Regionfullmäktige 23-24 oktober 2023

Plats: Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid: Måndag 23 oktober klockan 09:30
Högtidlighållande av Regionfullmäktige 25 år

Tisdag 24 oktober klockan 09:00

Följ mötet direkt via webb-TV, webbradio och närradion.

Åhörare och journalister som vill följa mötet på plats är välkomna till åhörarläktaren.

Inledande formalia (inleds klockan 09:01) 

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda till regionfullmäktige (klockan 09:02)

Länsstyrelsen har utsett följande nya ersättare i regionfullmäktige:

Ersättare: Pia Tysklind (S) Strömstad, Emil Estébanez (V) Falköping, Pernilla Stafsén (S) Göteborg, Martina Lundquist (SD) Göteborg, Tanja Siladji Dahne (MP) Kållekärr.

Avsägelser: Martin Petterson (SD) Uddevalla, Rasmus Edvinsö (KD) Hovås avsäger sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär en ny sammanräkning av Länsstyrelsen.

2. Frågestund (klockan 09:03)

 1. Gunne Steen (C) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om nya järnvägen Göteborg – Borås
 2. Pär Lundqvist (L) frågar ordföranden i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Janette Olsson (S) om nya patientavgifter
 3. Kristin Skogen (SD) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om transpondertider
 4. Håkan Lösnitz (SD) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om skattehöjning
 5. Håkan Lösnitz (SD) frågar ordföranden i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Janette Olsson (S) om uteblivna vårdbesök
 6. Tomas Brandberg (SD) frågar ordföranden i personalutskottet Maria Adrell (V) om läkares kunskaper
 7. Pär Johnson (L) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om regional kraftsamling mot den organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten i Västra Götaland
 8. Cecilia Andersson (C) frågar ordföranden i styrelsen för NU-sjukvården Anna Kahn (V) om samverkande sjukvård

3. Interpellation av Stefan Svensson (KD) om budgetprocessen i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (klockan 09:55)

Stefan Svensson (KD) frågar operativa hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, My Alnebratt (S), följande:

 • Varför presenterades den rödgröna ledningens förslag så sent?
 • Anser ordföranden i OSN att detta agerande går i linje med den effektiva ledning och styrning som den politiska ledningen ofta talar sig varm för?
 • Vilka förbättringsmöjligheter ser ordföranden i OSN i framtida budgetprocesser? 

Interpellationssvar från My Alnebratt (S)

4. Interpellation av Lars Holmin (M) om påståendet att Sahlgrenska Universitetssjukhuset riskerar att inte kunna betala ut löner till sina anställda (klockan 10:12)

Lars Holmin (M) frågar regionstyrelsens ordförande, Helén Eliasson (S), följande:

 1. Finns det någon sanning i påståendet att Sahlgrenska Universitetssjukhuset faktiskt riskerar att inte kunna betala ut löner till sina omkring 17 000 anställda?
 2. Om så är fallet, varför har ägarutskottet inte blivit informerat om den uppenbara risken att sjukhuset inte kan betala ut löner till sina anställda?

Interpellationssvar från Helén Eliasson (S)

5. Interpellation av Lars Holmin (M) om bilden av lönenivåer och ersättningar i Västra Götalandsregionen är nyanserad och rättvis (klockan 10:17)

Lars Holmin (M) frågar regionstyrelsens ordförande, Helén Eliasson (S), följande:

 1. Anser du att bilden av lönenivåer och ersättningar i VGR är nyanserad och rättvis, och tillräckligt relevant för nuvarande och presumtiva medarbetare?
 2. Hur avser du som regionstyrelsens ordförande att agera för att bidra till att stärka en positiv bild av VGR som en region där det går att göra lönekarriär, och tydliggöra de satsningar på höjda löner och ersättningar som gjorts? 

Interpellationssvar från Maria Adrell (V)

6. Interpellation av Maria Lindgren (SD) om ökade kostnader för tolkanvändning (klockan 10:31)

Maria Lindgren (SD) frågar regionstyrelsens ordförande, Helén Eliasson (S), följande:

 1. Hur ser de rödgrönas strategi ut för att minska kostnaden för tolkanvändning i Västra Götalandsregionen?
 2. Avser styret att införa en avgift för tolkanvändning för den som är svensk medborgare? 

