Regionfullmäktige 11 oktober 2022

Plats: Eriksbergshallen, Maskingatan 10, Göteborg

Tid: Klockan 09:30 - 14:30 

Inledande formalia (klockan 09:30)


• Mötets öppnande
• Upprop
• Val av justerare
• Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (klockan 09:30)

Länsstyrelsen har utsett Jöran Fagerlund (V) Angered och Jessika Loftbring (C) Älvängen till nya ledamöter i regionfullmäktige. Länsstyrelsen har även utsett Annika Enghamre (V) Billdal, Anders Ådahl (C) Mölndal och Thony Andreasson Aderum (MP) Vänersborg till nya ersättare i regionfullmäktige.

Gunilla Hellén (V) Västra Frölunda har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. Då avsägningen gäller från och med 11 oktober 2022 och mandatperioden avslutas den 14 oktober 2022 begärs inte någon ny sammanräkning av länsstyrelsen.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner avsägelsen och noterar informationen. 

2. Frågestund (klockan 09:32)

Inga frågor har kommit in till sammanträdet. 

3. Interpellation av Louise Åsenfors (S) om arbetet gällande hedersförtryck (klockan 09:32)

Louise Åsenfors (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om arbetet med hedersförtryck:

 • Hur kan Västra Götalandsregionen stärka arbetet gällande hedersförtryck?

Interpellationssvar från Johnny Magnusson (M)

4. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - Plan för verksamhet och ekonomi 2023 samt plan för ekonomi 2024-2025 (klockan 10:03)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har överlämnat en plan för verksamhet och ekonomi 2023 samt en plan för ekonomi 2024-2025. Enligt budgeten ökar Västra Götalandsregionens kostnader med cirka 1 miljon kronor.

KAS huvudsakliga syfte är att behandla tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken. I fastigheten finns även Hotel Kraemer som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner planen för verksamhet och ekonomi 2023 samt godkänner planen för ekonomi 2024-2025.

5. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2021 (klockan 10:03)

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regionfullmäktige ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundens verksamhet.

Regionstyrelsen har föreslagit att följande samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021:

 1. Styrelsen för samordningsförbundet Älv och Kust
 2. Styrelsen för samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng
 3. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg 
 4. Styrelsen för samordningsförbundet Insjöriket
 5. Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund
 6. Styrelsen för samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
 7. Styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud
 8. Styrelsen för samordningsförbundet Väst
 9. Styrelsen för samordningsförbundet Skaraborg

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag

6. Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, kommunalförbundet Svensk Luftambulans och kommunalförbundet Avancerad strålbehandling för räkenskapsåret 2021 (klockan 10:07)

Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet i tre kommunalförbund där regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet. Tolkförmedling Väst bedriver språktolk- och översättningstjänster, Svensk Luftambulans bedriver ambulanshelikopterverksamhet och Avancerad strålbehandling driver en nationell anläggning för avancerad strålbehandling.

Regionstyrelsen har föreslagit att:

 • årsredovisningen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
 • årsredovisningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
 • årsredovisningen för kommunalförbundet Avancerad strålbehandling godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag

7. Ansvarsfrihet för stiftelsen Västsvenska fritidsområden/Västkuststiftelsen, stiftelsen Stenebyskolan och stiftelsen Simmersröds barnhus för räkenskapsåret 2021 (klockan 10:08)

Regionstyrelsen har föreslagit att:

 • Styrelsen för stiftelsen Stenebyskolan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
 • Styrelsen för stiftelsen för Västsvenska fritidsområden/Västkuststiftelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
 • Styrelsen för stiftelsen för Simmersröds barnhus beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag

8. Västra Götalandsregionens anknutna stiftelsers årsredovisning 2021 (klockan 10:10)

Västra Götalandsregionen är förvaltare för 89 anknutna stiftelser. Regionstyrelsen har föreslagit att regionfullmäktige godkänner årsredovisningarna för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser 2021.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag. 

9. Reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) (klockan 10:10)

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans har lämnat förslag till en ny förbundsordning. Regionstyrelsen har föreslagit att regionfullmäktige fastställer ny lydelse av förbundsordningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans i enlighet med kommunalförbundets förslag. Regionstyrelsen har också förslagit att regionfullmäktige beslutar att säga upp medlemskapet i kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.

