Påverkar flexibelt arbete hälsan?

Uppdaterad:
Publicerad:
Kvinna vid laptop på en bänk med höns i bakgrunden
Fotograf: Getty Images

Påverkar ett flexibelt arbete, i tid och plats, levnadsvanor och hälsa? Den frågan har man försökt att besvara i en metaanalys av 33 olika studier. Slutsatsen är att om vi ges större möjlighet att själva kunna styra över tid och plats för arbete, så ger det positiva hälsoeffekter. Studierna  gjordes innan juli 2020 och tar alltså inte med den stora förändring som skett vad gäller distansarbete under Corona-pandemin.

Bättre fysisk hälsa

Utifrån 23 olika studier kunde man se ett positivt samband mellan en ökad grad av flexibilitet i arbetet utifrån var och när man kan utföra sitt arbete, och fysisk hälsa. Man såg även viss effekt när det gällde sjukfrånvaro, men då det bara byggde på sex olika studier, finns det skäl att tolka det resultatet med försiktighet, liksom det faktum att bakom minskningen kan dölja sig en ökad sjuknärvaro, det vill säga att man arbetar, även om man egentligen är sjuk. Mer forskning behövs. På motsvarande sätt såg man att flexibelt arbete ledde till minskade somatiska symptom, men det var framförallt flexibilitet i tid som gav störst effekt, vilket kunde tolkas som att det gav bättre möjligheter till att anpassa arbetstiden efter individuella behov. Även här manades till försiktighet vid tolkning, då det sammanlagt byggde på 10 olika studier. 

Blev vanorna mer hälsosamma?

En hypotes var att när människor ges större möjlighet att styra över sin arbetstid och att arbeta på distans, så skulle det även leda till mer hälsosamma vanor, till exempel i form av ökad fysisk aktivitet, men något sådant samband kunde man inte se. Utöver att antalet studier är få (sex studier) så tar man också upp modererande faktorer, som att man i annan forskning konstaterat att ett mer gränslöst arbete ofta leder till att vi kompenserar för det upplevda privilegiet av ökad frihet med att arbeta mer. 

Vad kan vi lära av detta hösten 2021?

Studierna är gjorda innan pandemin, när vissa arbetsgivare ändå hade en policy som var mer tillåtande vad gäller flexibelt arbete, och såg till hur dessa anammades i praktiken och dess eventuella hälsoeffekter. Utifrån slutsatsen att ett mer flexibelt arbetssätt kan leda till vissa positiva hälsoeffekter, diskuterar författarna kring olika omständigheter, som kan vara av intresse även när vi skall planera för det "nästa normala". Det är viktigt att förstå hur olika former av distansarbete påverkar hälsan, nu när så många möjliga varianter av flexibelt arbete i tid och rum öppnat sig, efter våra erfarenheter under Corona-pandemin. 

Nicole V, Shifrin & Jesse S.Michel 2021, Flexible work arrangements an employee health: A meta-analytic review