Regionfullmäktige 27 februari 2024

Plats: Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid: Klockan 09:30 - 19:52

Handlingar till sammanträdet

Följ mötet direkt via webb-TV, webbradio och närradion

Åhörare och journalister som vill följa mötet på plats är välkomna till åhörarläktaren.

Inledande formalia (inleds klockan 09:33)

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan om nyvalda till regionfullmäktige (klockan 09:33) 

Länsstyrelsen har utsett följande nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige:

Ersättare: Richard Malm (S) Göteborg, Thore Hagman (KD) Göteborg.

Avsägelser: Malin Sjunneborn (S) Göteborg har avsagt sig uppdraget som ledamot i
regionfullmäktige. Alexander Strömborg (SD) Herrljunga, Elias Fransson (KD) Göteborg, Thore Hagman (KD) Göteborg har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär en ny sammanräkning av Länsstyrelsen.

2. Frågestund (klockan 09:35)

 1. Peter Arvidsson (SD) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om Riksrevisionens rapport ”Nationell plan för transportinfrastrukturen – lovar mer än den kan hålla”
 2. Håkan Lösnitz (SD) frågar GöteborgsOperan AB ordförande Maria Brauer (S) om det budgeterade underskottet för GöteborgsOperan AB
 3. Mats Abrahamsson (M) frågar Miljö- och regionutvecklingsnämndens ordförande Madeleine Jonsson (MP) om Trollhättan-Vänersborgs flygplats framtid som regional utvecklingsmotor
 4. Kenneth Gustavson (C) frågar Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande My
  Alnebratt (S) om Bäckefors/Strömstad/Lysekils specialistenheter
 5. AnnaSara Perslow (C) frågar Västtrafik AB ordförande Bijan Zainali (S) om den anslutande trafiken till och från Öxnered
 6. Cecilia Andersson (C) frågar ordföranden för Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Janette Olsson (S) om lämpliga insatser för att hjälpa fler barn och unga till hälsa
 7. Aida Karimli (C) frågar ordföranden för Styrelsen för fastighet, stöd- och service Håkan Andersson (S) om återanvändning av möbler inom Västra Götalandsregionen

3. Interpellation av Angelica Lundgren Bielinski (M) om stängning av vuxenpsykiatrin på NÄL (klockan 10:27)

Bordlagt regionfullmäktige 2023-11-28

Angelica Lundgren Bielinski (M) frågar Anna Kahn (V), ordförande för NU-sjukvården, följande:

 1. Hur avser ordföranden att säkerställa tillgången till adekvat vård för patienter i behov av psykiatrisk vård under helgerna, med tanke på stängningen av vuxenpsykiatrin? 
 2. Vilka åtgärder planeras för att omedelbart hantera den påtagliga kompetensbristen inom vuxenpsykiatrin och därmed säkerställa tillgänglighet under helgerna? 
 3. Hur avser ordföranden att säkerställa en kontinuerlig och stabil kompetensförsörjning för att möta behoven inom NU-sjukvården?

Interpellationssvar från Anna Kahn (V)

4. Interpellation av Pernilla Börjesson (SD) om kulturnämndens strategi för att inkludera e-sport och spelkultur (klockan 10:38)

Bordlagt regionfullmäktige 2023-11-28

Pernilla Börjesson (SD) frågar Alex Bergström (S), ordförande för kulturnämnden, följande:

 1. Hur ser strategin ut i Västra Götalandsregionens Kulturnämnd för att främja e-sport nu när det blivit en del av Riksidrottsförbundet?
 2. Vad görs i regionen för att möjliggöra spelkultur?

Interpellationssvar från Alex Bergström (S)

5. Interpellation av Pär Lundqvist (L) om subventionering av TBE-vaccination för barn och unga (klockan 10:56)

Pär Lundqvist (L) frågar Janette Olsson (S), ordförande för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, följande:

 1. Avser ledningen att införa en subvention av TBE-vaccin för barn och unga i Västra Götaland?
 2. Vilka åtgärder avser du i övrigt att vidta för att hälso- och sjukvården ska upptäcka fler fall av smitta?

Interpellationssvar från Janette Olsson (S)

6. Interpellation av Pernilla Börjesson (SD) om var dietistverksamheten ska vända sig för att få hjälp (klockan 11:18)

Pernilla Börjesson (SD) frågar Anette Holgersson (V), ordförande för styrelsen för Regionhälsan, följande:

 1. Finns det planer på ett mer nära samarbete mellan regionen och våra 49 kommuner för att komma till bukt med den ökande undernäringen bland våra äldre?
 2. Om svaret är ja på fråga 1, vad finns det för planer kring samarbete och åtgärdsplaner?
 3. Var ska de med övrig kostrelaterad ohälsa eller sjukdomstillstånd som övervikt, mag- och tarmsjukdom, allergi eller födoämnesintolerans, lågt men stabilt BMI hos vuxna 18–65 år söka hjälp?

Interpellationssvar från Anette Holgersson (V)

7. Interpellation av Maria Lindgren (SD) om information om stötande innehåll (klockan 11:27)

Maria Lindgren (SD) frågar Alex Bergström (S), ordförande för Kulturnämnden, följande:

 1. Varför anser du inte att varje kulturinstitution som stöttas ekonomiskt av Västra Götalandsregionen ska informera besökare om innehållet i den aktuella produktionen har stötande material eller kan vara skrämmande för barn?

Interpellationssvar från Alex Bergström (S)

8. Interpellation av Maria Lindgren (SD) om bidrag till Ibn Rushd (klockan 11:45)

Maria Lindgren (SD) frågar Alex Bergström (S), ordförande för Kulturnämnden, följande:

 1. Varför vill det Rödgröna styret i Västra Götalandsregionen inte upphöra att ge bidrag till studieförbundet Ibn Rushd?

Interpellationssvar från Alex Bergström (S)

Sammanträdet ajourneras för lunch. Utdelning av veteranföreningens retorikpris sker klockan 13:00, därefter återupptas sammanträdet. 

