Sent observerat röntgensvar

Patienten ifråga hade remitterats för en röntgenundersökning. Efter det att undersökningen genomförts dröjde det sex veckor innan röntgensvaret observerades av ansvarig läkare. Detta gjorde att patientens cancerutredning försenades och vid en förnyad röntgenundersökning visade den misstänkta cancern på ökad storlek.

Vidtagna åtgärder

Sjukhusets utredning har påvisat brister i IT-systemet. Bristerna kommer att rättas till av Västra Götalandsregionens IT-enhet. Fram till att detta är gjort påtalas vikten av ökad observans gällande remissvar.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer

IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.