10. Avgiftsfrihet för vaccination mot tuberkulos av vuxna upphör (klockan 10:11)

I Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos framgår vilka grupper som bör, och inte bör erbjudas vaccin. Vuxna rekommenderas inte att vaccineras mot tuberkulos. Med anledning av rekommendationen har regionstyrelsen föreslagit att avgiftsfrihet för vaccination mot tuberkulos av vuxna upphör från och med den 1 november 2022.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.

11. Justerade patientavgift och kostnader vid tandvård för personer som beviljats uppehållstillstånd men som vid vårdtillfället ännu inte är folkbokförda (klockan 10:13)

Regionfullmäktige beslutade i november 2020 att personer som beviljats uppehållstillstånd men som vid vårdtillfället ännu inte är folkbokförda i Sverige ska betala samma patientavgift som folkbokförda invånare. Det beslutet gällde patientavgifter inom hälso- och sjukvård, men samma problematik finns också inom tandvården. Därför finns behov av ett motsvarande beslut som omfattar tandvård till målgruppen.

Regionstyrelsen har föreslagit att:

 1. Personer som beviljats uppehållstillstånd men som vid tandvårdstillfället ännu inte är folkbokförda i Sverige ska betala samma patientavgifter som folkbokförda invånare. Beslutet gäller för vårdgivare i egen regi och omfattar patientavgift för tandvård inom de särskilda tandvårdsstöden nödvändig tandvård (n-tandvård), tandvård vid funktionsnedsättning eller långvariga sjukdomar (f-tandvård) och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling (s-tandvård).
 2. Barn och unga som beviljats uppehållstillstånd men som vid tandvårdstillfället ännu inte är folkbokförda i Sverige ska erbjudas fri tandvård inom Folktandvården på samma villkor som för folkbokförda barn och unga mellan 3 och 23 år.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.

12. Införande av avgift för hörapparater med uppladdningsbart batteri (klockan 10:13)

Regionstyrelsen har föreslagit att regionfullmäktige inför en patientavgift på 500 kronor för laddare till hörapparater med uppladdningsbart batteri. Förslaget är att avgiften införs från 15 oktober 2022.

Äldre hörapparater har externa batterier som patienterna själva får betala för när de behöver bytas ut. Nyare hörapparater har i stället uppladdningsbara batterier och kommer med en laddare. I takt med att hörapparaterna byts ut kommer med andra ord patienterna inte längre behöva köpa nya batterier, däremot tillkommer en kostnad för själva laddaren. Därför föreslår regionstyrelsen att det införs en patientavgift som motsvarar kostnaden för laddaren. 

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag. Regionfullmäktige översänder svar till styrelsen för Habilitering & Hälsa enligt upprättat förslag. 

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

13. Borgen för refinansiering av lån till Transitio AB gällande Regina Högvärdeskomponenter, Itino högvärdeskomponenter och Itino reservfordon (klockan 10:30)

Västra Götalandsregionen är tillsammans med övriga regioner delägare i AB Transitio. Bolaget upphandlar tåg för lokal och regional trafik, högvärdeskomponentreservdelar och finansierar dessa om ägarna vill. Västra Götalandsregionen har valt att köpa tågen till Västtrafik. 

Högvärdeskomponentlagret av reservdelar läggs i en gemensam pool för att minska behovet av reservdelar för alla fordonsägare med samma fordonstyp. Lagret finansieras av Transitio med lån där vars säkerhet är borgen från ägarna. 

Västra Götalandsregionen tecknade 2017 en borgen för sin relativa andel som uppgick till 14,7 miljoner kronor. VGR:s andel av lånet har minskat och uppgår nu till drygt 4 miljoner kronor. En ny borgen behöver tecknas som säkerhet för lånet.

Regionstyrelsen har föreslagit att Västra Götalandsregionen går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 4 090 000 kronor avseende refinansiering av Regina högvärdeskomponenter, Itino högvärdeskomponenter och Itino reservfordon.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.

14. Avtal med Göteborgs Stad gällande finansiering av vissa kulturinstitutioner (klockan 10:31)

Sedan 1998 finns ett avtal mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs Stad som reglerar finansieringen av vissa kulturinstitutioner i Göteborg. Avtalet är gammalt och det har funnits behov av ett nytt avtal som ersätter tidigare överenskommelser.