9. Interpellation av Stefan Svensson (KD) om begränsning av vårdvalen i Västra Götalandsregionen (klockan 18:26)

Stefan Svensson (KD) frågar My Alnebratt (S), ordförande för operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, följande:

 • På vilka sätt vill du begränsa vårdvalen i Västra Götalandsregionen?
 • Hur mycket mer resurser har VGR:s sjukvård fått lägga för att anställa fler administratörer och hur många sjuksköterskor hade kunnat anställas för dessa resurser?   
 • Vad tror du själv är orsaken till att antalet privata vårdcentraler utgör drygt 50 procent av det totala antalet vårdcentraler i VGR?

Interpellationssvar från My Alnebratt (S)

10. Interpellation av Maria Nilsson (KD) om vården av patienter som lider av lipödem (klockan 19:09)

Maria Nilsson (KD) frågar My Alnebratt (S), ordförande för operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, följande:

 1. Anser du att vi i Västra Götalandsregionen har ett bra bemötande gentemot lipödempatienter?
 2. Ser du anledningar att göra förändringar när det gäller omhändertagandet av dessa patienter?

Interpellationssvar från My Alnebratt (S)

11. Interpellation av Monika Beiring (M) förlossningsvården i VGR (klockan 19:25)

Interpellationen bordläggs. 

12. Interpellation av Lars Holmin (M) om hur ökar vi takten och genomförandekraften i omställningen (klockan 19:29)

Interpellationen bordläggs. 

13. Interpellation av Angelica Lundgren Bielinski (M) om nödvändiga regionövergripande åtgärder avseende BUP Slutenvård (klockan 19:30)

Angelica Lundgren Bielinski (M) frågar Helén Eliasson (S), ordförande för regionstyrelsen, följande:

 1. Vad har hindrat rödgrön ledning från att skyndsamt hantera frågan i ett tidigare skede, så att regionen kunnat haft en plan färdig för NU-sjukvårdens patienter innan vår BUP-slutenvård tvingades till en akut stängning i början av februari i år?
 2. Hur ämnar rödgrön ledning hantera frågan så att det blir mer än bara en principiell skiss, då frågan har både en strategisk, en operationell, en lokalmässig och en bemannings- och kulturproblematik. Detta kommer kräva beslutsfattande på många nivåer och en lång förberedelse innan allt är på plats. Hur ämnar ni ta höjd för det?
 3. Hur avser rödgrön ledning att arbeta strategiskt på en regionövergripande nivå för att säkerställa tillgången till BUP-läkare på sikt?
   

Interpellationssvar från Carina Örgård (V)

14. Justering av patientavgifter (klockan 13:05)

Regionfullmäktige har beslutat om nya patientavgifter i Västra Götalandsregionen (VGR) från och med 1 april. VGR har i dag lägst avgifter i landet jämfört med andra regioner och de nya avgifterna beräknas ge VGR ökade intäkter på cirka 100 miljoner kronor. De nya patientavgifterna för besök på vårdcentral justeras för att bli mer lika oberoende av vilken personalkategori patienten träffar.  

De huvudsakliga förändringarna innebär bland annat att: 

 • Patientavgiften för besök på akutmottagningen höjs från 300 till 400 kronor.
 • Patientavgiften för läkarbesök på vårdcentralen höjs från 100 till 200 kronor (gäller den vårdcentral där patienten är listad).
 • Patientavgiften för besök på rehabmottagning höjs från 100 till 200 kronor.
 • Patientavgiften för besök hos sjuksköterska återinförs för personer som fyllt 65 år och blir 50 kronor (gäller den vårdcentral där patienten är listad).
 • En patientavgift införs för digitala vårdbesök, till exempel chat och telefonrådgivning under förutsättning att de uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård. Avgiften blir då 80 procent av vad ett motsvarande fysiskt besök hade kostat.
 • Högkostnadsskyddet i öppen vård höjs från 1300 kronor till 1400 kronor. 

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Patientavgift för läkarbesök vid vald vårdcentral ska vara 200 kronor från och med den 1 april 2024.
 2. Patientavgift för sjuksköterskebesök för patienter fyllda 65 år återinförs från och med den 1 april 2024. Avgiftsfrihet gäller från fyllda 85 år.
 3. Patientavgift för besök Vårdval rehab, oavsett yrkeskategori, ska vara 200 kronor från och med den 1 april 2024.
 4. Patientavgift för besök på akutmottagning, samtliga yrkeskategorier, ska vara 400 kronor från och med den 1 april 2024.
 5. Patientavgift för besök på jourcentral, samtliga yrkeskategorier, ska vara 300 kr från och med den 1 april 2024.
 6. Patientavgift för distanskontakt telefon, oavsett yrkeskategori, ska tas ut från och med den 1 april 2024. Avgiften tas ut när distanskontakten uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård och motsvarar 80 procent av patientavgiften för ett mottagningsbesök.
 7. Patientavgift för skriftlig distanskontakt (asynkron kontakt), oavsett yrkeskategori, ska tas ut från och med den 1 april 2024. Avgiften tas ut när distanskontakten uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård och motsvarar 80 procent av patientavgiften för ett mottagningsbesök.

Ärendet avgörs genom flera voteringar. Först sker votering om ärendet ska bifallas eller avslås. Resultatet visar att det ska bifallas. Sen sker votering om det är Sverigedemokraternas eller Centerpartiets och Liberalernas förslag som ska ställas mot regionstyrelsens förslag. Resultatet visar att Sverigedemokraternas förslag blir motförslag till regionstyrelsens förslag. Därefter sker votering där regionstyrelsens förslag ställs mot Sverigedemokraternas. Resultatet visar att beslut blir enligt regionstyrelsens förslag. 

Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

15. Principer för vårdinformationsmiljön som en del av den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Västra Götaland (klockan 13:38)

Regionfullmäktige beslutade 2018 att offentligt finansierade vårdgivare i Västra Götaland ska ansluta sig till kärnsystemet Millenium som upphandlas inom program FVM. Av beslutet framgår dock inte på ett tydligt sätt förutsättningarna för privata utförare. Beslutet från 2018 förtydligas nu så att det framgår tydligare att utförare som arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) och deras underleverantörer ska använda system som är kompatibla med det samlade vårdinformationssystemet. 

Syftet är att patientinformation från privata underleverantörer ska vara tillgänglig på samma sätt som motsvarande information från VGR:s egna verksamheter. Det ger möjligheter till samverkan och skapar förutsättningar för att dela information över organisations- och verksamhetsgränserna.

Beslutet innebär att alla offentliga vårdgivare och privata vårdgivare, som har avtal med VGR, behöver säkra att de själva och deras upphandlade underleverantörer använder system som är kompatibla med det samlade vårdinformationssystemet.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Utförare som arbetar på uppdrag av offentligt finansierade vårdgivare i Västra Götaland ska använda system som är kompatibla med den vårdinformationsmiljö som beslutats i Västra Götalandsregionen. Utförare står för kostnaden för integrering och anpassning till vårdinformationsmiljön samt därefter förekommande löpande kostnader.
 2. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och i förkommande fall andra upphandlande nämnder och styrelser ska vid utformning av krav- och kvalitetsböcker och andra förfrågningsunderlag inför upphandling genomföra regionfullmäktiges beslut.

16. Avgiftsfri vaccination för personer som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta (klockan 13:42)

Regionfullmäktige ställer sig bakom rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla, oavsett ålder, som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. 

Förslaget innebär även att ge avgiftsfritt vaccin mot stelkramp, difteri, kikhosta och polio till personer som inte fått grundvaccination. Påfyllnadsdoser för redan vaccinerade och resevaccin ska fortsatt bekostas av den enskilde enligt gällande vaccinprislista. 

De som omfattas av avgiftsfriheten är folkbokförda, asylsökande inklusive personer som sökt skydd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv, personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samt övriga nyanlända. Avgiftsfriheten gäller från och med 1 april 2024.

Erfarenheten av tidigare regionala tillfälliga beslut om avgiftsfria vaccinationer är att endast cirka 20 procent väljer att vaccinera sig. Därför är bedömningen att kostnaden blir cirka 9 miljoner kronor.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att personer som, efter medicinsk bedömning, anses sakna tillräckligt skydd mot mässling, påssjuka och röda hund, erbjuds upp till två doser MPR-vaccination avgiftsfritt.
 2. Regionfullmäktige beslutar att personer som, efter medicinsk bedömning, anses sakna tillräckligt skydd mot difteri, stelkramp, polio och kikhosta, erbjuds grunddos och två påfyllnadsdoser avgiftsfritt.
 3. De som omfattas av avgiftsfriheten är folkbokförda, asylsökande inklusive personer som sökt skydd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv, personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samt övriga nyanlända.
 4. Avgiftsfriheten gäller från och med 1 april 2024.

17. Ianspråktagande av medel ur Västra Götalandsregionens och Göteborgs Stads gemensamma spårvägspott (klockan 13:45)

VGR och Göteborgs Stad har tidigare beviljat 112 miljoner kronor för Engelbrektslänken och 100 miljoner kronor för att stärka spårvägsnätets kapacitet för längre spårvagnar på linje 5 och 11. Dessa projekt har också fått statligt stöd på 88,5 miljoner kronor för Engelbrektslänken och 52,5 miljoner kronor för att öka kapaciteten för längre spårvagnar på dessa linjer. På grund av ökad byggkostnad och inflation räcker de tidigare beviljade medlen inte längre för att slutföra projekten. Det är även viktigt att utöka kapacitetsförstärkningen för övriga delar av spårvägsnätet.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner att, ur avsättningen för kollektivtrafikutveckling i moderförvaltningens balansräkning, ianspråkta återstående 194 miljoner kronor till slutförande av projekten Engelbrektslänken och Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet för längre spårvagnar.
 2. Regionfullmäktige beslutar att ianspråktagande av medel enligt beslutspunkt 1 ovan gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad fattar motsvarande beslut.
 3. Regionfullmäktige uppdrar åt infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden att hantera ianspråktagna medel enligt beslutspunkt 1, samt att fatta erforderliga beslut i takt med att åtgärderna planeras och genomförs.

18. Avslut av planering för Wieselgrensplatsens närsjukhus (klockan 13:47)

Regionfullmäktige beslutar att avsluta planeringen av ett nytt närsjukhus på Wieselgrensplatsen i Göteborg. Frågan om ett närsjukhus på Wieselgrensplatsen har beretts sedan 2015, först som ett sjukhus i Frihamnen och sedan på Wieselgrensplatsen. Planen var att närsjukhuset på Wieselgrensplatsen skulle ersätta den vård som i dag bedrivs vid Capio Lundby specialistsjukhus samt ytterligare primärvård, tandvård, barnhabilitering, barn- och ungdomspsykiatri samt viss hälso- och sjukvård som Regionhälsan bedriver. En förstudie finns framtagen. 

Skälen till att avbryta planeringen är bland andra att kostnaden är hög i förhållande till nyttan och att behovet av vård på sjukhus minskar i takt med ett utökat digitalt vårdutbud och mer vård i hemmet. 

Regionfullmäktige ger operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att se till att det vårdutbud som i dag finns vid Capio Lundby specialistsjukhus omhändertas. 

