Dialogträning - effekter

Dialogträning enligt denna metod visade positiva effekter avseende upplevd trygghet vid deltagande och socialt stöd från chef. Det fanns även en motsvarande tendens när det gäller tillit/öppenhet.

Titel

Improving communication among healthcare workers: a controlled study

Författare

Mats Eklöf, Göteborgs universitet och Gunnar Ahlborg Jr, Institutet för stressmedicin Göteborg.

Syfte

Syftet var att testa en dialogträningsmetod baserad på kunskap om centrala kvalitetsaspekter relaterade till interpersonell kommunikation bland hälso- och sjukvårdspersonal.

Metod

Studien utfördes med en kluster-randomiserad design med deltagande av cirka 300 anställda vid tio sjukhusenheter. Träningen gjordes i grupper om 6-8 deltagare plus enhetschefen under två heldagar med cirka två månaders mellanrum. En licensierad psykoterapeut med erfarenhet av att arbeta med arbetsplatsgrupper ledde träningen.

Arbetsplatskommunikationen mättes i termer av känsla av trygghet vid deltagande (participative safety), tillit/öppenhet och socialt stöd, via enkät som besvarades före samt tre och sex månader efter dialogträningen.

Resultat

Resultatet visade positiva effekter avseende upplevd trygghet vid deltagande och socialt stöd från chef. Det fanns även en motsvarande tendens när det gäller tillit/öppenhet. Resultatet stöds även av kvalitativa studier av dialogträningsprocessen (se Christina Grills avhandling).

Publicerat

Journal of Workplace Learning, 2016