Regionfullmäktige 28 maj 2024

Plats: Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid: Klockan 09:30-16:50

Handlingar till sammanträdet

Följ mötet direkt via webb-TV, webbradio och närradion

Åhörare och journalister som vill följa mötet på plats är välkomna till åhörarläktaren.

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan om nyvalda i regionfullmäktige (klockan 09:33)

Länsstyrelsen har utsett följande nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige:

Ledamöter: Göte Karlsson (S) Göteborg.

Ersättare: Jonas Kristiansen Adelsten (S) Länghem, Daniel Svensson (SD) Mellerud, Anders Fasth (KD) Västra Frölunda, Sören Runsteen (KD) Västra Frölunda, Christer Johansson (S) Göteborg.

Avsägelser: Patric Cerny (L) Borås och Susanne Berglund (S) Falköping har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. Birgitta Granquist (L) Göteborg och Anne Sörqvist (C) Åmål och har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär en ny sammanräkning av Länsstyrelsen.

2. Frågestund (klockan 09:34)

Det har kommit in 7 frågor till dagens frågestund:

 1. Richard Brodd (L) frågar ordföranden i Styrelsen för Folktandvården Lars-Erik Hansson (V) om tillgängligheten i Folktandvården (utgår).
 2. Aida Karimli (C) frågar ordföranden i Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Janette Olsson (S) om arbetet mot våldsutsatthet.
 3. Peter Heie (C) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om administrativ förenkling.
 4. Peter Heie (C) frågar ordföranden i Västtrafik AB Bijan Zainali (S) angående upphandling av trafik.
 5. Tomas Brandberg (SD) frågar personalutskottets ordförande Maria Adrell (V) angående validering av läkares kunskaper.
 6. Jonathan Andersson (SD) frågar ordföranden i Styrelsen för folkhögskolorna Mats Pilhem (V) angående hantering av yrkande från Sveriges lärare.
 7. Cecilia Andersson (C) frågar ordföranden i Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Janette Olsson (S) om genomförandekraft i omställningen av hälso- och sjukvården.

3. Interpellation av Staffan Setterberg (KD) om ökad kunskap inom miljöledningsområdet (klockan 10:24)

Staffan Setterberg (KD) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) följande:

 1. Hur ser den rödgröna ledningen på att ta initiativ till en ledningsstruktur som ger ökad kunskap för adekvat styrning, med mål och uppföljningsbara parametrar, inom  miljöledningsområdet på samma/liknande sätt som inom produktionen av sjukvård?

Interpellationssvar från Helén Eliasson (S)

4. Interpellation av Pär Johnson (L) om rekommendationer om skärmtid för små barn (klockan 10:39)

Pär Johnson (L) frågar My Alnebratt (S), ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, följande:

 1. Hur har Barnläkarföreningens rekommendationer implementerats i VGR:s verksamheter?
 2. Vilka initiativ avser du att ta för att införliva Barnläkarföreningens rekommendationer i VGR:s verksamheter?

Interpellationssvar från Carina Örgård (V)

Paus klockan 11:02-11:20. 

5. Interpellation av Stefan Svensson (KD) om underskott, fler anställda och ett större antal patienter som faller utanför vårdgarantin (klockan 11:20. Återupptas klockan 14:28)

Stefan Svensson (KD) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) följande:

 1. Vad är den rödgröna ledningens analys av den försämrade tillgängligheten inom specialistsjukvården?
 2. Kvarstår löftet om en köfri vård under mandatperioden?
 3. Är den rödgröna ledningen beredd att handla upp mer extern vård för att korta köerna?  

Interpellationssvar från Helén Eliasson (S)   

Lunchpaus (klockan 12:00)

6. Interpellation av Tobias Björk (M) om ST-läkarutbildning inom allmänmedicin hos Närhälsan (klockan 14:54)

Tobias Björk (M) frågar strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Janette Olsson (S) följande:

 1. Vilka åtgärder vidtar Rödgrön ledning för att regionen ska få fler ST-läkare i allmänmedicin för att klara omställningen till nära vård?
 2. Hur kommer regionen att stärka studierektorsfunktionens roll i att aktivt verka för en ökning av ST i allmänmedicin samt förbättrad handledning och digitalisering inom utbildningsområdet? 