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att avsluta planeringen av Wieselgrensplatsens närsjukhus.
 2. Regionfullmäktige ger operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att tillse att det vårdutbud som i dag finns vid Capio Lundby specialistsjukhus omhändertas.

Ärendet avgörs genom votering. Sverigedemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet. 

19. Kompletterande logotyp för Västra Götalandsregionen (klockan 14:32)

Västra Götalandsregionen har två delar i sin logotyp, symbolen och namnet. En kompletterande logotyp, med förkortningen VGR, har tagits fram för att möta kraven på effektivt utrymme i digitala tjänster och mobilapplikationer. Kostnaden för att ta fram ett nytt logotypsystem har varit 380 000 kronor. Införandet av nya logotyper sker successivt med fokus på digitala kanaler.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige antar förslag om ny kompletterande logotyp för Västra Götalandsregionen.
 2. Regionfullmäktige godkänner justeringar av befintlig logotyp för Västra Götalandsregionen i enlighet med organisationens visuella identitet.

20. Identitets och varumärkespolicy 2024-2029 (klockan 14:33)

En ny identitets- och varumärkespolicy har tagits fram för Västra Götalandsregionen (VGR). Policyn beskriver VGR:s identitet, kultur, varumärkeskategorier, namnsättning och namnbruk utifrån VGR:s uppdrag och vision. Identitets- och varumärkespolicyn har fokus på invånarna, betonar organisationen som samhällsutvecklare och anger en önskad organisationskultur baserad på tillit.

Policyn och tillhörande riktlinjer gäller hela organisationen inklusive helägda bolag. Policyn ska fungera som ett stöd i ledning och styrning för att säkra tydlighet och förtroende hos invånarna, skapa kunskap och stolthet bland medarbetarna, klara nödvändiga omställningar inom hälso- och sjukvården och vara en föregångare och stark påverkansaktör på riks- och EU-nivå.

Policyn ska stötta VGR:s strategier för en sammanhållen hälso- och sjukvård och organisation och ersätter den tidigare identitets- och varumärkespolicy från 2019.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige antar Identitets- och varumärkespolicy 2024–2028.
 2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att besluta om riktlinjer för identitet och varumärke.
 3. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att besluta om och definiera hur organisationens delar faller in under Västra Götalandsregionen varumärkeskategorier.

21. Undantag i arvodesbestämmelserna § 1 (klockan 14:35)

Regionfullmäktige antog 2022 arvodesbestämmelser för Västra Götalandsregionen. Sedan arvodesbestämmelserna trätt i kraft har det framkommit att de valda ledamöterna inte uppmärksammat en skrivning i arvodesbestämmelserna.

Regionfullmäktige beslutar om ett tidsbegränsat undantag i arvodesbestämmelserna så att berörda stiftelser får tid att justera stadgarna för att omfatta arvoden och ersättningar.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att göra ett undantag i arvodesbestämmelserna och ger de av Västra Götalandsregionen tillsatta styrelseledamöterna i Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd och Karl Frithiofsons stiftelse rätt till arvode och ersättningar enligt gällande arvodesbestämmelser.
 2. Beslutet i punkt 1 gäller till och med nuvarande mandatperiods utgång.
 3. Regionfullmäktige beslutar att göra ett undantag i arvodesbestämmelserna och ger de av Västra Götalandsregionen tillsatta styrelseledamöterna i Stiftelsen Gerlesborgsskolan, Stiftelsen Borgmästare Lars Billströms donation samt Dalslands kanal AB rätt till arvode och ersättningar enligt gällande arvodesbestämmelser.
 4. Beslutet i punkt 3 gäller tills respektive styrelse beslutat om arvoden dock längst till den 30 juni 2024.
 5. Beslutspunkterna 1 och 3 omfattar även retroaktivt sammanträden som hållits hittills under mandatperioden.
 6. Regionstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av de stiftelser Västra Götalandsregionen utser ledamöter till om stiftelsernas ändamål bedöms ha en koppling till Västra Götalandsregionens ansvar och verksamhet.

22. Organisering av sjukreseverksamheten i Västra Götalandsregionen (klockan 14:37)

Västra Götalandsregionens (VGR) hantering av sjukreseområdet är i dag splittrad och ansvaret är i fördelat mellan fyra nämnder och styrelser och ett kommunalt bolag. Omvärldsbevakning och tidigare utredningar visar på vikten av en sammanhållen beställare som står för förutsättningarna, dess konsekvenser, en tydlig struktur för styrning av uppdragen kring sjukresor samt kostnadsutvecklingen.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Ansvaret för sjukreseverksamheten i Västra Götalandsregionen överförs från regionstyrelsen till styrelsen för fastighet, stöd och service från och med den 1 april 2024.
 2. Behov av tillkommande finansiering av sjukreseverksamheten hanteras i budgetprocessen för 2025–2027.
 3. Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva sjukreseverksamheten vidare inom styrelsen för fastighet, stöd och service från och med den 1 april 2024.

23. Reviderade reglementen för nämnder och styrelser för mandatperioden 2022-2026 (klockan 14:39)

Regionfullmäktige fastställde i april 2022 politisk organisation för mandatperioden 2022–2026 och beslutade därefter om reglementen för nämnder och styrelser. Eftersom den nya mandatperioden innebar flera större förändringar ville man ge de nybildade nämnderna möjlighet att lämna inspel på sina reglementen under mandatperiodens första år.

