Regionfullmäktige 22 februari 2022

Plats: Regionens Hus, Göteborg och på distans

Tid: Klockan 09.30

Handlingar till sammanträdet

Inledande formalia 

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Handlingar till sammanträdet

Beslutsärenden 

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (kl 09.33)

Nyvalda
Länsstyrelsen har utsett Gunilla Hellén (V) till ny ledamot i regionfullmäktige.
Länsstyrelsen har utsett Gus Kaage (V) och Pernilla Börjesson (SD) till nya
ersättare i regionfullmäktige.

Avsägelser
Håkan Linnarsson (S) Göteborg har avsagt sig uppdraget som ledamot i
regionfullmäktige från och med 23 februari 2022.

Jonathan Pasic (S) Göteborg, Conny Jervhäll (S) Göteborg, Boris Leimar (SD)
Mölnlycke, Jennie Wadén (V) Västra Frölunda och Martin Darelius (L) Hisings
Backa har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • godkänna avsägelserna och begär ny sammanräkning av Länsstyrelsen.

2. Frågestund (kl 09.34)

Det har kommit in två frågor till dagens frågestund: 

 1. Alex Bergström (S) frågar ordförande i styrelsen för Närhälsan, Monika Beiring (M), om UPH, ungas psykiska hälsa, i Skaraborg.

 2. Helén Eliasson (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om prestationsbaserade statsbidrag

3. Interpellation av Birgit Lövkvist (V) om åtgärder för att klara av att rekrytera och behålla sjuksköterskor i heldygnsvården (bordlagd vid regionfullmäktige 30 november) (kl 09:51)

Birgit Lövkvist (V) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om åtgärder för att klara av och behålla sjuksköterskor i heldygnsvården:

 • Kommer det att komma några riktade ekonomiska satsningar till sjukhusen för att möjliggöra satsningar på ökad bemanning på ansträngda vårdavdelningar?
 • Kommer ni att komma med riktade ekonomiska satsningar på arbetstidsmodeller som bygger på både kortare arbetstid och förbättrad kompetensutveckling?

Interpellationssvar från Johnny Magnusson (M) - länk till sammanträdets handlingar

4. Interpellation av Janette Olsson (S) om sjukhusens ekonomi, uppdrag och personal (kl 10:21)

Janette Olsson (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om sjukhusens ekonomi, uppdrag och personal:

 • Kommer sjukvården i Västra Götalandsregionen dras med besparingsåtgärder och personalneddragningar även i år?
 • Sjukhusen visar på underskott i ekonomin, samtidigt som regionen har 100 000 människor i vårdkö och har svårt att behålla och rekrytera personal. Vad bedömer du att sjukhusens kostnadsutveckling och underskott beror på?
 • När tror du att sjukhusen i Västra Götalandsregionen har ekonomi och verksamhet i balans så att patienter får vård i tid?

Interpellationssvar från Johnny Magnusson (M) - länk till sammanträdets handlingar

5. Interpellation av Håkan Linnarsson (S) om vårdplatser i Västra Götalandsregionen (kl 10:50)

Håkan Linnarsson (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson om vårdplatser i Västra Götalandsregionen:

 • Hur många disponibla vårdplatser anser du att Västra Götalandsregionen behöver för att klara målet med 90 procent beläggningsgrad?
   

Interpellationssvar från Johnny Magnusson (M) - länk till sammanträdets handlingar

6. Interpellation av Bijan Zainali (S) om att fattade beslut måste verkställas (kl 11.43)

Bijan Zainali (S) frågar regionutvecklingsnämndens ordförande Kristina Jonäng (C) om fattade beslut som måste verkställas:

 • Kan du redogöra för varför beslut som fattas i nämnden inte verkställs?

Interpellationssvar från Kristina Jonäng (C) - länk till sammanträdets handlingar

Lunchpaus (kl 12:04)

Mötet börjar igen kl 13.00.

7. Interpellation av Marianne Berndtsson (D) om patientsäkerhetsbrister i läkemedelsmodulen i Millennium (kl 17:28)

Marianne Berndtsson (D) frågar digitaliseringsberedningens ordförande Lars Holmin (M):

 • Kan du garantera patientsäkerheten vid läkemedelsordinationer och administrering i det nya systemet Millennium?
 • Hur ser du på att det nya systemet enligt den aktuella rapporten inte kan följa svenska lagar och föreskrifter vid en så vardaglig sak som att ordinera och administrera läkemedel?


Interpellationssvar från Lars Holmin (M) - länk till sammanträdets handlingar

8. Interpellation av Joakim Rosdahl (D) om konsekvenser för kollektivtrafiken i Västra Götaland i händelse av att projekt Västlänken försenas (kl 17:47)

Joakim Rosdahl (D) frågar kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick om konsekvenser för kollektivtrafiken i Västra Götaland i händelse av att projekt Västlänken försenas.