Interpellationssvar från Maria Adrell (V)

7. Interpellation av Per Vorberg (M) om Västtrafiks kommunikation kring seniorbiljetten (klockan 15:13)

Per Vorberg (M) frågar Västtrafiknämndens ordförande Bijan Zainali (S) följande:

 1. Delar du uppfattningen om att det i Västtrafiks kommunikation tydligare borde framgå att seniorbiljetten är ett tillköp som finansieras av kommunerna?
 2. Anser du att ”gratis” är en korrekt beskrivning av seniorbiljetten, trots att det rör sig om ett tillköp finansierat med kommunala skattemedel?
 3. Om du inte anser att ”gratis” är en korrekt beskrivning av seniorbiljetten, vad avser du i din roll som ordförande göra för att informationen ska bli mer korrekt? 

Interpellationssvar från Bijan Zainali (S)

8. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om patientsäkerhetsberättelsen 2023 för Västra Götalandsregionen (klockan 15:27)

Håkan Lösnitz (SD) frågar strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Janette Olsson (S) följande:

 1. Hur tänker styret omhänderta patientsäkerhetsberättelsen?
 2. Planerar ni för fler vårdplatser där det enligt patientsäkerhetsberättelsen för verksamhetsåret 2023 visar på överbeläggningar?
 3. Kommer det rödgröna styret prioritera sjukvården i kommande budgetår? 

Interpellationssvar från Janette Olsson (S)

9. Interpellation av Zandra Pettersson (SD) om kulturnämndens beslut om internationella resestipendier (klockan 15:28)

Zandra Pettersson (SD) frågar kulturnämndens ordförande Alex Bergström (S) följande:

 1. Kommer det rödgröna styret fortsätta prioritera konstnärers resor till Japan, Mexiko och Detroit framför invånarnas sjukvård?

Interpellationssvar från Alex Bergström (S)

10. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om stängningen av akutmottagningen i Lidköping (klockan 16:18)

Håkan Lösnitz (SD) frågar Anna-Karin Skatt (S), ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, följande:

 1. Varför var det så viktigt att samma dag som den nya akutmottagningen i Skövde öppnade, stänga akutmottagningen i Lidköping?
 2. Anser du att patientsäkerheten i Skaraborg har försämrats eller förbättrats efter det att akutmottagningen i Lidköping stängdes?
 3. Anser du att regionen (koncernen som helhet) har sparat pengar till följd av stängningen av akutmottagningen i Lidköping? 

Interpellationssvar från Anna-Karin Skatt (S)

11. Bolagsordning och firma för Intea Änggården AB (klockan 13:29)

Regionfullmäktige beslutade den 12 juni 2023 att ge regionstyrelsen i uppdrag att förvärva samtliga aktier i Intea Änggården AB i enlighet med gällande optionsavtal. Regionfullmäktige gav även regionstyrelsen i uppdrag att överväga alternativ till hur projektet för hus 2-3 inom Sahlgrenska Life kan tas vidare. Under förvärvsprocessen har framkommit att det är fördelaktigt för Västra Götalandsregionen att inkludera bolaget Vitartes Utveckling Göteborg AB i förvärvet.

Regionstyrelsen har föreslagit ny bolagsordning och firma för Vitartes Utveckling Göteborg AB. Den föreslagna bolagsordningen motsvarar regionens övriga bolagsordningar och uppfyller kommunallagens krav på regionala aktiebolag.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutar om ny bolagsordning för Intea Änggården AB 559194-3369 under förutsättning att förvärvet av aktierna i bolaget fullbordas.
 2. Regionfullmäktige beslutar om ändring av Intea Änggården AB:s firma till i första hand Sahlgrenska Life Änggården AB, i andra hand Sahlgrenska Life Fastighet AB eller i tredje hand VGR Sahlgrenska Änggården AB, under förutsättning att förvärvet av aktierna i bolaget fullbordas.
 3. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att tillse att bolagsstämma i Intea Änggården AB antar ny bolagsordning enligt beslutspunkt 1 och beslutar om ändring av firma enligt beslutspunkt 2.

