Indikatorer för uppföljning av regionfullmäktiges budgetmål

Regionfullmäktige beslutar årligen om mål för nämnder och styrelser i budgeten för kommande verksamhetsår. Mätbara indikatorer kopplas till de prioriterade målen. Dessa redovisas till nämnder och styrelser i samband med delårsrapporter och årsredovisning.

Under de olika rullistorna nedan visas indikatorns utfall, utfall från tidigare år, målvärde, måluppfyllelse, trendpil, färg och koppling till mål.

Pilarna visar trenden jämfört med samma period föregående år. Målvärdet är en önskvärd förändring gentemot föregående värde. Måluppfyllnaden visar periodens utfall i relation till målvärdet. Indikatorns färgplupp avgörs av definitioner specifika för varje indikator.

Via knappen Samtliga indikatorer för hela Västra Götalandsregionen visas samtliga indikatorer.

Samtliga indikatorer hela Västra Götalandsregionen

Indikator per verksamhet

Under rubriken Indikator per verksamhet är indikatorerna
fördelade per förvaltning eller bolag. Varje lista visar vilka indikatorer som
just denna enhet arbetar med. 

Alla verksamheter per indikator

Under rubriken Alla verksamheter per indikator finns en vy för varje indikator. Varje vy visar utfallet för de förvaltningar och bolag som arbetar med just den indikatorn. 

Åsa Rydin Svenberg

Regionutvecklare

Telefonnummer