Beslut: Regionfullmäktige fastställer reglementen för följande nämnder och styrelser: delregionala nämnderna (Södra, Norra, Östra, Västra och Göteborg), infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden, miljö- och regionutvecklingsnämnden, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, patientnämnderna (Södra, Norra, Östra, Västra och Göteborg), regionstyrelsen, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för fastighet, stöd och service, styrelsen för folkhögskolorna, styrelsen för Folktandvården, styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård, styrelsen för habilitering och hälsa, styrelsen för Hälsan och stressmedicin, styrelsen för kulturutveckling, styrelsen för naturbruk, styrelsen för NU-sjukvården, styrelsen för Närhälsan, styrelsen för Regionhälsan, styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, styrelsen för Sjukhusen i Väster, styrelsen för Skaraborgs sjukhus, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus.

Ärendet avgörs genom votering. Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

24. Uppföljning av styrande dokument 2023 (klockan 15:12)

Koncernkontoret går regelbundet igenom samtliga styrdokument som har fastställts av regionfullmäktige och regionstyrelsen och gör en sammanställning för att ge överblick av alla politiskt fastställda styrdokument. Syftet är att säkerställa dokumentens kvalitet och korrekthet och regelbundet rensa ut inaktuella styrdokument. Styrningen blir på så sätt mer överskådlig och enklare att efterleva för Västra Götalandsregionens (VGR) nämnder och verksamheter.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering förlängs till 2024-12-31.
 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram och besluta om reviderad riktlinje för medlemskap i föreningar och organisationer som ersätter nuvarande riktlinje, fastställd av regionfullmäktige 2011-09-19.

25. Kapitaltäckningsgaranti till GöteborgsOperan AB (klockan 15:14)

Styrelsen för GöteborgsOperan AB har, med anledning av bolagets ekonomiska situation, skickat en begäran om aktieägartillskott till regionstyrelsen. GöteborgsOperan AB har för 2024 budgeterat ett underskott på 30 miljoner kronor. Det egna kapitalet vid ingången av året uppgår till 35,5 miljoner kronor. Det finns därmed en risk för att bolagets egna kapital förbrukas under 2024 och att tillräckligt aktiekapital inte kommer finnas i bolaget. För GöteborgsOperan måste aktiekapitalet uppgå till minst 6,5 miljoner kronor.

GöteborgsOperans utrymme för att bedriva verksamhet har krympt under de senaste 10-15 åren. Bland annat pandemin, det nuvarande ekonomiska läget och att bolaget kommer att ha kostnader till följd av ett nytt teatersystem och en åldrande fastighet har betydelse. Därför har GöteborgsOperans styrelse gett verkställande direktören i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan som möjliggör fortsatt utveckling utifrån nya ekonomiska förutsättningar. Arbetet med åtgärdspaket påbörjas 2024 och kommer att fortsätta under 2025 och 2026 med målsättningen att arbetet för en ekonomi i balans ska vara klart 2027.

Om GöteborgsOperan inte får effekt av åtgärdsprogrammet redan under 2024 kommer det egna kapitalet förbrukas, och det kommer inte finnas tillräckligt med aktiekapital i bolaget. En kontrollbalansräkning måste då upprättas. Koncernkontoret föreslår därför att kapitaltäckningsgaranti utföras för styrelsen GöteborgsOperan AB om 50 miljoner kronor att gälla till och med 31 mars 2027. Koncernkontoret bedömer att kapitaltäckningsgarantin bör gälla under den period som Göteborgsoperans arbete med ekonomi i balans pågår. Det är styrelsen för bolaget som ansvarar för att skicka in framställan när de ser att behov av kapitaltillskott uppstår. Hur återbetalning av aktieägartillskott ska ske beslutas av regionfullmäktige i särskilt ärende, i samband med beslut om framställan.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att utfärda en kapitaltäckningsgaranti omfattande 50 miljoner kronor till styrelsen för GöteborgsOperan AB att gälla till och med 2027-03-31.
 2. Regionfullmäktige beslutar att finansiering sker inom ramen för moderförvaltningen.
 3. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att inom beslutad ram bevilja kapitaltäckningsgaranti och aktieägartillskott till styrelsen för GöteborgsOperan AB, när sådan framställan inkommer från bolaget.

Ärendet avgörs genom votering. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

26. Reviderad uppförandekod för leverantörer (klockan 15:25)

Sedan 2010 samarbetar Sveriges regioner nationellt kring hållbar upphandling. Från 2013 används en gemensam uppförandekod och kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor. Under 2021 beslutades att dessa ska revideras för att vara tydligare och anpassas till internationella riktlinjer och kommande lagar. Arbetet har beretts i två år. Inom ramen för arbetet har behovet av att även revidera regionernas gemensamma uppförandekod för leverantörer identifierats. Syftet med revideringen är att skapa ökad tydlighet, att anpassa skrivningarna till de centrala internationella ramverken och till kommande lagstiftning. Liknande revideringar förväntas göras för uppförandekoden i samtliga regioner.

Beslut: Regionfullmäktige antar den reviderade uppförandekoden för leverantörer.

27. Krigsplacering av medarbetare i Västra Götalandsregionen baserad på allmän tjänsteplikt (klockan 15:27)

Alla tillsvidareanställda medarbetare i Västra Götalandsregionen (VGR) och helägda bolag ska krigsplaceras. Krigsplacering är en viktig åtgärd för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid höjd beredskap.

Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller sjuttio år. Totalförsvarsplikten gäller också under motsvarande tid för var och en som utan att vara svensk medborgare är bosatt i Sverige. Beslutet innebär att samtliga tillsvidareanställda medarbetare i VGR krigsplaceras, baserat på allmän tjänsteplikt. Samma sak gäller för personal i VGR:s helägda bolag. I praktiken betyder det att medarbetare fortsätter att gå till jobbet vid skärpt beredskap eller krig såvida man inte är krigsplacerad hos annan aktör, till exempel Försvarsmakten.

