Arbetsplatsträffar

En god kommunikation på arbetsplatsträffar kan bidra till hälsofrämjande möten

Titel

Exploring communication processes in workplace meetings: A mixed methods study in a Swedish healthcare organization

Författare

Caroline Bergman, Institutet för stressmedicin, Lotta Dellve, Göteborgs universitet och Katrin Skagert, Högskolan Borås.

Bakgrund

Arbetsplatsträffar (APT) är en formell mötesarena på arbetsplatser inom kommuner, landsting och regioner. Genom att utrymme skapas för en god kommunikation med möjlighet till inflytande och delaktighet kan APT ses som en hälsofrämjande arena. Hur APT fungerar i praktiken kan däremot skilja sig mellan olika arbetsplatser.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka kommunikationen på APT i en hälso- och sjukvårdsorganisation. Frågeställningar som studien avsåg att besvara var: Hur var APT organiserade? Vilka kommunikationsprocesser förekom? Hur uppfattade chefer och medarbetare APT?

Metod

Studien bestod av flera datainsamlingsmetoder; observationer, intervjuer, feedback seminarium och fokusgruppsintervjuer. Det var nio APT på nio olika enheter som observerades, nio chefer intervjuades och 50 medarbetare var med i fokusgruppsintervjuer. Data analyserades med deskriptiv statistik och kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat

Arbetsplatsträffarna organiserades på olika sätt avseende plats, avsatt tid och frekvens. I relation till hur många som arbetade på enheten var närvaron relativt låg (14-50 %). Det samtalsämne som kommunicerades mestadels av tiden handlade om det kliniska arbetet. Kommunikationsflödet varierade mellan olika APT, men mestadels var det envägskommunikation från chefen.

Enligt cheferna och medarbetarna syftar APT till att vara en arena för att kommunicera information, möjlighet till inflytande och beslutsfattande, dela kunskap och kompetensutveckling.  

Slutsats

Slutsatsen är att APT kan ses som en hälsofrämjande mötesarena. Något som upplevdes som meningsfullt för medarbetarna var information och möjlighet till att påverka beslut. Ett viktigt budskap från studien är att kommunikationen på APT kan påverkas av möbelarrangemang, gruppstorlek, brist på teknik för att stimulera dialog och arbetsplatsens kultur.  

Publicerat

Work 2016

ISM-häfte 7, Hälsofrämjande arbetsplatsträffar, 2015