Regionfullmäktige 25 oktober 2022

Plats: Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg
Tid: Klockan 09:30 -

Inledande formalia (klockan 09.30)

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (kl 09.44)

Länsstyrelsen fastställde 29 september 2022 valet till regionfullmäktige efter valet 11 september.

Följande ledamöter har på egen begäran avsagt sig sitt uppdrag i regionfullmäktige: Dženan Čišija (S) Angered, Gunilla Hellén (V) Jönköping, Gunnar Holmström (SD) Torslanda, Oliver Öberg (M), Borås

Följande ersättare har på egen begäran avsagt sig sitt uppdrag i regionfullmäktige: Anna Ström (V) Göteborg, Anders Ådahl (C) Mölndal, Stina Roempke (V) Mölndal, Martin Johansson (V) Skara, Elise Arnell (KD) Horred, Emma Nohrén (MP) Brastad. Patrik Nordgren (SD) Kungsbacka, är inte längre folkbokförd i Västra Götalandsregionen vilket är en förutsättning för politiska uppdrag inom regionen.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär ny sammanräkning av länsstyrelsen.

2. Val av ordförande i regionfullmäktige (kl 09:46)

Regionfullmäktige väljer Renée Bengtsson (S) till ordförande i regionfullmäktige fram till 14 oktober 2026.

Beslut: enligt förslag

3. Val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i regionfullmäktige 

Regionfullmäktige väljer Conny Brännberg (KD) till förste vice ordförande i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige väljer Marjan Garmroudi (V) till andre vice ordförande i regionfullmäktige.

Utfall efter votering:

Marjan Garmroudi (V) 68 röster

Inga Maj Krüger (SD) 24 röster

Paus klockan 10:28

4. Val av ledamöter tillika regionråd och oppositionsråd samt ersättare i regionstyrelsen

Regionfullmäktige väljer följande ledamöter till regionråd och oppositionsråd i regionstyrelsen:

Helén Eliasson (S), Alex Bergström (S), My Alnebratt (S), Bijan Zainali (S), Lars Holmin (M), Linn Brandström (M), Peter Hermansson (M), Pär Lundqvist (L), Cecilia Andersson (C), Stefan Svensson (KD), Håkan Lösnitz (SD), Jonas Eriksson (SD), Carina Örgård (V) Maria Adrell (V), Madeleine Jonsson (MP)

Regionfullmäktige väljer följande personer till ersättare i regionstyrelsen:

Pär Johnson (L), Anna-Karin Skatt (S), Janette Olsson (S), Jim Aleberg (S), Louise Åsenfors (S), Per Tenggren (S), Maria Lindgren (SD), Zandra Pettersson (SD), Aida Karimli (C), Gustaf Josefson (M), Angela Fast Torstensson (M), Mats Abrahamsson (M), Tina Ehn (MP), Pernilla Wendesten (KD), Louise Jeppsson (V)

Till ordförande i regionstyrelsen väljs Helén Eliasson (S) och till vice ordförande Lars Holmin (M).

5. Val av ledamöter och ersättare i valberedningen

Regionfullmäktige väljer följande personer till ledamöter och ersättare i valberedningen:

Ordinarie ledamöter:

Peder Danesved (L), Maria Andersson (C), Ingrid Andrae (S), Marit Hesse (M), Göran Larsson (MP), Maria Bruckshaw (KD), Pernilla Börjesson (SD), Mats Pilhem (V)

Ersättare: 

Hans-Carl Carlson (KD), Jöran Fagerlund (V),Alex Bergström (S), Johan Abrahamsson (M), Johan Sösaeter (SD), Kristina Grapenholm (L), Roland Karlsson, (C), Peter Sögaard (MP)

Till ordförande i valberedningen väljs Ingrid Andrae (S) och till vice ordförande väljs Marit Hesse (M).

Beslut: enligt förslag

6. Val av ledamöter och ersättare i arvodesberedningen

Regionfullmäktige väljer följande personer till ledamöter och ersättare i arvodesberedningen:

Ordinarie ledamöter:

Perallan Orrbeck (L), Lars-Inge Andersson (KD), Johnny Bröndt (M), Bernt A Runberg (S), Claes-Göran Borg (V), Ulf Eriksson (C), Tony Johansson (MP), Magnus Marelius (SD)

Ersättare:

Ann-Marie Jacobsson (C), Gunnel Adler (MP), Bengt Sjöberg (M), Kenneth Borgmalm (S), Anders Fast (KD), Peter Arvidsson (SD), Anette Ternstedt (V), Pia Karlsson (L)

Till ordförande i arvodesberedningen väljs Bernt A Runberg (S) och till vice ordförande väljs Johnny Bröndt (M).

7. Inkallelseordning för ersättare i Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser för mandatperioden 2022-2026

Regionfullmäktige beslutar om ersättarnas tjänstgöring i nämnder och styrelser.

Partierna har föreslagit inkallelseordning innebärande att när en ledamot är frånvarande, inkallas i första hand en ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten. Finns flera ersättare från samma parti inkallas de i den ordning de är upptagna i protokollet. Saknas ersättare från samma parti inkallas ersättare i den föreslagna ordningen.

Beslut: enligt förslag


8. Frågestund

Inga frågor har kommit in till dagens sammanträde.

9. Sammanträdestider för regionfullmäktige för återstoden av 2022 och för helåret 2023 komplettering av ytterligare handling senare

Regionfullmäktige beslutar att:

1.  Regionfullmäktige sammanträder den 29 november 2022.

2.  Regionfullmäktige sammanträder 14 februari, 18 april, 23 maj, 12–13 juni, 26 september, 23-24 oktober och 28 november 2023.

3.  Regionfullmäktiges sammanträden börjar klockan 09:30.

Tvådagarssammanträde börjar klockan 09:30 dag 1 och klockan 09:00 dag 2.

10. Överlämnande av allmänna handlingar mellan myndigheter i samband med ny politisk organisation 2023 till 2027, kompletterande beslut 

Med anledning av ny politisk organisation behöver de avlämnande styrelsernas och nämndernas allmänna handlingar lämnas över till de styrelser och nämnder som har behov av dem för att driva verksamheten vidare.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2023.
 2. Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att  driva verksamheten vidare inom operativa hälso- och sjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2023.
 3. Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att  driva verksamheten vidare inom styrelsen för kulturutveckling från och med den 1 januari 2023.
 4. Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att  driva verksamheten vidare inom kulturnämnden från och med den 1 januari 2023. 
 5. Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att  driva verksamheten vidare inom styrelsen för Regionhälsan från och med den 1 januari 2023.
 6. Styrelsen för Regionhälsan ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten med smittskydd vidare inom regionstyrelsen från och med den 1 januari 2023.
 7. Regionutvecklingsnämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden från och med den 1 januari 2023. 
 8. De fem hälso- och sjukvårdsnämnderna, Göteborg, norra, södra, västra och östra hälso- och sjukvårdsnämnderna, ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom de fem delregionala nämnderna, Göteborg, norra, södra, västra och östra delregionala nämnden från och med 1 januari 2023.
 9. Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingarna som beskrivs i beslutspunkt 1-8 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden från och med 1 januari 2023. 

Beslut: enligt förslag

11. Anmälan av inkomna motioner

Inga motioner har kommit in till dagens sammanträde.

12. Anmälningsärenden 

Regionfullmäktige noterar informationen om slutlig rösträkning och mandatfördelning – val till regionfullmäktige