Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsmiljöinsatser designade av första linjens chefer

Detta är en sammanfattning av två artiklar publicerade i tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health 2021:

  1. Process Evaluation of an Operational-Level Job Stress Intervention Aimed at Decreasing Sickness Absence among Public Sector Employees in Sweden
    Jonathan Severin, Lisa Björk, Linda Corin, Ingibjörg Jonsdottir, Magnus Åkerström

  2. Can Working Conditions and Employees’ Mental Health Be Improved via Job Stress Interventions Designed and Implemented by Line Managers and Human Resources on an Operational Level?
    Magnus Åkerström, Linda Corin, Jonathan Severin, Ingibjörg Jonsdottir, Lisa Björk

Bakgrund

Många arbetsplatser, särskilt inom den offentliga sektorn, brottas med en hög sjukfrånvaro och kunskaper om effektiva sätt att förebygga arbetsrelaterad ohälsa i praktiken efterfrågas av såväl chefer, HR som Företagshälsovården. Ett vanligt sätt för arbetsgivare att ta sig an denna utmaning är att avsätta medel för förebyggande insatser. Första linjens chefer är vanligtvis de som får i uppgift att identifiera och genomföra dessa insatser.

För att förebygga arbetsrelaterad ohälsa, rekommenderar både tidigare forskning och arbetsmiljöverket arbetsplatsinsatser på en organisatorisk nivå, alltså åtgärder som fokuserar på strukturer, styrning, beslutsfattande och ramar. Detta istället för endast insatser på en individnivå, alltså åtgärder som syftar på att förändra enskilda individers hälsa som ett sätt att minska sjukskrivning, istället för att eliminera grundproblemen som finns på arbetsplatsen. Det är viktigt att insatser är effektiva och ger ett önskvärt resultat, till exempel förbättrar arbetsmiljön eller sänker sjukfrånvaro, eftersom resurser är begränsade och måste användas där de gör mest nytta.

I dessa studier har vi studerat både genomförandet och effekterna av en intervention som startade 2017 i en region inom offentlig sektor, med målet att sänka sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser inom regionen. I interventionen fick chefer, i samarbete med HR, designa insatser och ansöka om finansiella medel för att sedan implementera dessa insatser.

Syfte med studierna

Syftet med den första studien var att utvärdera om dessa medel nådde arbetsplatser med hög sjukfrånvaro, ifall insatserna kunde förväntas förbättra arbetsmiljön och ifall insatserna implementerades som det var tänkt. Syftet i den andra studien var att utvärdera hur effektiv denna typ av intervention var när det gäller att sänka sjukfrånvaron bland medarbetarna, förbättra arbetsmiljön samt vilka faktorer som är viktiga för att uppnå dessa förbättringar.

Metod

Analyserna baseras på 154 ansökningar om medel för att genomföra arbetsmiljöinsatser under interventionens två första år. Dessa ansökningar analyserades dels genom kvalitativ innehållsanalys, dels genom att data gällande genomförandet, arbetsförhållanden, sjukfrånvaro och personalomsättning före och efter interventionen samlades in för att kunna utvärdera interventionens effekter.

Resultat

Resultatet visade att chefer ihop med HR i hög grad kan identifiera utmaningarna i sina verksamheter och implementera åtgärder för att hantera dessa utmaningar. Däremot behöver de stöd när det gäller att designa effektiva insatser. Detta visade sig bland annat genom att endast 42 % av insatserna bedömdes vara kopplade till den utmaning som identifierats och att åtgärder på individnivå i hög utsträckning valdes för att komma till rätta med problem på en organisatorisk nivå.

När resultatet av interventionen utvärderades kunde en förbättring av arbetsförhållandena endast identifierats för 2 av de 13 faktorer inom arbetsmiljön som utvärderades. Dessutom kunde ingen effekt ses gällande sjukfrånvaro eller personalomsättning. Detta är troligtvis en konsekvens av diskrepansen mellan det identifierade problemet på arbetsplatsen och den åtgärd som föreslogs och implementerades.

Slutsatser

För att öka effektiviteten för denna typ av intervention behöver chefer och HR få stöd att designa effektiva insatser som hanterar de specifika utmaningar som finns inom arbetsmiljön. Det är även viktigt att chefer som får denna uppgift har tillräcklig kunskap och tillräckliga förutsättningar för att kunna arbeta med utmaningar inom arbetsmiljön.

Senast uppdaterad: 2021-10-13 13:42