Regionfullmäktige återremitterade ärendet till regionstyrelsen den 26 september 2023 för att förtydliga varför tillsvidareanställda medarbetare i de helägda bolagen behöver krigsplaceras. I händelse av krig kan det bli aktuellt för alla verksamheter och medarbetare att ställa om och utföra uppgifter de normalt inte gör i vardagen för att hantera det mest prioriterade, vilket även omfattar kulturbolagens medarbetare. De helägda bolagen disponerar även resurser som kan behövas i regionens verksamhet, till exempel i form av lokaler och utrustning. För att hantera detta behöver personal finnas tillgänglig. För det fall att Sverige drabbas av krig så kommer VGR även behöva arbeta för att motverka otrygghet och rädsla hos befolkningen samt bibehålla hopp och gemenskap. Kultursektorn har genom bland annat musik, teater och film en unik förmåga och betydelse för att skapa gemenskap och sammanhang, vilket i sin tur leder till trygghet, skapar hopp och motverkar rädsla. Denna verksamhet är med andra ord av betydelse även vid höjd beredskap och krig.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige krigsplacerar samtliga tillsvidareanställda medarbetare i Västra Götalandsregionen baserat på allmän tjänsteplikt enligt lagen om totalförsvarsplikt.
 2. Regionfullmäktige ger följande helägda bolag ett specifikt ägardirektiv om att krigsplacera alla tillsvidareanställda medarbetare: Västtrafik AB, Turistrådet Västsverige AB, Film i Väst AB, GöteborgsOperan AB och Göteborgs Symfoniker AB.
 3. Regionstyrelsen får i uppdrag att ansvara för samverkan med annan myndighet i de fall en medarbetare har flera krigsplaceringar.

28. Reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (klockan 15:28)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har skickat ett förslag om en reviderad förbundsordning. Kommunalförbundet anger att revideringen beror på ett behov av att ändra tidsramar för budgetarbetet samt att ta tillvara på erfarenheterna från den nya direktionens tillträde 2023.

Beslut: Regionfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling enligt kommunalförbundets förslag.

29. Reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (klockan 15:29)

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har arbetats fram på grund av att ansökningar för medlemskap inkommit. Föreslagna förändringar avser att ansökande medlemmarna Bengtsfors, Stenungssund och Vänersborg skrivs in i förbundsordningen.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

30. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner (klockan 15:30)

Sedan förra redovisningen av motionsbalansen har sex motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om tre motioner. Totalt är 37 motioner under beredning och fem motioner har passerat ett år. Av dessa fem motioner som passerat ett år har tre passerat regionstyrelsen och två är ute på en kompletterande remissrunda.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

31. Motion av Tomas Brandberg (SD) om utfasning av Västra Götalandsregionens inköp av HVO100 och FAME100 (klockan 15:31)

Tomas Brandberg (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter snarast möjligt fasar ut sina inköp av HVO100 och FAME100.

HVO100 och FAME100 är flytande biodrivmedel. Dessa drivmedel används för att minska koldioxidutsläppen i en övergångsfas innan elektrifiering är på plats. Det är svårt att bedöma de kortsiktiga ekonomiska konsekvenserna av att stoppa VGR:s inköp av HVO100 och FAME100. Kostnaderna kan både öka och minska. De långsiktiga ekonomiska konsekvenserna innebär ökade kostnader för samhället vid ett förändrat klimat.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

Ärendet avgörs genom votering. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

32. Motion av Daniel Andersson (L) om att utreda förutsättningarna att ta över huvudmannaskapet för Blåsmusik i Väst (klockan 15:49)

Daniel Andersson (L) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar att ta över huvudmannaskapet för Blåsmusik i Väst. I motionen anges att ett övertagande av huvudmannaskapet skulle kunna bidra till att stärka blåsmusiken i allmänhet och orkesterverksamheten i synnerhet, och skapa en långsiktighet för verksamheten.

Motionen har skickats på remiss till kulturnämnden (KUN) och styrelsen för kulturutveckling. Båda instanserna föreslår ett bifall till motionen, och ställer sig positiva till en utredning om att utreda förutsättningarna för Västra Götalandsregionen (VGR) att ta över huvudmannaskapet.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta över huvudmannaskapet för Blåsmusik i Väst.

Ärendet avgörs genom votering. Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

33. Motion av Daniel Andersson (L) om ett offensivt uppsökande bildningsuppdrag (klockan 16:02)

Daniel Anderson (L) föreslår i en motion att regionstyrelsen ska arbeta tillsammans med folkbildningens aktörer för att arbeta fram ett förnyat och offensivt uppsökande bildningsuppdrag. Motionen har skickats på remiss till miljö- och regionutvecklingsnämnden som föreslår att motionen är besvarad, till kulturnämnden som föreslår att motionen ska bifallas, och till styrelsen för Västra Götalandsregionens folkhögskolor som föreslår att motionen är besvarad.

Motionen föreslås vara besvarad eftersom:

 • Folkhögskolor och studieförbund i Västra Götaland redan i dag försöker nå nya deltagargrupper.
 • Det finns många olika folkhögskolor i regionen med olika kurser och utbildningar, vilket gör att de når en varierad målgrupp.
 • Folkhögskolorna använder en pedagogik som gör att de kan nå grupper som vanligt utbildningssystem har svårt att nå.
 • Genom olika projekt, inklusive samarbete mellan folkhögskolor och civilsamhället, försöker man hitta nya deltagare.
 • Folkhögskolornas arbete med att få studenter att slutföra sina studier gör att de når grupper som sällan studerar.
 • Studieförbunden har möjlighet att ta initiativ för att nå nya grupper inom ramen för det bidrag de får från kulturnämnden.
 • Folkbildningen kan bidra till den regionala utvecklingsstrategin, nå grupper som inte nås av det vanliga utbildningssystemet och till ett uppsökande bildningsarbete. 
   