12. Uppsägning av samarbetsavtal om Kvalitetsmässan med Göteborgs Stad och Svenska Mässan Stiftelse (klockan 13:40)

Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 2014 haft ett samarbetsavtal med Göteborgs Stad och Svenska Mässan Stiftelse om Kvalitetsmässan. Samarbetsavtalet har inneburit att VGR deltagit i arbetet med att utveckla Kvalitetsmässan och deltagit i monter. Samarbetsavtalet har inneburit fri entré för VGR:s medarbetare och rabatterade priser till seminarier. Från 2011 till 2017 har antalet medarbetare i VGR som besöker Kvalitetsmässan minskat från nästan 1500 till 400 personer. Att medverka med en koncerngemensam monter kräver omfattande resurser och när nyttjandegraden är på så låga nivåer motiverar det inte längre deltagande som koncern.

VGR och Göteborgs Stad är överens om att samarbetsavtalets syfte är uppnått och att fortsatt samarbete kan ske utan att förlänga avtalet.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutar att säga upp samarbetsavtal om Kvalitetsmässan med Göteborgs Stad och Svenska Mässan Stiftelse.

13. Tilläggsbeslut inom regional transportinfrastrukturplan 2022-2033, nytt namngivet kollektivtrafikobjekt (klockan 13:42)

På initiativ av Västtrafiks styrelse föreslås att en ny eldriven färja för trafik på sträckan Åstol – Stora Dyrön – Rönnäng på Tjörn läggs till den nuvarande regionala infrastrukturplanen. En ökad elektrifiering av båttrafiken är en förutsättning för att nå VGR:s miljö- och klimatmål.

Den totala hyreskostnaden över 15 år är cirka 71 miljoner kronor varav 50 procent kan finansieras av regional transportinfrastrukturplan via statlig medfinans. Den hyreskostnad som årligen belastar regional infrastrukturplan blir cirka 2,4 miljoner kronor vilket under innevarande planperiod fram till 2033 totalt blir cirka 22 miljoner kronor.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutar att addera ”Elfärja, hyra, Tjörn” som ett nytt namngivet kollektivtrafikobjekt till regional transportinfrastrukturplan  2022-2033 och avsätter 22 miljoner kronor i regional infrastrukturplan under åtgärdsområde större namngivna kollektivtrafikåtgärder.

14. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner (klockan 13:43)

Enligt kommunallagen ska motioner som inte är beredda inom ett år från när de anmäldes till regionfullmäktige anmälas. Enligt beslut i regionfullmäktige ska motionsbalansen och bifallna motioner redovisas på regionfullmäktiges sammanträden.

Sedan förra redovisningen av motionsbalansen har 4 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 1 motion. Totalt är 31 motioner under beredning och 6 motioner har passerat ett år. Av dessa 6 motioner som passerat ett år så ligger 5 för beslut i regionstyrelsen och ett blev återremitterat av regionfullmäktige den 9 april 2024.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutar att motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

15. Motion av Johan Fält (M) om att upphandla en primärvårdsenhet för ortopedi och röntgen (klockan 13:43)

Motion av Johan Fält (M) om att upphandla en primärvårdsenhet för ortopedi och röntgen
Johan Fält (M) föreslår i en motion till regionfullmäktige att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att upphandla en primärvårdsenhet för ortopedi som inkluderar lättare ortopediska ingrepp och röntgen. Syftet är att minska belastningen på akutsjukhusen och därmed kostnadseffektivisera vården. En etablering av primärvårdsenhet skulle vara en del av omställningen att flytta ut vården från akutsjukhusen till primärvården.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
 2. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att upphandla en primärvårdsenhet för ortopedi och röntgen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

16. Motion av Cecilia Andersson (C) om särskild ersättning för barn och unga med omfattade tandvårdsbehov (klockan 13:59)

Motion av Cecilia Andersson (C) om särskild ersättning för barn och unga med omfattade tandvårdsbehov
Cecilia Andersson (C) föreslår i en motion till regionfullmäktige att en ersättningsmodell tas fram för barn- och ungdomstandvården, som tar hänsyn till barn och unga med omfattande tandvårdsbehov. Motionären föreslår också att ersättningsmodellen ska finansieras med ytterligare anslag och inte genom att den fasta delen av dagens ersättning minskas.