 • Vilka förberedelser har kollektivtrafiknämnden gjort för att kunna hantera ett scenario där Västlänken försenas med två eller flera år?
 • Vilka positiva och negativa effekter skulle en försening av Västlänken innebära för kollektivtrafikresenärerna i Västra Götaland?
 • Hur bedömer du att driftsbidraget till Västtrafik skulle komma att påverkas av en försening av Västlänken?

Interpellationssvar från Ulrika Frick (MP) - länk till sammanträdets handlingar

9. Interpellation av Can Altintasli (V) om att motverka diskriminering av transpersoner i primärvården (kl 17:56)

Can Altintasli (V) frågar ordföranden för styrelsen för Närhälsan Monika Beiring (M) om vad Närhälsan gör för att motverka diskriminering av transpersoner i primärvården:

 • Vad anser du att Närhälsan behöver göra för att komma till rätta med den diskriminering av transpersoner som idag är ett problem?
 • Vilka aktiva åtgärder anser du behövs för att få fler transpersoner att söka sig till primärvården och få den vård de behöver? 

Interpellationssvar från Monika Beiring (M) - länk till sammanträdets handlingar

10. Interpellation av Carina Örgård (V) om uppföljning av det psykiatriska omhändertagandet (kl 18:16)

Carina Örgård (V) frågar ordföranden i psykiatriberedningen Gunilla Druve Jansson (C) om uppföljning av det psykiatriska omhändertagandet:

 • Vad vill Grönblå Samverkan med Västra Götalandsregionens BUP-verksamheter i detta läge?
 • Är ni beredda att titta på hur vi kan matcha BUP-personalens löner med löner för personal inom första linjen?

Interpellationssvar från Gunilla Druve Jansson (C) - länk till sammanträdets handlingar

11. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2022 (kl 13:02)

Regionstyrelsen har tidigare godkänt Västra Götalandsregionens detaljbudget 2022.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • godkänna tekniska justeringar om 677 miljoner kronor. 
 • godkänna styrelsen för Regionhälsans ansökan om att använda 8,8 miljoner kronor av eget kapital för finansiering av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).
 • godkänna styrelsen för Regionhälsans ansökan om att använda 1,1 miljoner kronor av eget kapital för finansiering av vidareutbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning mot barn och ungdom.
 • avslå styrelsen för Habilitering & Hälsas ansökan om att använda 6 miljoner kronor av eget kapital för att minska vårdköer och klara tillgängligheten och föreslår i stället att finansiering sker genom de medel för uppdämt vårdbehov som riktats till regionstyrelsen.
 • godkänna styrelsen för Hälsan & Stressmedicins ansökan om att använda 2,5 miljoner kronor av eget kapital för ett nytt verksamhetsstödsystem.
 • bifalla Naturbruksstyrelsens ansökan om att använda 2 miljoner kronor av eget kapital för förstärkt undervisning i engelska för ökad måluppfyllelse. 
 • godkänna styrelsens för Göteborgs Botaniska trädgårds ansökan om att använda 1 miljon kronor av eget kapital för att kunna anpassa befintliga växthus under växthusprojektet, etapp 2.
   

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet och lämnar anteckning till protokollet.

12. Höjning av slutenvårdsavgiften (kl 13.06)

Patientavgiften för slutenvård höjs till 110 kronor per vårddag på grund av att regeringen fastställt ett nytt prisbasbelopp. En höjning av slutenvårdsavgiften till 110 kronor ger ökade intäkter på cirka 9 miljoner kronor räknat på antalet vårddagar och avdrag för högkostnadsskyddet år 2019.

Regionfullmäktige beslutar att: 

 • höja patientavgiften för slutenvård från 100 kronor till 110 kronor per dag från och med den 1 april 2022.
 • upphäva tidigare beslut att bemyndiga regionstyrelsen att besluta om höjningar av slutenvårdsavgiften och att bemyndiga hälso- och sjukvårdsstyrelsen att fatta beslut om höjning av slutenvårdsavgiften vid framtida förändringar av prisbasbeloppet.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget tilläggsyrkande.

