Regionfullmäktige 26 september 2023

Plats: Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid: Klockan 09:30

Följ mötet direkt via webb-TV, webbradio och närradion.

Åhörare och journalister som vill följa mötet på plats är välkomna till åhörarläktaren.

Inledande formalia (inleds klockan 09:30)

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärende 

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda till regionfullmäktige (klockan 09:34)

Länsstyrelsen har utsett följande nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige: Ledamöter: Jörgen Andersson (SD) Högsäter, Carina Svensson (S) Bollebygd. Ersättare: Terje Skaarnes (SD) Färgelanda, Krister Andersson (S) Fritsla, Sara Andersson (S) Borås.

Följande personer har avsagt sig uppdraget till regionfullmäktige: Sylvia Håkansson (SD) Göteborg, Hilda Andersson (S) Västra Frölunda, Kirsti Marie Aasum (MP) Dals Långed, Jenny Hagström (V) Lidköping, Hampus Bergman (S) Uddevalla.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär en ny sammanräkning av Länsstyrelsen. 

2. Frågestund (klockan 09:36)

 1. Mats Abrahamsson (M) frågar NU-sjukvårdens ordförande Anna Kahn (V) om utmaningar i vårdövergången från öppenpsykiatriska mottagningen i Munkedal till Uddevalla.
 2. Håkan Lösnitz (SD) frågar strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande  Jeanette Olsson (S) om HPV-vaccin för pojkar mellan 14–18 år.
 3. Johan Sösaeter Johansson (SD) frågar strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Janette Olsson (S) om vaccin mot pneumokocker för 65+.
 4. Peter Arvidsson (SD) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om Västlänken.
 5. Monika Beiring (M) frågar Sahlgrenska Universitetssjukhusets ordförande Cecilia Dalman Eek (S) om långa väntetider för utredning om bröstcancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 6. Angelica Lundgren Bielinski (M) frågar NU-sjukvårdens ordförande Anna Kahn (V) om att säkerställa tillgången till ambulanser vid det rasade E6-området i Stenungsund.
 7. Aida Karimli (C) frågar ordföranden i miljö- och regionutvecklingsnämnden Madeleine Jonsson (MP) om antagning och breddrekrytering på naturbruksgymnasierna (FRÅGAN UTGÅR).
 8. Maria Andersson (C) frågar Västtrafik AB ordförande Bijan Zainali (S) om kollektivtrafiken med anledning av situationen i och runt Stenungsund.
 9. Peter Heie (C) frågar ordföranden i operativa hälso- och sjukvården My Alnebratt (S) om upphandling av vård vid närsjukhusen i Fyrbodal.
 10. Karin Blomstrand (L) frågar Västtrafik AB ordförande Bijan Zainali (S) om dimensioneringsutredningens påverkan på kollektivtrafiken.
 11. Pär Lundqvist (L) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om aktivering av krisledningsnämnden med anledning av jordskredet på E6:an.
 12. Pär Johnson (L) frågar strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Janette Olsson (S) om ansvar för samordning av kompensatoriska åtgärder på Skaraborgs Sjukhus.

3. Interpellation av Staffan Setterberg (KD) om strukturella åtgärder för att minska dagens patientköer (klockan 10:47)

Staffan Setterberg (KD) frågar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande följande:

 1. Vilka strukturella åtgärder kommer du att ta initiativ till för att uppnå ökad effektivitet med bibehållen och/eller ökad kvalitet samt minskade öppenvårdsköer i vårt sjukvårdssystem?

Interpellationssvar från Helén Eliasson

4. Interpellation av Stefan Svensson (KD) om sjukvårdens ekonomiska förutsättningar (klockan 11:03)

Stefan Svensson (KD) frågar Janette Olsson (S), ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden följande:

 1. När beräknar den Rödgröna ledningen att uppnå löftet om en vård efter behov i en köfri vårdkedja?
 2. Anser Janette Olsson alltjämt att förstärkningen av det egna kapitalet som gjordes under åtta år av grönblått styre var en felaktig prioritering?
 3. Vilka kommande överskottsmål kommer att krävas för att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling? 