Det nya avtalet innebär att VGR ska betala ut ett belopp på 105 miljoner kronor för år 2022, samt att beloppet ska indexuppräknas årligen. Det nya avtalet innebär ett behov av ytterligare finansiering om cirka 11 miljoner kronor, vilket belastar regionstyrelsens resultat för år 2022.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner ett nytt avtal med Göteborgs Stad om finansiering av kulturinstitutioner i Göteborg.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

15. Förslag till Regional strategi för vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen 2023–2025 (klockan 10:38)

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om en ny regional strategi för vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen. Syftet med strategin är att stärka och öka kvaliteten inom den vuxenpsykiatriska vården i Västra Götaland.

Följande övergripande utvecklingsinsatser behöver genomföras:

 • Ta gemensamt ansvar för att uppfylla vårdgarantin inom vuxenpsykiatrin
 • Inventera behovet av kompetensutveckling för alla medarbetare inom vuxenpsykiatrin
 • Säkra tillgången till personal med rätt kompetens bland annat genom att göra det möjligt att delvis arbeta på distans
 • Driva nya digitala arbetssätt och tjänster för diagnostik och behandling

Följande specifika utvecklingsområden är prioriterade:

 • Fortsatta regiongemensamma utbildningsinsatser
 • Utreda behovet av att stärka kompetens och resurser inom Sexualmedicinskt centrum
 • Säkerställa likvärdig vård för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
 • Säkerställa likvärdigt vårdutbud för personer med skadligt bruk eller beroende
 • Säkerställa implementering av regionala medicinska riktlinjer
 • Säkerställa att forskningen inom psykiatrin sprids inom VGR.
 • Fortsatt utveckla samskapande med brukarorganisationer och tillämpning av personcentrerat arbetssätt
 • Säkerställa systematisk uppföljning av verksamheten

Regionstyrelsen föreslår att:

 1. Regionfullmäktige antar Regional strategi för vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen 2023-2025.
 2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att fastställa årliga handlingsplaner.
 3. Den regionala strategin för vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen gäller från och med 2023-01-01 till 2025-12-31.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.

16. Fastställelse av Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022-2033 (klockan 10:44)

Den 13 juni beslutade regeringen att fastställa en nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Regionerna skulle senast den 30 april lämna sina förslag till länsplaner för regional transportinfrastruktur till regeringen, som en del av den nationella transportinfrastrukturplanen.

Inom den regionala infrastrukturplanen genomförs åtgärder på de statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet. Kollektivtrafik-, cykel- samt trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunalt vägnät kan medfinansieras av planen. Västra Götalandsregionen har även valt att avsätta medel till att samfinansiera järnvägsåtgärder i nationell infrastrukturplan. Drift och underhåll av hela det statliga vägnätet finansieras via nationell infrastrukturplan.

Regionfullmäktige antog i april 2022 Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning. Regeringens beslut innebär att den plan som regionfullmäktige skickat in är godkänd och kan genomföras utan förändringar. Den slutliga ekonomiska ramen för Västra Götaland är drygt 7,7 miljarder kronor för perioden 2022-2033. 

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att fastställa Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022-2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning.

17. Redovisning av partistöd 2021 (klockan 10:48)

Samtliga partier som fått partistöd för 2021 har lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport enligt reglerna för partistöd. Regionstyrelsen bedömer därmed att partistöd för 2023 kan utbetalas för samtliga partier i regionfullmäktige.

Beslut: Regionfullmäktige noterar redovisningen av partistöd 2021.

18. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner 2022 (klockan 10:49)

Sedan redovisningen av förra årets motionsbalans har 35 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 27 motioner. Totalt är 43 motioner under beredning och 9 motioner har passerat ett år, utgått från de som är anmälda till regionfullmäktiges sammanträde i oktober 2022.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

19. Motion av Andreas Hector (S) om IT-styrningen i Västra Götaland (klockan 10:50)

Andreas Hector (S) har lämnat en motion om att utformningen av IT-lösningar i Västra Götaland ska ses som ordinarie verksamhetsutveckling och inte som ett särskilt arbete som sker separat från övrig verksamhetsutveckling.