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

34. Motion av Maria Andersson (C) och Aida Karimli (C) om att anta en strategi för energigemenskaper (klockan 16:10)

Maria Andersson (C) och Aida Karimli (C) vill att Västra Götalandsregionen (VGR) utarbetar en modell för stöd till energigemenskaper med inspiration hämtat från arbetet med fiberutbyggnad och bredbandsstrategin.

En energigemenskap består av aktörer som producerar och distribuerar lokal och förnybar energi. Inom VGR är prioriteringen i dag att i första hand fokusera på etablering av större sol- och vindkraftsparker, samt nätkapaciteten, då detta har störst effekt på den totala energiförsörjningen i Västra Götaland. Samtidigt kan lokala energigemenskaper bidra till en mer inkluderande energiomställning där fler känner ett ansvar för lokala energilösningar och bidrar till självförsörjningsgraden.

Västra Götalandsregionen har ett begränsat antal strategier att arbeta efter och det bedöms inte motiverat att utforma en liknande bredbandsstrategin för detta ändamål.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

35. Motion av Cecilia Andersson (C) och Gunilla Druve Jansson (C) om mer nära vård genom differentierat vårdval (klockan 16:16)

Cecilia Andersson (C) och Gunilla Druve Jansson (C) har föreslagit i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) bör undersöka möjligheterna att erbjuda olika alternativ inom Vårdval Vårdcentral. Det skulle innebära att man kan skapa vårdcentraler med olika ansvarsområden, särskilt i områden som är långt ifrån akutsjukhusen. De föreslår också att man ska utreda möjligheten att ha mindre vårdenheter med mer begränsade ansvarsområden inom detta ramverk för olika valmöjligheter inom vården.

En ny ändring i hälso- och sjukvårdslagen, som började gälla den 1 juli 2022, tydliggör att regionerna kan organisera primärvården på olika sätt. Det innebär att man kan ha olika vårdvalssystem för olika områden inom en region. Detta gör det möjligt att anpassa vårdcentralernas uppdrag och ersättningar efter geografiska och ekonomiska skillnader inom regionen. Vårdcentraler kan också få uppdrag att utföra viss specialistsjukvård och få en ersättning som anpassas efter det. Det här kan även öppna upp för mindre vårdenheter med mer begränsade uppgifter.

Beslut: Regionfullmäktige bifaller motionen.

36. Motion av Thomas Brandberg (SD) och Pernilla Börjesson (SD) om att slopa krav på miljöcertifierade livsmedel och öka inköpen av närproducerat (klockan 16:27)

Tomas Brandberg (SD) och Pernilla Börjesson (SD) har lämnat en motion om att slopa kvantitativa krav på miljöcertifierade livsmedel och att se över möjligheten att öka inköpen av närproducerat. Motionen har skickats på remiss till miljö- och regionutvecklingsnämnden som avslår motionen, och till styrelsen för logistik som översänder yttrandet utan eget ställningstagande.

De miljöcertifierade livsmedel som Västra Götalandsregionen (VGR) i dag köper in är ekologiska livsmedel och MSC-märkt fisk. I april 2021 fattade regionfullmäktige beslut om Miljömål 2030 som styr arbetet med ekologiska och närproducerade livsmedel.

Den sammanvägda bedömningen är att motionen avslås med anledning av att förslaget om att slopa kvantitativa krav om miljöcertifierade livsmedel går emot redan beslutade mål i Miljömål 2030. Utöver detta pågår det redan i dag arbete i syfte att öka andelen närproducerat.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

Ärendet avgörs genom votering. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

37. Motion av Johan Sösaeter Johansson (SD) om att erbjuda avgiftsfritt vaccin för skydd mot bältros för äldre och riskgrupper (klockan 17:12)

Johan Sösaeter Johansson (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) undersöker möjligheten att införa avgiftsfritt vaccin mot bältros och vilka grupper som ska omfattas av erbjudandet. Syftet är att vara före ett nationellt beslut och att arbeta förebyggande och proaktivt. Remissen har skickats till strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden som föreslår att motionen är besvarad.

Folkhälsomyndigheten har påbörjat en utredning om bältrosvaccination ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet, men det är ännu oklart. Koncernkontoret anser att VGR bör invänta Folkhälsomyndighetens utredning. Folkhälsomyndighetens underlag och beräkningar, som nationell kunskapsmyndighet, bör ligga till grund för hur VGR tillhandahåller vaccinet. Dessutom medför ett sådant beslut statlig finansiering.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

38. Motion av Johan Fält (M) om ekonomisk styrning av patienter till rätt vårdnivå (klockan 17:15)

Johan Fält (M) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att ett system ska inrättas där den vårdcentral som patienten är listad på, ska ersätta sjukhusens akutmottagningar vid patientbesök på liknande sätt som när patienten besöker en vårdcentral där de inte är listade.

Motionen har skickats på remiss. Den sammanvägda bedömningen är att motionen är besvarad med bakgrund av redan pågående arbete. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har inrättat en beredning för nära vård. En av beredningens centrala uppgifter är att ta fram underlag för inriktning inför ändring av vårdvalssystemet 2025 som operativa hälso- och sjukvårdsnämnden sedan ska kunna omsätta till förfrågningsunderlag.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

39. Motion av Staffan Setterberg (KD) om ökad medicinsk kvalitetsstruktur och förbättrad patientinformation (klockan 17:23)

Staffan Setterberg (KD) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att påbörja ett arbete i syfte att öka och synliggöra vårdens kvalitet och via ökad transparens förbättra informationen till patienten. Motionären vill främja förbättrad patientinformation, öka den medicinska kvaliteten och kostnadseffektiviteten i Västra Götalandsregionen (VGR). Huvudsyftet med förslaget är att se till att regionen kan informera patienten om vårdmetoder, kliniska erfarenheter, prioriteringar och väntetider eller annat som är relevant för patienten. Vidare föreslås medicinsk revision eller ISO-certifiering av egen och inköpt verksamhet. Motionären påpekar även vikten av att behandlingsmetoder som bedömts som förlegade och ersatts av nya slutar användas och att en kontinuerlig vidareutbildning av vårdpersonal kring detta sker.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

40. Motion av Pär Lundqvist (L) med flera om utred och inför vårdval gynekologi (klockan 17:34)

Pär Lundqvist (L) har i en motion föreslagit att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att ta fram ett underlag för att införa vårdval gynekologi i Västra Götaland.