Interpellationssvar från Janette Olsson

5. Interpellation av Gustaf Josefson (M) om hur avser Rödgrön ledning hantera utförarstyrelsers begäran om omförhandling av Samsa-avtalet (klockan 11:51-12:01, interpellationsdebatten återupptas klockan 15.10)

Gustaf Josefson (M) frågar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande följande:

 1. Med hänsyn till den svåra ekonomiska situationen och ökad oro från utförarstyrelser, överväger Rödgrön ledning möjligheten att omförhandla Samsa-avtalet?
 2. Hur kommer Rödgrön ledning att involvera intressenter som sjukvårdsinrättningar, kommuner och patientföreträdare i processen för att säkerställa att alla perspektiv och behov beaktas?
 3. Hur avser Rödgrön ledning säkerställa att eventuella ändringar i avtalet inte kompromissar med vårdkvaliteten och att patienternas behov fortsatt prioriteras högt? 

Interpellationssvar från Janette Olsson

Lunchpaus, sammanträdet fortsätter klockan 13:00. Ärende 5 och övriga interpellationer fortsätter senare under eftermiddagen. 

6. Interpellation av Lars Holmin (M) om varför vill rödgrön ledning inte mäta och förbättra produktiviteten inom sjukvården? (klockan 15:24)

Lars Holmin (M) frågar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande följande:

 1. Anser du att produktiviteten inom sjukvården är tillfyllest och svarar upp mot de krav som patienter och invånare i Västra Götalandsregionen har rätt att ställa på en solidariskt och offentligt finansierad sjukvård?
 2. Varför vill inte Rödgrön ledning mäta produktiviteten och förbättra verksamheternas effektivitet?

Interpellationssvar från Helén Eliasson

7. Interpellation av Pär Lundqvist (L) om ätstörningsvården i Västra Götalandsregionen (klockan 15:53)

Pär Lundqvist (L), frågar My Alnebratt (S), ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden följande:

 1. Ser du ett behov av att utöka ätstörningsvården i Västra Götalandsregionen?
 2. Hur ser du på att erbjuda fristående alternativ och behandlingsmetoder inom ätstörningsvården framöver?

Interpellationssvar från My Alnebratt

8. Interpellation av Pär Johnson (L) om framtiden för närsjukhusen i Västra Götalandsregionen (klockan 16:13)

Pär Johnson (L) frågar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande, följande:

 1. Hur ser du på närsjukhusens roll i regionens vårdkedja?
 2. Avser du att stärka regionens närsjukhus?
   

Interpellationssvar från Helén Eliasson

9. Krigsplacering av medarbetare i Västra Götalandsregionen baserad på allmän tjänsteplikt (klockan 13:19)

Regionfullmäktige beslutade att återremittera ärendet efter yrkande från Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna vill att förvaltningen förtydligar varför alla tillsvidareanställda medarbetare i Turistrådet Västsverige AB, Film i Väst AB, GöteborgsOperan AB och Göteborgs Symfoniker AB behöver
krigsplaceras. Ärendet avgjordes efter votering.

Beslut: Regionfullmäktige beslutade att återremittera ärendet enligt Sverigedemokraternas yrkande.

10. Västra Götalandsregionens medarbetarpolicy (klockan 13:33)

En ny medarbetarpolicy har tagits fram för alla medarbetare i Västra Götalandsregionen. I medarbetarpolicyn beskrivs värderingar, principer och förhållningssätt när det gäller hälsa och arbetsmiljö, jämlikhet och lika rättigheter, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och lön. Medarbetarpolicyn ska också ge medarbetarna stöd och vägledning i att skapa en god och främjande organisationskultur där man trivs och vill stanna kvar.

Den förra medarbetarpolicyn togs fram 2018.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens medarbetarpolicy.

11. Ansvarsfrihet Samordningsförbunden för verksamhetsåret 2022 (klockan 13:38)

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regionfullmäktige ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundens verksamhet.

