Delaktighet från ledningen och medarbetare viktigt vid insatser på organisatorisk nivå

Under 2017-2018 fick 8 verksamheter inom hälso- och sjukvården stöd till att arbeta processbaserat med insatser på organisatorisk nivå för att sänka sin sjukfrånvaro.

Tidigare utvärderingar har visat att resultatet skiljde sig åt mellan de deltagande verksamheterna och denna studie syftade till att identifiera vilka faktorer som särskiljer arbetsplatser som lyckades respektive inte lyckades att sänka sin sjukfrånvaro genom insatser på organisatorisk nivå.

Med hjälp av så kallas Coincidence-analys undersöktes 34 faktorer kopplade till verksamhetens kontext och genomförandet av insatserna för att urskilja nödvändiga och tillräckliga faktorer för framgångsrik implementering och minskad sjukfrånvaro.

En upplevelse om att arbetet var viktigt och en god förankring och deltagande från strategisk ledning identifierades som två faktorer avgörande för framgångsrikt genomförande.

Hög deltagande från medarbetarna framstod som nödvändigt och tillräckligt för att uppnå en maximal interventionseffekt.

Detta är en sammanfattning av en artikel som har publicerats i tidskriften International archives of occupational and environmental health.

Akerstrom, M., Severin, J., Miech, E.J. et al. Reducing sickness absence among public-sector healthcare employees: the difference-making roles of managerial and employee participation. Int Arch Occup Environ Health (2024). https://doi.org/10.1007/s00420-024-02048-0