Lundqvist skriver att alltför många kvinnor i dag uppfattar att det är omöjligt att få en tid hos en gynekolog. Den som inte har en gynekolog sedan tidigare har svårt att hitta en och de privata gynekologerna har inte möjlighet att ta emot fler patienter. För verksamma gynekologer är det en hög arbetsbelastning. Genom att införa ett vårdval menar motionären att regionen kan öka tillgången på gynekologisk vård, bättre utnyttja specialisternas kompetens och stärka egenmakten för patienterna.

Den sammanvägda bedömningen är att motionen avslås. Ett införande av vårdval gynekologi riskerar att få strukturella effekter på kompetensförsörjningen med en förflyttning av personal från sjukhusen till mottagningar inom vårdvalet, vilket kan leda till undanträngningseffekter för patienter med svårare besvär. Bedömningen är också att den fria etableringsrätten som ett vårdval innebär riskerar att medföra ytterligare utbudskoncentration av gynekologisk vård i Göteborgsområdet och därmed inte leda till ett jämlikt vårdutnyttjande över regionen.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

41. Motion av Peter Hermansson (M) om vikten av en balanserad finansiering av Västtrafik (klockan 17:55)

Peter Hermansson (M) har i en motion anmäld på regionfullmäktige den 18 april 2023 föreslagit att regionfullmäktige ger Västtrafik i uppdrag att ta fram konkreta åtgärder så att infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens andel av Västtrafiks finansiering motsvarar max respektive 48 procent, 46 procent och 45 procent av Västtrafiks totala intäktssida. Åtgärderna ska realistiskt gå att genomföra under perioden för det kommande Trafikförsörjningsprogrammet (2025–2029). Vidare föreslås att åtgärderna sammanställs med risk- och konsekvensanalyser vad gäller påverkan på ekonomi och samhälle. De skäl som anges i motionen är att säkra kollektivtrafikens långsiktiga finansiering bland annat i som en följd av förändrade resmönster efter pandemin.

Regionfullmäktige beslutade om detaljbudget 2023 för Västra Götalandsregionen den 12 juni 2023, där infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden fick i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för att höja Västtrafiks självfinansieringsgrad till 50 procent. Uppdraget stämmer i stora drag överens med motionens intentioner. Uppdraget ligger även i linje med Västra Götalandsregionens styrmodell (med ägare, uppdragsgivare och utförare) genom att det läggs till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden såsom Västtrafiks uppdragsgivare, i stället för direkt till bolaget.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

42. Motion av Tomas Brandberg (SD) om att upphöra arbetet med Västra Götalandsregionens koldioxidbudget (klockan 17:59)

Tomas Brandberg (SD), har föreslagit i en motion att Västra Götalandsregionens (VGR) arbete med en koldioxidbudget ska upphöra. Enligt motionen har VGR inte tillräcklig kontroll över de åtgärder och verktyg som behövs för att minska utsläppen tillräckligt. Brandberg hävdar också att regionen har satt för ambitiösa mål för klimatet, som är högre än de nationella målen.

Koncernkontorets sammanvägda bedömning är att  avslå förslaget eftersom nämnderna anser att VGR har kontroll över flera viktiga åtgärder och verktyg för att minska koldioxidutsläppen. Dessutom är de klimatmål som Västra Götalandsregionen har satt väl förankrade och anses vara viktiga för regionens utveckling.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

Moderaterna deltar inte i beslutet. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

43. Anmälan om inkommande motioner (klockan 18:21)

Följande motioner anmäls till regionfullmäktige:

 • Motion av Lars Holmin (M), Stefan Svensson (KD), Cecilia Andersson (C) och Pär Lundqvist (L) om att införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin
 • Motion av Cecilia Andersson (C ) om att införa regionalt hälsovårdsprogram för att förbättra barn och ungas hälsa
 • Motion av Sanda Henriksson (SD), Jan Palmqvist (SD), Maria Lindgren (SD), Helen Strand (SD) och Krista Femrell (SD) om primärvårdens roll i att förebygga ensamhet hos äldre 

Beslut: Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för beredning.

44. Anmälningsärenden (klockan 18:25)

 
Följande ärenden anmäls till regionfullmäktige:

 • Granskning av det förebyggande arbetet mot oegentligheter
 • Granskning av samordnade insatser för barn och unga
 • Granskning av styrning av fastighetsinvesteringar i Västra Götalandsregionens sjukhus
 • Granskning av bemannings- och kapacitetsplanering för vårdproduktion vid Västra Götalandsregionens sjukhus i egen regi
 • Granskning av ny politisk organisation
 • Granskning av omställningen av hälso- och sjukvården
 • Granskning av program Millennium
 • Revisionsplanen för 2024 med inriktning för 2025-2026
   

Beslut:

 1. Regionfullmäktige noterar informationen

45. Valärenden (klockan 18:25)

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar enligt revisorskollegiets förslag till val av revisor och ersättare till stiftelsen Västergötlands Museum 2024.
 2. Regionfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag till val.

Information (klockan 13:00)

Utdelning av veteranföreningens retorikpris kl. 13:00 (utanför ordinarie sammanträde)