13. Riktlinje för likvärdiga villkor och sistahandsansvaret i Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab (kl 13:13)

Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Närhälsan får ett så kallat sistahandsansvar för att se till att det finns en vårdcentral i varje kommun. Sistahandsansvaret gäller i följande situationer:

När en vårdcentral i Närhälsans regi riskerar stängning på grund av långvariga svårigheter att driva verksamheten med den ersättning som utbetalas i vårdvalssystemen. Vid nyetablering vid avveckling av privat vårdgivare där inget annat vårdalternativ kvarstår.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • fastställa riktlinjen ”Likvärdiga villkor och sistahandsansvaret i Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab”.
 • styrelsen för Närhälsan får i uppdrag att utifrån regelverket i riktlinjen "Likvärdiga villkor och sistahandsansvaret i Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab” säkerställa att sistahandsansvaret uppfylls.
 • hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utifrån regelverket i riktlinjen ”Likvärdiga villkor och sistahandsansvaret i Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab” teckna övergripande överenskommelser om ersättning samt arbetsformer och rutiner med styrelsen för Närhälsan om sistahandsuppdrag.
 • regionstyrelsen får i uppdrag att se över riktlinjer från ägaren till styrelsen för Närhälsan om vårdvalsverksamhet i egen regi samt övriga styrdokument på området, i syfte att tydliggöra ansvaret för sistahandsuppdrag i Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget tilläggsyrkande.

14. Tilläggsavtal till Sverigeförhandlingens storstadsavtal (kl 13:23)

Regionfullmäktige godkänner tilläggsavtal för ramavtal 7 - storstad Göteborg. Regionfullmäktige fastställer kostnadsramen för Sverigeförhandlingens program för Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné motsvarande 5,6 miljarder kronor.

Tilläggsavtalet innebär att linbaneprojektet i Sverigeförhandlingen avslutas och att en ny kostnadsram för programmet Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné fastställs.

Beslut: enligt förslag

15. Inköpspolicy och riktlinjer för inköp 2022-2026 (kl 13:24)

Västra Götalandsregionens (VGR:s) nuvarande inköpspolicy har reviderats. Den största förändringen är att den nationella upphandlingsstrategin från regeringskansliet har inarbetats. Även målsättningen med VGR:s inköp har omarbetats och följer nu den nationella upphandlingsstrategins målsättning.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • anta Västra Götalandsregionens inköpspolicy för 2022–2026 och ger regionstyrelsen i uppdrag att besluta om riktlinjer för inköp för VGR:s nämnder, styrelser och majoritetsägda bolag.

16. Policy för Västra Götalandsregionens lokalförsörjning (kl 13:25)

I Västra Götalandsregionens (VGR:s) tidigare strategi för lokalförsörjning saknades riktlinjer för kollektivtrafikens fastigheter. I dag är Västra Götalandsregionen ägare av hela Västtrafik AB och kollektivtrafikfastigheterna. Fastighetsnämnden har även uppdraget att vara lokalförsörjare för Västtrafik och förvalta kollektivtrafikfastigheterna.

Ytterligare förändringar är att förslaget till ny policy behandlar region-/akutsjukhusen och närsjukhusen var för sig liksom primärvårdens och folktandvårdens lokaler. Även Tvätteriet i Alingsås har lagts till.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • anta en ny policy för Västra Götalandsregionens lokalförsörjning och ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för VGR:s lokalförsörjning.

17. Miljöpolicy för Västra Götalandsregionen till 2025 (kl 13:26)

Västra Götalandsregionens nuvarande miljöpolicy antogs 2016 och gällde fram till sista december 2020.

Regionfullmäktige beslutar att: 

 • fastslå att Västra Götalandsregionens nuvarande miljöpolicy gäller fram till och med 2025.

18. Motion av Björn Tidland (SD) och Anders Strand (SD) om Varvs- och industrihistoriskt Centrum (kl 13:47)

Björn Tidland (SD) och Anders Strand (SD) har i en motion föreslagit att kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att utreda möjlighet till medfinansiering av ett varvs- och industrihistoriskt centrum.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • avslå motionen, med hänvisning till befintliga instruktioner för medfinansiering av projekt inom regional utveckling.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

19. Motion av Janette Olsson (S) med flera om att etablera en digital mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa (kl 14:03)

Janette Olsson, Ann-Christine Andersson, Annica Erlandsson, Tomas Angervik, Susanne Berglund och Hanne Jensen (samtliga S) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att regionstyrelsen ska utreda hur en regiongemensam digital mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa kan inrättas.

Västra Götalandsregionens koncernkontor har bedömt att det inte finns behov av att starta en sådan utredning eftersom det finns flera verksamheter som har riktade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa som arbetar med digitala tjänster och att utveckling sker kontinuerligt.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • avslå motionen med hänvisning till att det inte finns behov av att starta en sådan utredning.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

20. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Magnus Harjapää (SD) om att upphandla vårdbolag som fyller regionens operationssalar (kl 14:42)

Heikki Klaavuniemi (SD) och Magnus Harjapää (SD) har i en motion föreslagit åtgärder om att upphandla vårdbolag som fyller Västra Götalandsregionens operationssalar.

