Chefer i media

Chefer inom vård och omsorg samt deras reaktioner då media fokuserar på dem som personer på ett negativt sätt

Titel

Healthcare managers in negative media focus: a qualitative study of personification processes and their personal consequences

Författare

Maria Wramsten Wilmar, Göteborgs universitet, Gunnar Ahlborg Jr, Institutet för stressmedicin, Christian Jacobsson och Lotta Dellve, Göteborgs universitet.

Bakgrund

Chefer på alla nivåer inom vård och omsorg är ofta i fokus hos media. Offentlighetsprincipen, finansieringen och det stora antalet berörda av dessa verksamheter bidrar till ett stort intresse. Det tycks dock vara så att media allt mer fokuserar på person mer än organisation. Vilken effekt har det på den enskilda chefen? Studien syftade till att bättre förstå vilka reaktioner som en chef kan tänkas få av att bli negativt fokuserad av media, vilka dynamiker som spelar roll för graden av reaktioner samt vad organisationen och individen kan göra för att minimera risken för negativa effekter.

Metod

Studien bygger på information från 24 chefer inom vård och omsorg samt deras underordnade, överordnade, kollegor samt partners. En kvalitativ metod valdes, grounded theory (Charmaz, 2006), då antalet tidigare studier av chefer inom vård och omsorg som fokuserats negativt av media, var begränsat.

Resultat

Cheferna verkade inte veta vilken förväntan och vilka krav de kunde ställa på sin egen organisation då de som person fokuserades av media. De reaktioner som cheferna beskrev under perioden av fokusering av media var huvudsakligen traditionella stressreaktioner såsom irritation, hårdhet, avskärmande och snäv fokusering i försök att skapa kontroll. Utöver dessa stressreaktioner tycks det vara så att de i många fall undviker att fatta kontroversiella beslut som ytterligare skulle kunna öka pressen, vilket tycks vara en specifik typ av stressreaktion kopplad till att vara chef under massmedias fokus.

I de fall där chefen upplevt ett stöd från sin organisation genom sin egen chef, ledningsgrupp eller andra stödfunktioner ses inte dessa reaktioner i lika hög grad. Därmed kan också en tänkbar slutsats dras att interna strategier kring hanterandet av media också minimerar risken för negativa effekter på individen och organisationen. Den egna organisationen tycks ha möjligheter att påverka förloppet och graden av den negativa personliga fokuseringen från media genom att flera personer inom organisationen agerar aktivt tillsammans. Därmed riktas uppmärksamheten mot flera och inte bara mot en enskild chef.

Slutsats

Slutsatsen från studien är att den egna organisationen som chefen tillhör har alla möjligheter till att påverka delar av förloppet och graden av den negativa personliga fokuseringen från media. Fokus bör i högre grad än vad som tycks vanligt idag ligga på organisationens ansvar och däri även den interna kommunikationen. En organisation kan förstärka ett fokus på en person genom att se det som det är den enskilda chefens uppgift att hantera media istället för att se det som ett organisatoriskt åtagande.

Publicerat

BMC Health Serv Res, 2014