av vuxenpsykiatrin på NÄL med tonvikt på dess inverkan på patientvården och kompetensbristen? (kl 17:32)

Beslut: Interpellationen bordläggs

8. Interpellation av Peter Hermansson (M) om hanteringen kring uthyrning av Västtrafiks periodkort mot betalning (kl 17:33)

Peter Hermansson (M) frågar Västtrafiks ordförande Bijan Zainali (S) följande:

 1. Hur har Västtrafik hanterat situationen med företaget Tickital?
 2. Vilka åtgärder har Västtrafik vidtagit för att säkerställa att köpvillkoren följs?
 3. Ser Västtrafik någon problematik med de grupper i sociala medier som i praktiken används som förmedlingstjänster för utlåning av periodkort?
 4. Avser Västtrafik att begränsa antalet individer en periodkortsinnehavare kan låna ut sina biljetter till? 

Interpellationssvar från Bijan Zainali (S)

9. Interpellation av Pernilla Börjesson (SD) om kulturnämndens strategi för att inkludera e-sport och spelkultur (kl 17:46)

Beslut: Interpellationen bordläggs.

10. Interpellation av Albin Gilbertsson (SD) om uppföljning av fråga om framtiden för jourcentralerna i Skaraborg (kl 17:47)

Albin Gilbertsson (SD) frågar styrelsen för Närhälsans ordförande Göran Larsson (MP) följande:

 1. Vad betyder egentligen omställningen till nära vård för dig, och hur ska man tolka detta praktiska exempel i Skaraborg där man gör tvärt om?
 2. Vilken betydelse har krav- och kvalitetsboken för att säkerställa en tillgänglig vård över hela regionen? 

Interpellationssvar från Göran Larsson (MP)

11. Interpellation av Jacob Brendelius (SD) om vilken roll som  spårbunden kollektivtrafik har i händelse av kris eller krig (kl 18:04)

Beslut: Interpellationen tas upp på kommande sammanträde med regionfullmäktige.

12. Delårsrapport augusti 2023 för Västra Götalandsregionen (kl 13:02)

Västra Götalandsregionens (VGR:s) delårsresultat till och med augusti visar på fortsatt stora ekonomiska utmaningar med höga kostnader. Intäkterna har visserligen ökat och väger delvis upp för de ökade kostnaderna. Men kostnaderna är betydligt högre än intäktsökningen och har ökat jämfört med samma period förra året. Hög inflation och ökade pensionskostnader är några orsaker. VGR:s beräknade resultat för hela 2023 uppgår till -1,8 miljarder kronor.

Alla VGR:s verksamheter har utmaningar på grund av det höga kostnadsläget, men störst utmaningar har hälso- och sjukvården. Sjukhusen tillsammans räknar med ett helårsresultat på -2,4 miljarder kronor. Det beror bland annat på höga personalkostnader, pensioner, material och läkemedel. Regionstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och styrelser att anpassa sin verksamhet för att bidra till god ekonomisk hushållning i Västra Götalandsregionen.

Beslut: 

 1. Regionfullmäktige godkänner delårsrapport per augusti 2023 för Västra Götalandsregionen.
 2. Regionfullmäktige noterar att styrelserna för Logistik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Sjukhusen i Väster, Närhälsan, Habilitering & Hälsa, Göteborgs botaniska trädgård, GöteborgsOperan AB och Göteborgs Symfoniker AB prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2023. Mot bakgrund av det allvarliga ekonomiska läget uppmanas dessa styrelser att vidta verkningsfulla åtgärder för att anpassa verksamheten till fastställd budget.
 3. Regionfullmäktige ger samtliga sjukhusstyrelser i uppdrag att omedelbart organisera sin verksamhet så att den totala kostnaden för bemanning ryms inom budgetram för kommande år. Även arbetet med att förbättra tillgängligheten ska utföras inom beslutade budgetramar.

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna lämnar anteckningar till protokollet.

13. Tilläggsbudget 2024 för Västra Götalandsregionen (kl 13:30)

Regionfullmäktige fastställde i juni 2023 budget för 2024 med plan för 2025 – 2026. Regionfullmäktige antog på tisdagens sammanträde en tilläggsbudget för 2024. I tilläggsbudgeten har underskottet reviderats ner från 1,59 miljarder kronor till 1,55 miljarder kronor.

Tilläggsbudgeten beskriver hur de tillkommande generella statsbidragen på 982 miljoner kronor ska fördelas.