Interpellationssvar från My Alnebratt (S)

Lunch, sammanträdet fortsätter klockan 13:00. 

7. Interpellation av Jonas Eriksson (SD) om regionens finansiella mål (klockan 13:54)

Jonas Eriksson (SD) frågar regionstyrelsens ordförande, Helén Eliasson (S), följande:

 1. Vad har rödgröna styret för långsiktiga mål gällande den ekonomiska utvecklingen i regionen? 

Interpellationssvar från Helén Eliasson (S)

8. Justering av bolagsordning för Sahlgrenska Science Park AB (klockan 13:23)

Västra Götalandsregionen är sedan 2015 delägare i Sahlgrenska Science Park AB tillsammans med Göteborgs Stad/Business Region Göteborg AB, Göteborgs Universitet/GU Ventures AB och Chalmers.

Vissa mindre justeringar i aktieägaravtalet, aktieöverlåtelseavtalet och bolagsordningen genomfördes i september 2016. Chalmers ägarandel i Sahlgrenska Science Park AB har sedan dess förts över från Chalmers Tekniska Högskola AB till Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola och därefter till Chalmers Holding AB. Vidare förvärvade 2017 Mölndals stad B-aktier i Sahlgrenska Science Park AB och blev därmed huvudägare och anslöts till aktieägaravtalet.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner justerat förslag till bolagsordning för Sahlgrenska Science Park.

9. Utbetalning av partistöd för 2024 (klockan 13:23)

Samtliga partier som fått partistöd för 2022 har lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport. Regionfullmäktiges presidium har konstaterat att partistöd för 2024 därmed kan betalas ut.

Partistödet för 2024 fördelas enligt följande:

 • Ett grundstöd på 1 188 330 kronor.
 • Kvarvarande summa fördelas efter antalet mandat per parti i regionfullmäktige, vilket motsvarar 401 919 kronor/mandat.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige fastställer partistöd 2024 enligt följande:
  a) Grundstöd per parti: 1 188 330 kronor
  b) Stöd per mandat i regionfullmäktige: 401 919 kronor
 2. Parti som tagit emot partistöd ska lämna årlig, skriftlig redovisning och granskningsrapport enligt Västra Götalandsregionens regler för partistöd.

10. Regionfullmäktiges arbetsordning (klockan 13:25)

Regionfullmäktiges presidium har gjort en allmän översyn av arbetsordningen mot bakgrund av ändrad lagstiftning, Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) underlag till arbetsordning, regionfullmäktiges beslut om politisk organisation för mandatperioden och redaktionell och språklig översyn.

Beslut: Regionfullmäktige antar arbetsordning 2023-2026 för regionfullmäktige.

11. Upphävande av fullmäktiges beslut om namn på styrelsen för kulturutvecklings förvaltning (klockan 13:25)

I samband med sammanslagningen av Kultur i Väst och Västarvet beslutade regionfullmäktige den 3 december 2019 att namnet på den nya organisationen ska vara styrelsen för kulturutveckling respektive förvaltningen för kulturutveckling.

Enligt kommunallagen beslutar nämnderna i frågor som rör förvaltningen. Styrelsen för kulturutveckling önskar nu ändra namn på förvaltningen, men kan inte göra det på grund av fullmäktiges tidigare beslut.

Beslut: Regionfullmäktige upphäver sitt beslut 2019-12-03 § 245 i den delen som avser namn på förvaltningen.

12. Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 för Stiftelsen Västsvenska fritidsområden, Stiftelsen Stenebyskolan och Stiftelsen Simmersröds barnhus (klockan 13:26)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 har lämnats av styrelserna för Stiftelsen Västsvenska fritidsområden, Stiftelsen Stenebyskolan och Stiftelsen Simmersröds barnhus.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Styrelsen för Stiftelsen Västsvenska fritidsområden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsårets 2022.
 2. Styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsårets 2022.
 3. Styrelsen för Stiftelsen Simmersröds barnhus beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

13. Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, Kommunalförbundet Svensk Luftambulans och Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling (klockan 13:28)

Västra Götalandsregionen (VGR) bedriver verksamhet i tre kommunalförbund där regionfullmäktige godkänner årsredovisningen och beslutar om ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i respektive förbund.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Årsredovisningen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 2. Årsredovisningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 3. Årsredovisningen för kommunalförbundet Avancerad strålbehandling godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

14. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner (klockan 13:30)

Motioner som inte är beredda inom ett år från när de lämnades in till regionfullmäktige ska redovisas varje år, enligt kommunallagen. Varje år ska även bifallna motioner redovisas, det har regionfullmäktige beslutat.

