Arbetsorsakade besvär 2018

För hög arbetsbelastning var den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär. Kvinnor upplever besvär på grund av arbetet i större utsträckning än män. Därmed bekräftar Arbetsmiljöverkets senaste undersökning från 2018 hur olikheter i mäns och kvinnors arbetsvillkor också får konsekvenser för hälsan.

Vilka har man frågat?

I Arbetsmiljöverkets undersökning som genomfördes januari-april 2018 deltog 12 000 personer mellan 16-74 år. Undersökningen har gjorts sedan 1991, på senare tid vartannat år. Kartläggningen avser besvär till följd av arbetet under de senaste 12 månaderna. Kort om resultaten:

Hur vanligt är det?

Nära nog en tredjedel av Sveriges sysselsatta har haft besvär till följd av arbetet under den senaste 12-månadersperioden. Det är vanligare bland kvinnor än bland män.

Vad beror det på?

Bland de som angav besvär till följd av andra förhållanden i arbetet än olycksfall angav 65 % arbetsbelastning som den vanligaste orsaken, vanligare bland kvinnor än bland män. Av de som angav besvär till följd av olyckshändelse var fallolyckor den vanligaste orsaken till besvären (en tredjedel), därefter feltramp, lyft eller annan felbelastning.

Vad tar det för uttryck?

Drygt sju av tio hade känt trötthet på grund av arbetet, kvinnor i högre utsträckning än män. Nästan två tredjedelar led av fysisk smärta och värk. Smärta och värk var lika vanligt oavsett kön eller ålder. Hos var tredje sysselsatt med besvär till följd av olyckshändelser 

Vanligare med psykosomatiska besvär

I  åldersgruppen 30-49 år var det betydligt vanligare med psykosomatiska besvär såsom oro eller ångest, symptom på depression, problem med minne, koncentration och tankeförmåga, huvudvärk och sömnstörningar jämfört med yngre och äldre. Det var även vanligare bland kvinnor jämfört med män.

Ledde besvären till frånvaro?

Närmare var tredje sysselsatt med besvär har varit frånvarande från arbetet de senaste tolv månaderna på grund av besvären. Det var vanligare bland kvinnor än män. Män med hög inkomst hade markant mindre frånvaro från arbetet på grund av besvären. 

Spelade anställningsformen någon roll?

Den som var tillsvidareanställd fick i större utsträckning stöttning av sin chef och arbetsgivare. Det var betydligt vanligare bland män och kvinnor med tidsbegränsad anställning att de bytte arbetsgivare eller arbetsplats på grund av besvären. 

Läs mer här

Arbetsorsakade besvär, Arbetsmiljöverket 2018

Arbetsorsakade besvär följer ett könsmönster, suntarbetsliv.se

Trötthet drabbar flest på jobbet,gp.se

 

Relaterad information