För 2024 är indexuppräkningen oförändrad och ligger fast vid index för operativa hälso- och sjukvårdsnämnden till 3,0 procent och för övriga nämnder och styrelser på 2,0 procent. För 2025 har index uppdaterats till 2,0 procent för alla verksamheter och för 2026 till 1,1 procent.

I tilläggsbudgeten får regionstyrelsen 59,5 miljoner kronor för uppstartskostnader för Högsbo Närsjukhus. Detta är en engångssatsning under 2024. 

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får 525 miljoner kronor. Pengarna fördelas på:

 • Uppräkning till sjukhusen och primärvården på 492 miljoner kronor.
 • Förstärkning av sjukhusens barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
 • Förstärkning av ambulanssjukvården i Skaraborg
 • Förstärkning av barn- och ungdomsmedicin
 • Inrättande av en mottagning för vård vid sexuella övergrepp
 • Miljö- och regionutvecklingsnämnden tillförs 15 miljoner kronor för satsningar på ökad biologisk mångfald genom att kompensera Västkuststiftelsen för minskade statsbidrag
 • Nämnden tillförs också 10 miljoner kronor för att kompensera för minskade statsbidrag till folkhögskolorna.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige fastställer förslag till justerad budget för 2024 med plan för 2025 – 2026.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för egna tilläggsförslag.

14. Ekonomisk reglering samt avtal gällande utträde ur kommunalförbundet Svensk Luftambulans (kl 14:42)

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) har bett sina medlemmar att godkänna ett snabbare utträde ur förbundet för Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Uppsala samt ändringar i ekonomiska avtal och förbundsordningen. SLA bildades 2014 för att bedriva en gemensam ambulanshelikoptertjänst åt medlemmarna. VGR beslutade om sitt utträde 2022, och Region Uppsala fattade samma beslut 2023.

Enligt reglerna är uppsägningstiden tre år, men båda regionerna vill träda ut senast 31 december 2023. SLA:s direktion har godkänt tidigare utträde, föreslagit ekonomiska regler och förändringar i förbundsordningen.

VGR måste betala drygt 10 miljoner kronor som en ekonomisk reglering. Det finns ett avtal om utträdesvillkor och ekonomiska avtal. VGR måste betala medlemsavgifter för 2024 och 2025, minus andel av SLA:s tillgångar och skulder, finansierat inom sina reserver.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige tillstyrker direktionens beslut om ett snabbare utträde än vad som föreskrivs i förbundsordningen.
 2. Regionfullmäktige godkänner av direktionen beslutad reglering av ekonomiska mellanhavanden.
 3. Regionfullmäktige godkänner ändring i förbundsordning om att Kommunalförbundet från 2024-01-01 har fyra medlemmar: Region Värmland, Region Dalarna, Region Norrbotten och Region Västerbotten.
 4. Regionfullmäktige godkänner förslag till avtal om medlems utträde ur kommunalförbundet Svensk Luftambulans.
 5. Regionfullmäktige godkänner förslag till finansiering av det tidigare utträdet ur kommunalförbundet.

15. Justering av patientavgifter (kl 14:44)

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till regionstyrelsen. 

Beslutet avgjordes genom votering.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

16. Kostnadsuppräkning av taxor för intygsskrivning med mera (kl 15:47)

Regionfullmäktige har bett om justeringar i avgifter för vissa hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive allmänna hälsoundersökningar (utom HIV- och PSA-tester) och intygsskrivning. Detta är en följd av ökade kostnader.

För 2023 beslutas om en höjning av avgiften för allmänna hälsoundersökningar till 1900 kronor. Taxor för olika intyg justeras också beroende på utfärdare och tid. Avgifterna för omkostnader i samband med vaccin och röntgenbilder förblir oförändrade. Denna höjning ska kompensera för kostnadsökningen, och det förväntas inte påverka regionens ekonomi eftersom ökade intäkter förväntas täcka ökade kostnader.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige fastställer avgiften för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA till 1 900 kronor att gälla från och med 1 januari 2024.
 2. Regionfullmäktige fastställer att belopp per taxegrupp för intygsskrivning 2024 beräknas efter en timkostnad på 1250 kronor inklusive moms för läkare och 465 kronor inklusive moms för övriga personalkategorier att gälla från och med 1 januari 2024.
 3. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att besluta om justering av avgiften för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA.
 4. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att besluta om justering av belopp per taxegrupp för intygsskrivning.
 5. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att besluta om uppräkning av omkostnadsbeloppet som adderas till upphandlat vaccinpris samt motsvarar avgiften för hälsovårdande insats.
 6. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att besluta om justering av avgiften för CD-skiva med röntgenbilder.