Sedan motionen skrevs har flera förändringar skett i Västra Götalandsregionen. Bland annat har en koncernstab för digitalisering etablerats och beslut har tagits om ny finansieringsmodell för IS/IT. Regionstyrelsen har också beslutat att IS/IT är integrerad del av ordinarie verksamhetsutveckling och att anpassningar görs mot en mer processinriktad och integrerad linjestyrning av digitaliseringsfrågorna.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

20. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om att inrätta ett Regionalt Geriatriskt Centrum i Västra Götalandsregionen (klockan 10:54)

Håkan Lösnitz, Heikki Klaavuniemi och Magnus Harjapää, samtliga från Sverigedemokraterna, har föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram riktlinjer för ett regionalt geriatriskt centrum samt att inrätta ett sådant centrum i Västra Götalandsregionen.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, södra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Närhälsan, styrelsen för Regionhälsan och styrelsen för Sjukhusen i väster. Den sammanvägda bedömningen är att det redan pågår arbete i motionens riktning.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

21. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om geriatriska vårdplatser i Västra Götalandsregionen (klockan 11:02)

Håkan Lösnitz, Heikki Klaavuniemi och Magnus Harjapää, samtliga Sverigedemokraterna, har föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en definition av geriatrisk vårdplats, samt att definiera vilka professioner som ska ingå i de multiprofessionella team som ska knytas till dessa vårdplatser.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Den sammanvägda bedömningen är att det redan pågår arbete i motionens riktning. Regionstyrelsen föreslår därför att motionen är besvarad.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

22. Motion av Janette Olsson (S) med flera om anonymt stöd via nätet vid cannabisanvändning (klockan 11:09)

Janette Olsson (S), Annica Erlandsson (S), Ann-Christine Andersson (S) och Tomas Angervik (S) har föreslagit i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) startar ett pilotprojekt för att erbjuda anonymt, internetbaserat behandlingsprogram vid cannabisberoende.

Regionstyrelsen bedömer att anonyma webbaserade insatser behövs och att det ger individer möjlighet till stöd och väg in i behandling. Det finns nationella anonyma stödprogram som är tillgängliga för alla invånare i Sverige. Då det är kostsamt att bygga upp sådan resurs på egen hand pågår arbete för att sprida kunskap inom VGR:s beroendevård om de nationella stödprogrammen.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete för att tillgängliggöra självhjälpsprogram för personer med cannabisberoende.

23. Motion av Malin Sjunneborn (S) om vårdinformation på finska (klockan 11:10)

Malin Sjunneborn (S) föreslår i en motion att vårdinformation på finska görs tillgänglig på alla vårdinrättningar i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen konstaterar att det pågår en utredning av behovet av koncernövergripande samordnad, tillgänglig, begriplig och inkluderande information till invånarna.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad mot bakgrund av pågående arbete.

24. Motion av Evalena Öman (V) med flera om läkemedel utan animaliska ingredienser (klockan 11:11)

Evalena Öman (V) och Jesper Johansson (V) har i en motion föreslagit insatser som handlar om att Västra Götalandsregionen (VGR) ska verka för transparens vad gäller animaliska ingredienser i läkemedel, samt för att läkemedel med animaliska ingredienser ska ha veganska alternativ.

Bedömningen är att motionens förslag en nationell fråga. De företag som utvecklar och producerar läkemedel är inte sällan globala, och det finns små möjligheter för en enskild region att ställa krav på internationell nivå.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

25. Motion av Carina Örgård (V) med flera om lärlingsplatser vid byggupphandling (klockan 11:12)

Carina Örgård, Jan Alexandersson och Kerstin Joelsson-Wallsby, samtliga Vänsterpartiet, har föreslagit att Västfastigheter får i uppdrag att i förfrågningsunderlaget till större upphandlingar kräva att anbudslämnaren tar emot ett minsta antal lärlingar i relation till projektets storlek.