Beslut:

 1. Styrelsen för samordningsförbundet Älv och Kust beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 2. Styrelsen för samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 3. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 4. Styrelsen för samordningsförbundet Insjöriket beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 5. Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 6. Styrelsen för samordningsförbundet Södra Vänern beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 7. Styrelsen för samordningsförbundet Väst beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 8. Styrelsen för samordningsförbundet Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

12. Västra Götalandsregionens anknutna stiftelsers årsredovisning 2022 (klockan 13:41)

Västra Götalandsregionen (VGR) ansvarar för flera stiftelser och lämnar nu sin redovisning för dem. Det finns totalt 89 stiftelser och 16 gåvor. Stiftelsernas bokförda värde var 582 miljoner kronor vid årets slut, med en ökning på 9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Marknadsvärdet av deras placeringar är 622,8 miljoner kronor. Stiftelserna och gåvornas mål omfattar framför allt arbete för patienters välbefinnande, kultur, utbildning och forskning.

Bidrag ges för hjälpmedel och rehabilitering, samt till olika kulturaktiviteter och forskning inom olika sjukdomsområden. Stiftelserna fördelar löpande avkastningen enligt sina mål, och under 2022 delades 14,2 miljoner kronor ut. Vissa stiftelser kunde dock inte dela ut medel på grund av svårigheter att hitta lämpliga mottagare. Ansträngningar görs för att nå fler sökande och anpassa stiftelsernas ändamål för att bättre matcha dagens behov.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige godkänner årsredovisningarna för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser 2022.
 2. Ekonomidirektören och redovisningschefen får i uppdrag att underteckna stiftelsernas årsredovisningar för 2022.

13. Redovisning av partistöd 2022 (klockan 13:41)

Samtliga partier som fått partistöd för 2022 har lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport enligt reglerna för partistöd. Regionfullmäktiges presidium bedömer därmed att partistöd för 2024 kan betalas ut till samtliga partier i regionfullmäktige.

Enligt reglerna ska parti som får partistöd varje år lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt avsedda ändamål. Dessutom ska en särskild granskare, som är utsedd av respektive parti, lämna en granskningsrapport som visar att redovisningen ger en rättvisande bild.

Beslut: Regionfullmäktige noterar redovisningen av partistöd 2022.

14. Överlämnande av allmänna handlingar från Regionalt Cancercentrum Väst (klockan 13:42)

Enligt arkivlagen krävs ett speciellt beslut från regionfullmäktige för att överföra allmänna dokument från en kommunal myndighet till en annan. Efter en översyn av Koncernkontorets organisation ska verksamheten för Regionalt Cancercentrum Väst (RCC), som tidigare var inom regionstyrelsen och strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, flyttas till Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. Denna förändring innebär överföring av dokument.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva RCC:s verksamhet vidare inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 2. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva RCC:s verksamhet vidare inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 3. Överlämnande eller överlämnande och införlivande av de allmänna handlingar som beskrivs i beslutspunkt 1-2 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden.

15. Rättelse av regionfullmäktiges beslut 2023-06-12 § 133 (klockan 13:44)

I regionfullmäktiges beslut om delårsrapport april 2023 för Västra Götalandsregionen noterades felaktigt en negativ prognos för Regionteater Väst AB och styrelsen uppmanades därför att vidta verkningsfulla åtgärder för att anpassa verksamheten till fastställd budget. Strax efter beslutet upptäcktes att prognosen för bolaget är i balans varför beslutet nu rättas.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige upphäver beslutspunkt 2 i regionfullmäktiges beslut 2023-06-12 – 13, § 133 om Delårsrapport april 2023 för Västra Götalandsregionen.
 2. Regionfullmäktige noterar att Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Närhälsan, Regionhälsan, Logistik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster, Skaraborgs sjukhus, Göteborgs botaniska trädgård, Kulturutveckling och Göteborgs Symfoniker AB prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2023. Mot bakgrund av det allvarliga ekonomiska läget uppmanas dessa nämnder och styrelser att vidta verkningsfulla åtgärder för att anpassa verksamheten till fastställd budget.