17. Höjning av högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård och slutenvårdsavgiften (kl 15:50)

Regionfullmäktige beslutar att höja högkostnadsskyddet tak i öppen hälso- och sjukvård från 1300 kronor till 1400 kronor.

Fullmäktige beslutar också att höja slutenvårdsavgiften för patienten från 120 kronor till 130 kronor per vårddag. Högkostnadsskyddets tak för slutenvård blir 1950 kronor. Höjningen beräknas ge ökade intäkter till Västra Götalandsregionen.

En patient som är inskriven i sluten vård ska endast betala patientavgift de första 15 vårddagarna inom en löpande 30-dagarsperiod.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige fastställer att slutenvårdsavgiften per vårddag ska vara 130 kronor från och med den 1 januari 2024.
 2. Regionfullmäktige fastställer högkostnadsskyddets tak i öppen hälso- och sjukvård till 1400 kronor från och med den 1 januari 2024.
 3. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att fatta beslut om höjning av slutenvårdsavgiften vid framtida förändringar av prisbasbeloppet.
 4. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att fatta beslut om höjning av högkostnadsskyddets tak i öppen hälso- och sjukvård vid framtida förändringar av prisbasbeloppet.

18. Avgiftsfri vaccination mot covid-19 (kl 15:51)

Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende avgiftsfri vaccination för covid-19 sträcker sig till och med 29 februari 2024.

Regionfullmäktige beslutade den 29 november 2022 att vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfritt till och med den 31 december 2023.

Det är Folkhälsomyndighetens rekommendation som ligger till grund för vem som ska erbjudas vaccination. Rekommendationen gäller alla som har en ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, bland andra personer som är 65 år och äldre.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutar att vaccination mot covid-19 fortsatt ska vara avgiftsfritt för de som bor eller stadigvarande vistas i Västra Götaland.
 2. Beslutet gäller från och med 2024-01-01 till och med 2024-02-29.
 3. Regionfullmäktige bemyndigar strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

19. Kommunikations- och påverkanspolicy 2023-2028 (kl 15:52)

Kommunikation är ett medel för att uppnå de mål som ställs upp av regionens förtroendevalda. Kommunikations- och påverkanspolicyn ska vägleda politiker, chefer och medarbetare när det gäller hur Västra Götalandsregionen (VGR) kommunicerar och bedriver påverkansarbete samt skapar förutsättningar för att VGR blir en kommunikativ organisation.

Västra Götalandsregionens kommunikations - och påverkanspolicy beslutades av regionfullmäktige i januari 2019. Trots snabb teknisk utveckling inom området och erfarenheter från pandemin är bedömningen att policyn i sin nuvarande skrivning inte behöver revideras i närtid. Policyn kan i sin nuvarande utformning verka för sitt syfte och täcka behovet av övergripande styrning inom kommunikation och påverkan för Västra Götalandsregionens verksamhet och uppdrag ytterligare fem år.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige förlänger giltighetstiden för Västra Götalandsregionens kommunikations- och påverkanspolicy fram till och med 2028.

20. Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024-2027 (kl 15:53)

Regionfullmäktige antar Västra Götalands nya kulturstrategi och kulturplan för perioden 2024-2027. Den nya kulturstrategin utgår från varje invånares rätt att delta i kulturlivet och riktningen som pekas ut är ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland.

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) samspelar hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur tillsammans under visionen ”Det goda livet”. Visionen slår fast att kulturen har betydelse för den enskildes livskvalitet och är viktig för regional utveckling och tillväxt.

Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024–2027 är ett av VGR:s fyra regionala måldokument. Tillsammans med regionfullmäktiges budget styr strategin satsningar inom kultur, demokratiutveckling och civilsamhällsfrågor under de kommande fyra åren.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige antar Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024-2027.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

21. Reviderad policy för styrning 2023 (kl 16:25)

Regionfullmäktige ska enligt kommunallagen anta ett program för uppföljning och insyn i verksamheter som lämnas över till privata utförare. Koncernkontoret har tagit fram ett förslag på reviderad policy för styrning. I huvudsak finns två större förändringar jämfört med tidigare policy:

 • Policyn är anpassad till den nya politiska organisationen som trädde i kraft 1 januari 2023 och till formuleringar i de nya reglementena för nämnder och styrelser som antogs av regionfullmäktige 2022-11-29.
 • Policyn innehåller ett nytt kapitel om attest och utanordning. Utöver dessa ändringar har mindre redaktionella justeringar gjorts i policyn.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige godkänner policy för styrning för 2023–2026. Beslutet ersätter tidigare policy för styrning samt policy för attest och utanordning.