Motionen har skickats på remiss till fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden ser positivt på att byggbranschen tar emot lärlingar i byggprojekt så att det bidrar till en för branschen nödvändig kompetensförsörjning. Många av de byggföretag som arbetar med Västfastigheters byggprojekt tar redan i dag emot lärlingar. Fastighetsnämnden anser att byggbranschen själva måste ta ansvar för att trygga sin kompetensförsörjning, bland annat genom att erbjuda lärlingsplatser.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Lunchuppehåll till klockan 13:00

26. Motion av Carina Örgård med flera (V) om att utlysa klimatnödläge (klockan 13:03)

Carina Örgård (V), Jan Alexandersson (V), Louise Jeppsson (V) och Evalena Öman (V) har föreslagit i en motion att regionfullmäktige ska utlysa klimatnödläge. Bedömningen är att fokus bör ligga på att öka takten i klimatarbetet och prioritera konkreta åtgärder som bedöms göra störst nytta för att nå klimatmålen. Att utlysa klimatnödläge bedöms varken tillföra eller stärka klimatarbetet.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

27. Motion av Evalena Öman (V) med flera om grön betong och utfasad betong (klockan 13:17)

Evalena Öman och Carina Örgård, båda Vänsterpartiet, har föreslagit att fastighetsnämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för att efterfråga ”grön” betong på minst 50 procent av betongbehovet samt att planera för att på sikt byta ut all slags betong mot mer ekologiskt hållbara material.

Motionen har skickats på remiss till fastighetsnämnden. De miljömål som regionfullmäktige beslutat om styr tydligt mot att minska klimatpåverkan från fastighetsnämndens och Västra Götalandsregionens verksamheter. Ytterligare, särskilda krav om grön betong och utfasning av betong bedöms inte vara ändamålsenliga. Däremot ska betongens klimatpåverkan minska och andra byggmaterial användas där det är möjligt.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

28. Motion av Marianne Berntsson (D) med flera om tillgång till gynekologisk bedömning inom öppenvård (klockan 13:21)

Marianne Berntsson (D) och Ulla Nathorst-Westfelt (D) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att:

 • Kartlägga befintliga gynekologiska öppenvårdsmottagningar i Västra Götaland, inklusive privata sådana som har vårdavtal med Västra Götalandsregionen.
 • Utvärdera om detta är tillräckligt för en optimal och jämlik vård inom alla delar av Västra Götaland.
 • Underlätta för gynekologer att få avtal med Västra Götalandsregionen om man konstaterar en underdimensionerad gynekologisk öppenvård.

Bedömningen är att den gynekologiska öppenvården totalt sett inte är underdimensionerad i Västra Götaland. Dock finns inomregionala skillnader i konsumtion och tillgänglighet.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

29. Motion av Jan Alexandersson (V) med flera om att utreda delbetalning av årskort i kollektivtrafiken (klockan 13:25)

Jan Alexandersson (V), Louise Jeppsson (V), Marjan Garmroudi (V), Gunilla Hellén (V), Anette Holgersson (V) och Kerstin Wallsby (V) har i en motion föreslagit att Västtrafik utreder hur de kan erbjuda månadsvis delbetalning av årskort i kollektivtrafiken samt om priset på årskorten kan sänkas.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen mot bakgrund av begränsade utredningsresurser inom Västtrafik.

30. Motion av Carina Örgård (V) med flera om social aktivitet på recept (klockan 13:33)

Carina Örgård, Eva Olofsson, Anette Holgersson, Eva Esping, Kerstin Wallsby, Marjan Garmroudi, Jan Alexandersson och Louise Jeppsson, samtliga Vänsterpartiet, har föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till modell för att arbeta med social verksamhet på recept och att implementera modellen på vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen. Motionen har skickats på remiss till styrelsen för Närhälsan, styrelsen för Regionhälsan samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Beslut: Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag för regionens arbete med social verksamhet som behandlingsstöd. Motionen anses därmed vara besvarad.

31. Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om att rökavvänjning ska vara avgiftsfritt i Västra Götalandsregionen (klockan 13:42)

Håkan Linnarsson och Janette Olsson, båda Socialdemokraterna, har föreslagit att vårdbesök för rökavvänjning ska vara avgiftsfritt i Västra Götalandsregionen. Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen som föreslår att motionen avslås.