Sedan redovisningen av förra årets motionsbalans har 23 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 37 motioner.

Totalt är 28 motioner under beredning och 4 motioner har passerat ett år, ej inräknat de motioner som är anmälda till regionfullmäktiges sammanträde i september 2023.

Beslut: Motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

15. Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) och Åse Nicklasson (SD) om antagande av en regional medicinsk riktlinje gällande mammografi samt erbjudande om kontrastmammografi då synnerliga skäl föreligger (klockan 13:31)

Rose-Marie Antonsson och Åse Nicklasson från Sverigedemokraterna föreslår i en motion att en regional medicinsk riktlinje (RMR) ska utvecklas och införas för mammografier av täta bröst. De föreslår också att kontrastmammografi av täta bröst ska erbjudas vid särskilda skäl. Förslaget har skickats på remiss till olika sjukvårdsinstanser inom VGR.

I Västra Götalandsregionen (VGR) finns redan en regional medicinsk riktlinje för mammografiscreening och radiologisk brösttäthet som inkluderar hantering av täta bröst. Ett arbete för ett nationellt vårdprogram för bröstcancerscreening pågår också inom regionala cancercentrum i samverkan. VGR följer Socialstyrelsens rekommendationer för bröstcancerscreening. I en uppdaterad version av rekommendationerna anser Socialstyrelsen att det inte finns tillräcklig evidens för att använda alternativa undersökningsmetoder, som kontrastförstärkt mammografi, för personer med tät bröstvävnad i den nationella screeningen.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

Ärendet avgjordes efter votering. 

16. Anmälan av inkomna motioner (klockan 13:43)

Följande motioner anmäls:

 1. Motion av Jörgen Andersson (SD) och Ove Kaye (SD) om att förändra modellen för internhyra.
 2. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om höj språkkravet för patientsäkerhetens skull.
 3. Motion av Tomas Brandberg (SD) med flera om att utreda regionens styrning av inköp och upphandlingsförfarandet med mål om förbättring och effektivisering.
 4. Motion av Lars Holmin (M) om användning av artificiell intelligens (AI) och digitala beslutssystem inom hälso- och sjukvården.
 5. Motion av Pär Lundqvist (L) om försöksverksamhet med brukarrum.

Beslut: Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för beredning.

17. Anmälningsärenden (klockan 13:48)

Inga anmälningsärenden har kommit in. Regionfullmäktige noterar informationen. 

18. Valärenden (klockan 13:49)

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt Valberedningens förslag.

Information kl. 13:00 (klockan 13:03)

A. Utdelning av parasportstipendium

Regionfullmäktige delade ut Västra Götalandsregionens parasportstipendier. Totalt tilldelades tre idrottare, två föreningar och fem ledare ett stipendium på sammanlagt 170 000 kronor. Syftet med Västra Götalandsregionens parasportstipendier är att uppmärksamma personer som har visat enastående prestationer inom parasport och fungerar som inspirerande förebilder för andra att börja idrotta. Stipendierna har delats ut sedan 2001. 

Parasportstipendiaterna 2023

 • Enskild idrottare på internationell nivå: Benjamin Goodrich, judo, Göteborg och Felix Rosvall, goalball, Göteborg
 • Enskild idrottare på regional/nationell nivå: Karl Utterhall, cykel, Mölndal
 • Breddidrott: Dansklubben Buggie, dans, Ulricehamn
 • Lag: Wårgårda IBK, innebandy, Vårgårda
 • Unga ledare: Angéla Mattsson, parafotboll, Kungälv och Arvid Ryberg, goalball och friidrott, Göteborg
 • Ledare: Bert Engström, basket, Göteborg samt Peter Magnusson och Bengt Brandt, golf, Kinna