22. Justering av Västra Götalandsregionens medarbetarpolicy (kl 16:29)

Personalutskottet behandlade Västra Götalandsregionens medarbetarpolicy den 31 maj 2023 och föreslog då en justering under avsnittet  ”Vi arbetar utifrån en gemensam lönepolitik”. Personalutskottets förslag till justering följde inte med till regionstyrelsens eller till regionfullmäktiges behandling av ärendet. Regionfullmäktige beslutade därför att godkänna policyn utan personalutskottets föreslagna justering. Därför hanteras ärendet igen med den justerade policyn bilagd.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige godkänner justering av Västra Götalandsregionens medarbetarpolicy avseende punkt 2 på sidan 4, under avsnittet ”Vi arbetar utifrån en gemensam lönepolitik” under rubriken ”Som chef” till följande lydelse: "använder du lönesättningen på ett flexibelt sätt för att behålla och rekrytera medarbetare men inte som ett osunt internt konkurrensmedel utan ser till helheten för arbetsgivaren."

23. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner (kl 16:30)

Fem motioner har lämnats in sedan förra redovisningen av motionsbalansen och regionfullmäktige har beslutat om en motion. Totalt är 34 motioner under beredning och fyra motioner har passerat ett år.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige lägger motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner till handlingarna.

24. Motion av Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S) om regionens framtida hälso- och sjukvård och dess ekonomi (kl 16:32)

Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S) har i en motion till regionfullmäktige i september 2021 föreslagit att en parlamentarisk grupp och styrgrupp tillsätts för att ta fram en långtidsutredning om regionens framtida hälso- och sjukvård och ekonomi. Motionen har skickats på remiss till den politiska styrgruppen för detaljutformning av den politiska organisationen och har beretts av Koncernkontoret och den politiska arbetsgruppen för VGR:s politiska organisation.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

25. Motion av Jesper Johansson (V) och Eva-Lena Öman (V) om att vässa Västtrafik AB kommunikation (kl 16:34)

Jesper Johansson (V) och Eva-Lena Öman (V) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Västtrafik i sin marknadsföring ska göra jämförelser med kollektiva resor och resor med bil utifrån klimatbelastning samt att appen ToGo ska inkludera information om individens klimatbelastning för respektive resa i jämförelse med motsvarande resa i bil.

Motionen har remitterats till styrelsen för Västtrafik och kollektivtrafiknämnden. Motionen föreslås vara besvarad mot bakgrund av att Västtrafik redan arbetar med liknande informationsinsatser.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

26. Motion av Lars Holmin (M) om extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner (kl 16:43)

Lars Holmin (M) har föreslagit i en motion att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur ett extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner skulle kunna främja tillvaratagandet av senior kompetens.

Koncernkontoret ställer sig bakom förslaget och föreslår att utredningen inkluderar regionens samtliga verksamheter. Utredningen föreslås vara klar senast den 30 juni 2024.

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt med flera insatser för att ta tillvara senior kompetens. Då studier visar att ekonomin är ett av flera överväganden som seniora medarbetare gör inför valet att lämna eller stanna kvar i arbetslivet görs bedömningen att initiativet i motionen ligger inom ramen för att ta tillvara senior kompetens.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda  extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner.

27. Anmälan om inkommande motioner (kl 16:45)

Följande motioner anmäls till regionfullmäktige:

 1. Motion av Lisa Berglund (KD) om regionalt vaccinationsprogram för äldre
 2. Motion av Peter Arvidsson (SD) och Glenn Ottosson (SD) om utred ökad ställplatsladdning och förändrade upphandlingskrav på Västtrafiks fordonsflotta
 3. Motion av Jonas Eriksson (SD) med flera om nollbasbudgetering
 4. Motion av Peter Hermansson (M) om vilka som får ta del av kulturmedlen i Västra Götaland
 5. Motion av Angelica Lundgren Bielinski (M) och Pär Lundqvist (L) om att slopa avgifter för ambulans där patienten påträffas avliden
 6. Motion av Lars Holmin (M) och Conny Brännberg (KD) om att all representation ska vara alkoholfri

Beslut:

 1. Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för beredning.

28. Anmälningsärenden (kl 16:52)

Inga anmälningsärenden har kommit in till dagens sammanträde.

29. Valärenden (kl 16:52)

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag till val.

 

Sammanträdet avslutas (kl 18:06)