VGR eftersträvar ett regelverk som främjar likabehandling och ett effektivt resursutnyttjande. Rökavvänjning sker dels vid separata besök, dels vid sjukvårdsbesök bestående av andra behandlingsinsatser.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

32. Motion av Janette Olsson (S) med flera om ägarbyte digitala vårdtjänster (klockan 13:43)

Janette Olsson (S), Håkan Linnarsson (S), Jim Alberg (S), Maria Brauer (S) och Tomas Angervik (S) föreslår i en motion att:

 • Västra Götalandsregionen (VGR) säkerställer att nätläkarna hanterar VGR:s patientdata på ett korrekt sätt.
 • VGR utarbetar rutiner för att ägarprövning sker när ägarbyte av vårdgivare görs.
 • VGR verkar för att stoppa privata vårdgivare att genom avtal med privata vårdcentraler kan fakturera regionen för digital vård utan att ha avtal med regionen.

Regionstyrelsen bedömer att gällande lagstiftning och VGR:s rutiner väl svarar upp mot de behov som lyfts i motionen.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

33. Motion av Kerstin Brunnström (S) om ungdomars medverkan och engagemang inför beslutsfattande i Västra Götalandsregionen (klockan 13:47)

Kerstin Brunnström (S) har föreslagit i en motion att Västra Götalandsregionen bör involvera och engagera unga i olika åldrar på en mer permanent basis i både beslut och verksamhet. Motionären föreslår att:

 • Västra Götalandsregionen öppnar för medverkan och inflytande från unga i VGR:s beslutsfattande senast 2023
 • Västra Götalandsregionen utreder formerna för en sådan medverkan och återkommer till regionfullmäktige med förslag

Regionstyrelsen konstaterar att VGR sedan 2021 genomför ett sådant utvecklingsarbete tillsammans med Rädda Barnen.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

34. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) om att säkerställa att inte kriminella driver vård i regionen (klockan 13:56)

Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) har föreslagit i en motion att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att alltid ta ut ett utdrag ur belastningsregistret på ägare inom vårdvalet vid nyetablering och ägarförändring i Västra Götalandsregionen.

Möjligheten att begära utdrag ur belastningsregistret finns i dagsläget inom vårdvalet.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

35. Motion av Janette Olsson (S) med flera om placerade barns hälsa (klockan 14:07)

Janette Olsson (S), Tomas Angervik (S) och Annica Erlandsson (S) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen kartlägger om placerade barn erbjuds hälso- och tandundersökning.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad eftersom det redan pågår arbete inom området.

36. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om gemensam patientnämnd (klockan 14:08)

Håkan Lösnitz och Heikki Klaavuniemi-Odelsheim, båda Sverigedemokraterna, har föreslagit att regionfullmäktige beslutar att den nya politiska organisationen för 2023-2027 ändrar antalet patientnämnder från fem till en regiongemensam nämnd. Motionen har skickats på remiss till styrgruppen för ny politisk organisation som föreslår att motionen avslås.

Under styrgruppens arbete behandlades ett stort antal frågor och förslag som väckts av partierna och styrgruppens ledamöter. En av dessa frågor var antalet patientnämnder. Regionfullmäktige har tidigare beslutat att VGR fortsatt ska ha fem patientnämnder och att dessa ska vara patientnämnder för kommunerna i respektive område. Några skäl att ändra antalet patientnämnder har inte framkommit.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås. 

37. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) med flera om att samla huvudmannaskapet kring hjälpmedel och hjälpmedelsförskrivning till en instans (klockan 14:24)

Heikki Klaavuniemi, Johanna Johansson och Johan Sösaeter Johansson, samtliga Sverigedemokraterna, har föreslagit att det i samband med den nya politiska organisationen för 2023 görs en översyn av hjälpmedel och hjälpmedelsförskrivningen, med mål om att skapa ett huvudmannaskap med tydlig organisation och struktur för att hjälpmedelsförskrivning blir jämlik för regionens invånare.

Motionen har skickats på remiss till styrgruppen för arbetet med ny politisk organisation. 

Regionstyrelsen har föreslagit att ärendet överlämnas till den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden att beakta i nämndens arbete med den strategiska inriktningen för hjälpmedelsområdet. Regionstyrelsen föreslår att motionen därmed är besvarad.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag. 

38. Anmälan av inkomna motioner (klockan 14:25)

Inga motioner har kommit in. 

39. Anmälningsärenden (klockan 14:26)

Beslut: Regionfullmäktige noterar informationen.

40. Valärenden
- Valberedningens förslag till val (klockan 14:26)

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

Information

A. Avtackning av ledamöter som lämnar regionfullmäktige (klockan 11:31)

 

Sammanträdet avslutas (klockan 14:30)