16. Motion av Carina Örgård (V) med flera om gröna investeringsmedel (klockan 13:46)

Carina Örgård (V), Fahimeh Nordborg (V), Jan Alexandersson (V), Evalena Öman (V) och Marjan Garmroudi (V) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen (VGR) kan avsätta pengar och reglera gröna investeringsmedel för interna investeringar som syftar till att uppnå klimat och miljömål.  Motionärerna menar att arbetet med klimatomställning måste intensifieras och att detta skulle ge ytterligare verktyg för att investera långsiktigt och hållbart.

Motionen har skickats på remiss till miljönämnden, numera miljö- och regionutvecklingsnämnden, som föreslår att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbetet med Miljömål 2030. 

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

17. Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) och Åse Nicklasson (SD) om antagande av en regional medicinsk riktlinje gällande mammografi samt erbjudande om kontrastmammografi då synnerliga skäl föreligger (klockan 13:50)

Ärendet bordläggs på grund av att motionärerna inte var närvarande vid mötet.

18. Motion av Peter Hermansson (M) och Lars Holmin (M) om införande av civila biljettkontroller på Västtrafiks fordon (klockan 13:52)

Peter Hermansson (M) och Lars Holmin (M) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Västtrafik ska utveckla en biljettkontrollstrategi som inkluderar olika typer av biljettkontroller, inklusive civila kontroller, för att öka intäkterna. Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden samt styrelsen för Västtrafik har fått motionen på remiss och föreslår att den är besvarad.

Västtrafik har möjlighet att använda både uniformerade och civila biljettkontrollanter enligt sina avtal. En intern utredning om civila biljettkontroller pågår inom Västtrafik. Man har också infört ett datadrivet arbetssätt för att rikta biljettkontroller till områden med högre fuskåkning.

Med tanke på pågående utredning och de befintliga möjligheterna inom Västtrafiks ansvarsområde för biljettkontroll ses därmed inget behov av ett särskilt uppdrag kring civila biljettkontroller.

Båda remissinstanserna anser att frågan om hur biljettkontrollerna genomförs faller inom Västtrafiks ansvarsområde som utförare av kollektivtrafiken. Motionen föreslås vara besvarad.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för yrkande från Moderaterna.

19. Motion av Daniel Andersson (L) om regionfullmäktiges valurna (klockan 14:54)

Daniel Andersson (L) har i motion anmäld på regionfullmäktige den 29 november 2022 föreslagit att regionfullmäktiges presidium ska ge i uppdrag till en i regionen verksam konstnär, designer, konsthantverkare eller formgivare att ta fram en valurna som representerar Västra Götalandsregionen (VGR) och att den ska presenteras för regionfullmäktige till regionens 25-årsjubileum.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och uppdrar till kulturnämnden att påbörja processen för framtagande av förslag på konstnär, designer, konsthantverkare eller formgivare verksam i Västra Götaland som får i uppdrag att formge Västra Götalandsregionen nya valurna. Finansieringen ska hanteras inom ramen för regionfullmäktiges budget.

20. Anmälan av inkomna motioner (klockan 15:02)

Följande motioner anmäls till regionfullmäktige:

 1. Motion av Conny Brännberg (KD) om Tillgång till kollektivtrafik för delegater vid
  kongresser
 2. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om HPV-vaccination för pojkar till och
  med 18 års ålder
 3. Motion av Maria Lindgren (SD) och Håkan Lösnitz (SD) om Inför hyrstopp och
  skapa egna bemanningspooler i hela Västra Götaland
 4. Motion av Anna-Lena Holberg (M) och Linda Jansson (M) om Stärkt utbildning
  och kompetensutveckling kring kvinnlig könsstympning
 5. Motion av Daniel Andersson (L) och Lars Tysklind (L) om Fröbank för vilda växter
 6. Motion av Richard Brodd (L) och Karin Veres (L) om Förbättrad mammografi för
  kvinnor över 74

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att remittera motionerna till regionstyrelsen för beredning.

21. Anmälningsärenden (klockan 15:09)

Beslut: Regionfullmäktige noterar ett anmälningsärenden till dagens sammanträde.

22. Valärenden (klockan 15:09)

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt Valberedningens förslag

 

Information klockan 13:00

A. Utdelning av årets kulturpris

 

Mötet avslutas (16:29)