Det finns privata leverantörer som erbjuder en lösning med att hyra in hela operationsteam. Det bedöms dock vara samma personal som arbetar i VGR:s redan befintliga bemanningsavtal vilket innebär att samma personal flyttar mellan avtal och därmed tillkommer det ingen ökning av personal.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • motionen är besvarad. 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

21. Motion av Martin Wannholt (D) med flera om uppdrag till GöteborgsOperan om streaming av föreställningar (kl 15:25)

Martin Wannholt (D) med flera har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ger GöteborgsOperan i uppdrag att starta streaming av sina föreställningar regelbundet.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • motionen är besvarad med hänvisning till att den digitala utvecklingen ryms inom GöteborgsOperans befintliga uppdrag från kulturnämnden.

22. Motion av Janette Olsson (S) och flera om nollvision mot arbetsrelaterad ohälsa (kl 15:54)

Janette Olsson (S), Jim Aleberg (S) och Louise Åsenfors (S) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Västra Götalandsregionen arbetar in regeringens nollvision i allt arbete och förstärker den med en egen nollvision mot arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning, som förankras och implementeras i all verksamhet.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

23. Motion av Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) om framtagande av rutin om information, stöd och råd för barn som upplevt eller bevittnat våld och/eller övergrepp (kl 16:32)

 

Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen skyndsamt tar fram och implementerar en rutin om hur Västra Götalandsregionens verksamheter kan ge tillräckligt stöd, råd och information till barn som upplevt eller bevittnat våld och/eller övergrepp.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • motionen är besvarad med hänvisning till reviderade regionala medicinska riktlinjer på området.

24. Motion av Martin Johansson (-) om bohuslänsk skärgårdstrafik (kl 16:33)

I en motion till regionfullmäktige yrkar Martin Johansson (-) att regionfullmäktige uppdrar till styrelser och nämnder att tillsammans med regionala, kommunala, lokala och statliga aktörer och intressenter ta fram förslag till att inrätta en färjeförbindelse med krav på säker och effektiv person-, gods- och sjuktransport mellan Kungälvs kommun och Härön på Tjörns kommun.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • motionen är besvarad och hänvisar till Västtrafiks pågående förstudie inför upphandling av båttrafik 2024.

Martin Johansson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

25. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) med flera om att regionen tar över den medicinska delen av elevhälsan i Västra Götalandsregionen (kl 16:39)

Heikki Klaavuniemi, Håkan Lösnitz och Magnus Harjapää (samtliga SD) har i en motion anmäld till regionfullmäktige föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) utreder om VGR kan erbjuda kommunerna att ta över den medicinska delen av elevhälsan.

I VGR pågår en utredning om sammanhållet vårdförlopp för barn och unga 0-17 år med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser. Utredningen syftar till att ta fram förslag på en sammanhållen vårdprocess.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • avslå motionen med hänvisning till pågående förbättringsarbeten inom VGR.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

26. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att erbjuda åldersgrupperna 75, 80 och 85 år ett avgiftsfritt besök hos en tandhygienist (kl 16:56)

Heikki Klaavuniemi (SD) har föreslagit i en motion att åldersgrupperna 75, 80 och 85 år ska erbjudas ett avgiftsfritt besök hos tandhygienist.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • avslå motionen mot bakgrund av att reformen av det statliga tandvårdsstödet föreslås träda ikraft den 15 januari 2026.

27. Motion av Anders Strand (SD) med flera om att utveckla Västtrafiks reklampolicy (kl 17:18)

Anders Strand (SD) med flera har föreslagit i en motion att kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att utveckla reklampolicyn i syfte att öka intäkterna till Västtrafik.

Västtrafik säljer inte reklamplats själva utan har upphandlade avtal som hanterar detta. Avtalet om försäljning av reklamplats i kollektivtrafikens fordon är nytecknat och löper till och med 2024 med option om förlängning i upp till tre år.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • avslå motionen med hänvisning till att reklam på fordon och hållplatser ligger inom Västtrafiks ansvarsområde.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

28. Anmälan av inkomna motioner (kl 17:25)

Två motioner har kommit in till regionfullmäktige. 

1.   Motion av Janette Olsson (S) med flera om placerade barns hälsa.

2.   Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om hälsokontroller för alla.

Regionfullmäktige beslutar att:

 • remittera motionerna till regionstyrelsen för fortsatt beredning

29. Anmälningsärende till regionfullmäktige (kl 17:27)

Beslut:

Anmälningsärenden lades till handlingarna.

30. Valärenden (kl 17:27)

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag till val.
 

Mötet avslutas (kl 18:34)