Regionstyrelsen har bedömt att det finns ett behov av att se över den befintliga ersättningsmodellen för barn- och ungdomstandvården i VGR för att skapa en modell som bättre stämmer överens med målgruppens vårdbehov och vårdgivarnas kostnader. Regionstyrelsen menar också att en modell med förhandsbedömning av behandlingskostnader skulle innebära en alltför omfattande administration utifrån VGR:s förutsättningar, samt vara svår att motivera utifrån en konkurrensneutral utgångspunkt.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige bifaller motionens förslag om att ta fram en ersättningsmodell för barn- och ungdomstandvården, som tar hänsyn till barn och unga med omfattande tandvårdsbehov.
 2. Regionfullmäktige avslår motionens förslag om att ersättningsmodellen finansieras med ytterligare anslag och inte genom att den fasta delen av dagens ersättning minskas.
 3. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på en anpassad ersättningsmodell som tar hänsyn till barn och unga med omfattande tandvårdsbehov.

17. Motion av Richard Brodd och Karin Veres (L) om förbättrad mammografi för kvinnor över 74 år (klockan 14:04)

Richard Brodd (L) och Karin Veres (L) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionfullmäktige ställer sig bakom att Västra Götalandsregionen (VGR) förbättrar tillgången till mammografi för kvinnor över 74 år genom att införa organiserad provtagning för åldersgruppen. Regionstyrelsen har föreslagit att motionen avslås.

Sammanfattningsvis finns flera tungt vägande skäl som talar emot en höjning av åldern för tillgång till den organiserade mammografiscreeningen i VGR:

 • Screeningprogrammet i VGR är baserat på Socialstyrelsens rekommendationer om att regionerna ska erbjuda avgiftsfri screening för bröstcancer med mammografi var 18–24:e månad till kvinnor mellan 40 och 74 år.
 • Socialstyrelsen rekommenderar särskilt att regionerna inte bör erbjuda screening för bröstcancer efter 74 års ålder eftersom det saknas vetenskapligt grundad kunskap om hälsoeffekter och risker i samband med screening för bröstcancer efter 74 års ålder.
 • Då Socialstyrelsen inte rekommenderar screening utanför åldersspannet 40-74 år så saknas berättigande att utföra screening enligt Strålskyddslagen.
 • Samtliga regioner i Sverige erbjuder undersökningar med mammografi enligt screeningprogrammet. Att frångå Socialstyrelsens rekommendationer skulle innebära att VGR bidrar till en ojämlik vård i landet.
 • Inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, pågår ett arbete med att ta fram ett nationellt vårdprogram för bröstcancerscreening. Vårdprogrammet beräknas bli klart under 2024.
 • Forskning och kunskapsutveckling om screening för bröstcancer och dess hälsoeffekter och risker i olika åldersgrupper bör bedrivas, och resurssättas, separerat från det organiserade och avgiftsfria screeningprogrammet i VGR.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

18. Anmälan av inkomna motioner (klockan 14:22)

Följande motioner anmäls till regionfullmäktige:

 • Motion av Maria Andersson (C) och AnnaSara Perslow (C) om att öka möjligheterna att ge blod i hela Västra Götaland.
 • Motion av Maria Kornevik Jakobsson © om barns (o)psykiska hälsa.
 • Motion av Peter Arvidsson (SD), Glenn Ottosson (SD) och Albin Gilbertsson (SD) om utveckling av lojalitetsprogram i Västtrafiks biljettsystem.
 • Motion av Peter Hermansson (M) angående miljö- och regionutvecklingsnämndens andel av projektfinansiering.
 • Motion av Micaela Kronberg (M) och Annelie Hastig (M) om utökade hembesöksprogram i områden med socioekonomiska
  Utmaningar.

Beslut: Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för beredning

19. Anmälningsärenden (klockan 14:26)

Följande ärenden anmäls till regionfullmäktige:

 1. Justering av revisionsplan för 2024 

Beslut: Regionstyrelsen noterar informationen

20. Valärenden (klockan 14:26)

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

Information (klockan 13:00)

A. Revisionsplan 2024 med inriktning för 2025–2026

B. Patientnämndernas årsredovisning

Sammanträdet avslutas klockan 16:50